Календар

Становище относно специфичните цели на ниво защитена зона за 21 зони от мрежата Натура 2000, разработени по поръчка на „ВиК“ ЕАД Бургас

Становище относно специфичните цели на ниво защитена зона за 21 зони от мрежата Натура 2000, разработени по поръчка на „ВиК“ ЕАД БургасДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Адрес: edno_gishe@moew.government.bg

СТАНОВИЩЕ
от Коалиция “За да остане природа в България”
Адрес: forthenaturebg@gmail.com
Изх. № 6/24.04.2023 г.
Относно: Специфичните цели на ниво защитена зона за 21 зони от мрежата Натура 2000, разработени по поръчка на „ВиК“ ЕАД Бургас

Уважаема г-жо Карамфилова,

В предложените специфични цели липсва логическа връзка и последователност при определянето им. Неясно е дали това са цели за опазване, за управление или за мониторинг на състоянието. В тази връзка е неясно какви действия трябва да бъдат предприети и какъв ще е техният принос за постигане на целите. Предложените специфични цели не могат да бъдат предпоставка за определяне на консервационни приоритети. По този начин, не биха могли да бъдат формулирани и адекватни консервационни мерки за постигане на специфичните цели.
Специфичните цели следва да допринасят за постигане на целите на чл. 2 от Директивата на зонално ниво и на ниво биологична единица – местообитание или вид, и да могат да определят приоритетите за управление на тези единици за постигане на специфичните цели(по смисъла на чл. 4.4), както и да очертаят нуждата от консервационни мерки по смисъла на чл. 6.1 и мерките по чл. 6.2 от Директивата.

Прочети пълния текст

Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в България

Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в БългарияВ отговор на климатичните промени и с цел постигане на енергийна независимост и сигурност, подкрепяме ускореното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България. Постигането на въглеродна неутралност е в изпълнение на поетите ангажименти на страната ни към Парижкото споразумение и Зелената сделка, но то не бива да поставя под риск постигането на целите, свързани с опазването на биоразнообразието и земеделските земи. Вижте становището тук: http://forthenature.org/documents/1573

Прочети пълния текст

566 посещения

Становище на БДЗП по проекта на Стратегия за биоразнообразието

Становище на БДЗП по проекта на Стратегия за биоразнообразието
Новата стратегия има амбициозна мисия и визия, съответстваща на стремежите
за опазване на природата на международно ниво, и залага на принципи като екосистемния подход,
предпазливостта и намаляване на натиска от други дейности върху биоразнообразието.

Въпреки наличието на тези положителни и важни елементи, считаме, че предложената на
обществено обсъждане Стратегия за опазване на биологичното разнообразие в Република
България 2050 има съществени пропуски. Стратегията е като цяло концептуално погрешна, не
отразява напълно и не анализира в цялост реалната ситуация като това води до невъзможност чрез
заложените в нея стратегически приоритети, цели и мерки да се постигне реално опазване на
биоразнообразието у нас.

http://forthenature.org/upload/documents/2021/11/

Прочети пълния текст

655 посещения

Становище на Зелени Закони относно проекта на Стратегия за биоразнообразието

Становище на Зелени Закони относно проекта на Стратегия за биоразнообразиетоИзпратихме становище по проекта за Стратегия за боирознообразието - документ, който е изключително важен. И изключително закъснял. За съжаление, не смятаме, че представеният проект поставя важните цели, които да насочват посоките за защита на биоразнообразието в България.Можете да прочетете коментарите ни, както и препоръки за подобряване на документа в становището.

http://forthenature.org/upload/documents/2021/11/

Прочети пълния текст

623 посещения

Становище на WWF България относно проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България

Становище на WWF България относно проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република БългарияПоследната Стратегия за биологичното разнообразие в Република България изтече през 2010 г. Липсата на актуална стратегия по темата през последните 10 години създаваше усещане в обществото, че опазването на биоразнообразието в страната ни не е сред основните приоритети на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Стартираният процес по създаване на нова стратегия ни обнадеждава, че може би настъпва промяна. Запознахме се с проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България, публикуван на strategy.bg. В настоящото писмо излагаме своите коментари по слабите места в стратегията и даваме препоръки за редакции. Общата ни оценка обаче е, че стратегията се нуждае от сериозна преработка.


http://forthenature.org/upload/documents/2021/11/WWF%20stanovishte%20Strategiya%20Bioraznoobrazie%205.6.2021%201.docx

Прочети пълния текст

640 посещения

Сигнал на Грийнпийс до институциите във връзка с джипове в Национален парк 'Рила'

Сигнал на Грийнпийс до институциите във връзка с джипове в Национален парк 'Рила'ДО :
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Адрес: София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102
minfin@minfin.bg
Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
e-mail: mail@mtitc.government.bg
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
e-mail: press@mrrb.government.bg
Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
e-mail: edno_gishe@moew.government.bg
Г-Н РУМЕН СПЕЦОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
e-mail: nap@nra.bg
Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
e-mail: avto_a@rta.government.bg
Г-Н КРАСИМИР АНДОНОВ
ДИРЕКТОР НА ДНП „РИЛА“
e-mail: delovodstvo@rilanationalpark.bg
Г-Н КАЛИН ГЕЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
e-mail: sap_oba@abv.bg


СИГНАЛ
по реда на чл. 107 (4)-109 от АПК
От „Грийнпийс“ – България,
Адрес: Ул. „Кръстьо Сарафов“ 24, София

Относно: Джипове в Национален парк Рила
Обезпокоени от нарастващата огромна ерозия и човешко въздействие в района на Седемте Рилски езера, подаваме следния сигнал.

Прочети пълния текст

750 посещения

Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република БългарияДо Министерски съвет
Република България Изх.No1476/26.11.2020

Относно: Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Уважаеми дами и господа, Коалицията “За да остане природа в България” е изключително притеснена от избрания подход за изработване на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изключващ от първоначалното планиране цялото общество, местните власти, бизнеса и неправителствените организации.

Прочети пълния текст

1453 посещения

Какво се случва с Натура 2000 в България и закона за биоразнообразието

Какво се случва с Натура 2000 в България и закона за биоразнообразиетоЗаконопроект за изменение на закона

През март т.г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие (1), разработен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Негова основна задача е да въведе т.нар. „нов подход за Натура 2000“, който регламентира Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) да станат органи за управление на защитените зони, Документ за целите на Натура 2000“, разработване на „териториални планове за управление“ на ниво зони в една РИОСВ вместо досега регламентираните планове за управление на ниво защитена зона; създаване на Национален консултативен съвет за мрежата Натура 2000, както и регионални такива.

Какви са проблемите на законопроекта

Прочети пълния текст

5399 посещения

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците с входящ номер: 054-04-113/ 27/05/2020

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците  с входящ номер: 054-04-113/ 27/05/2020 До
Комисията по околна среда и води
В Народното събрание

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците с входящ номер: 054-04-113/ 27/05/2020 с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители като част от ЗИД на Закона за управление на отпадъците - Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване, със сигнатура 053-11-9/21.05.2020

Уважаеми Госпожи и Господа народни представители,
С разглежданият законопроект вносителите целят въвеждане на едноинстанционно съдебно производство по отношение индивидуални административни актове на компетентните органи в процедури по екологична оценка, оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 провеждани по реда на ЗООС и ЗБР по отношение планове и инвестиционни предложения определени като общински обекти с първостепенно значение с акт на общинския съвет или сертифицирани като приоритетни инвестиционни обекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Това предложение е мотивирано със забавяне над 5 години вследствие злоупотреба с права за достъп до правосъдие, като е посочено, че от подобни забавяния са натрупани щети за над един милиард лева и 50 000 работни места.

Прочети пълния текст

1993 посещения

Становище на СДП БАЛКАНИ във връзка с изменение на Общ устойствен план на община Царево

Становище на СДП БАЛКАНИ във връзка с изменение на Общ устойствен план на община Царево Становището на СДП БАЛКАНИ е във връзка с доклад екологичната оценка и оценката за НАТУРА 2000 на Общ устойствен план на община Царево. Вижте становището на: http://balkani.org/stanovishte-oup-tzarevo/

Прочети пълния текст

1269 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!