Календар

Натура2000 / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, вкл. актове за обавяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ по места и др.
+
Документи на др. държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), МЗГ, НУГ, обл. управители и др.

Отворено писмо във връзка с изявление на Върховна административна прокуратура, което засяга проекти на организации, членки на Коалиция 'За да остане природа в България'

Изтегли, PDF, 98.54 Kb, Натура2000 / Държавата

Отворено писмо във връзка с изявление на Върховна административна прокуратура във връзка с изявление от 14 март, което засяга проекти по ос 3 на програма ОПОС 2007-2014, в които имат участие неправителствени организации от Коалиция "За да остане природа в България". Писмото е адресирано до Министерство на околната среда и водите с копие до Върховна административна прокуратура.

695 посещения

Скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище в полите на Витоша

Изтегли, PDF, 2157.96 Kb, Витоша / Държавата

Административна преписка на РИОСВ София във връзка с изграждане на вилно селище в 5 съседни имоти върху обща площ от над 20 дка в м. Високи рид, с. Ковачевци, Община Самоков, разкрива потенциална корупционна схема в екоинспекцията.

След като през 2011 г. бившият директор на РИОСВ инж. Стефан Борисов изисква извършването на пълна екооценка на инвестиционното предложение за вилното селище, през 2014 г. новият директор на РИОСВ София - инж. Ирена Петкова съгласува инвестиционното предложение без екооценка, пренебрегвайки изцяло мотивите на предшественика си от 2011 г. Инвеститори

По конкретно, през 2011 г. с решения по реда на ЗООС и ЗБР директорът на РИОСВ София постановява да бъде извършена екологична оценка и оценка за съвместимост на подробните устройствени планове (ПУП-ПЗ) на 5-те ИП за вилни сгради, внесени в РИОСВ от различни възложители, но в един и същи ден - 22.07.2010 г.

През 2014 г., с нови 5 решения на директора на РИОСВ инж. Ирена Петкова първоначалната процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост на 5-те ПУП-ПЗ е прекратена, тъй като отново в един и същи ден - 04.07.2014 г., възложителите оттеглят ПУП-ПЗ. Месец по-късно, отново в един и същи ден - 13.08.2014 г., възложителите внасят за втори път първоначалните си инвестиционните предложения за 5-те съседни имота. Противно на изискванията на ЗООС и ЗБР, с 5 писма от края на 2014 г. директорът на РИОСВ съгласува 5-те ИП, като информира възложителите, че ИП не подлежат вече на процедури по преценка необходимостта от оценка за съвместимост по реда на ЗБР, което на практика означава, че ИП не подлежат на съгласуване и по реда на ЗООС. Ако ЗООС и ЗБР бяха приложени коректно от директора на РИОСВ София, то инвестиционните предложения е следвало отново да бъдат подложени на процедури по преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, доколкото нормативните критериите за прилагането на тези процедури към 2014 г. не се отличават значително от съответните нормативни критерии към 2011 г.

Гореописаната схема, имаща за цел компетентният орган да "спести" на възложителите на ИП задължителните съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР, често изискващи допълнително време и средства, се счита за индикация за наличието на систематично прилагана корупционна схема. За съжаление, тази схема не само предлага на определени възложители конкурентно предимство, но създава риск и за значително отрицателно въздействие върху околната среда, в случая на Витоша.

1514 посещения

Искане на МЗХ за определяне на защитни гори в България

Изтегли, PDF, 2546 Kb, Натура2000 / Държавата

Искане на МЗХ до шестте горски предприятия за определяне на защитни гори в България, които да включват гори във фаза на старост, гори за съхраняване на културни ценности, гори около питейни източници, гори с водорегулиращи функции, гори на стръмни терени, гори в защитени територии, местообитания на дивеча и редки видове животни и растения.

994 посещения

Възражение срещу редакция на МОСВ на методиката за картиране и оценка на природозащитното състояние на видове и местообитания от НАТУРА 2000

Изтегли, DOC, 44.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Възражението е изпратено от авторите на посочената методика и касае най-вече направените редакции в текстовете на методиките за природни местообитания от един от най-застрашените райони в България – Черноморското крайбрежие, а именно пясъчните дюни.

888 посещения

Сигнал БДЗП 24.11.2008

Изтегли, PDF, 664.46 Kb, Натура2000 / Държавата

Относно залегналите режими в заповедта за обявяване на защитената от европейската мрежа Натура 2000 зона "Бесапарски ридове"

880 посещения

Решение 802/4.12.2007 г. на МС за допълване зоните по Натура 2000 мрежата

Изтегли, DOC, 356 Kb, Натура2000 / Държавата

Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007г.
Срокът за обжалване изтича на 18 януари 2008г.

С това решение се допълва списъкът със зони по Натура 2000 за България.
Министерският съвет отново налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти", каквото имаше в решение на МС №122/2007г.
Отново се изключват териториите с ОУП и ПУП. Така не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.

Първа защитена зона по Натура 2000

Изтегли, DOC, 140.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Първа защитена зона по Натура 2000 е "Сухата река", с идентификационен код BG0002048, близо до Силистра. Заповедта на МОСВ е обнародвана в Държавен вестник на 30 ноември 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 661 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Изтегли, PDF, 90.31 Kb, Натура2000 / Държавата

Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г. Срокът за обжалване изтича на 23 ноември 2007г.

С това решение се допълва списъкът със зони по Натура 2000 за България.
Министерският съвет отново налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти", каквото имаше в решение на МС №122/2007г.
Отново се изключват териториите с ОУП и ПУП. Так не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.

Отговор на Министерството на околната среда и водите на запитване по Закона за достъп до обществена информация сочи, че няма отрицателен ОВОС!

Изтегли, PDF, 176.92 Kb, Натура2000 / Държавата

Това означава, че всички проекти през последните 2 години са били "зелени" и одобрени!

Актуални отговори на министър Чакърова за Натура 2000 зоните и Паничище

Изтегли, DOC, 147.5 Kb, Натура2000 / Държавата

Стенограма от актуален въпрос, зададен от народния представител Евдокия Манева към Министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров на 28.09.2007 г.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище