Календар

Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!

Карта с проекта за лифт на Платото в НП Пирин

Изтегли, JPG, 266.52 Kb, Пирин

Както е видно лифтът излиза не само извън обхвата на концесията, но и засяга вековна гора.

1492 посещения

Писмена защита на МОСВ по делото за лифта на Платото в НП Пирин

Изтегли, PDF, 1209.17 Kb, Пирин

В своето решение №2532/21.02.2011 по адм. Дело №11153/2010 съдът даде по-голяма тежест на доводите на МОСВ над тези на асоциацията. С цел повишаване ефективността на бъдещи правни действия в защита на националните ни паркове обръщаме внимание на доводите на МОСВ, които са отразени в приложената писмена защита на старши юристконсултът на МОСВ – г-жа Венета Владимирова:
- съгласно чл. 21 от ЗЗТ в Националните паркове не е забранено изграждането на ски-лифтове, тъй като те представляват „съоръжения за обслужване на посетителите” (освен чешми, пейки и др.) , въпреки че същият член допуска единствено „ремонт на съществуващи спортни съоръжения”;

- новият лифт с дължина 1500 м не е с по-голяма дължина от подменяните два успоредни ски-влека, които имат обща дължина 2400 м;

- забраната за голи сечи съгл. чл. 21 от ЗЗТ не се отнася за „засягането” на 6 декара белмурови и клекови гори при изграждане на лифта, а се отнася единствено за лесовъдските дейности;

- строителството на новия лифт е допустимо, защото попада в зона IV по плана за управление на парка (зона на сгради и съоръжения, където строителството е разрешено), и не попада в зона III ( зона за туризъм, където новото строителство е забранено), въпреки че инвеститора твърди че частта от лифта, която засяга гора е именно в зона III;

- територията на инвестиционното намерение не излиза извън обхвата на концесията, защото следва да се счита като противоречие разминаването межуд границата на териториално-устройствения план и границата на концесията по концесионен договор, което „противоречие” обаче никой 10 г. не е оспорил;
- не е нарушено решение WHC-10/34 COM 8B.5 КСН към ЮНЕСКО, тъй като подмяната на 2 влека с нов лифт не представлява ново строителство, въпреки усвояването на няколко декара вековни гори.

1257 посещения

Карта - Банско ски зона

Изтегли, JPG, 286.22 Kb, Пирин

Посочен е 4-седалковия лифт от м. Бъндеришка поляна до Коларски път и с "кръгче" обхвата, в който Юлен АД е извел незаконна сеч с цел разширяване на просеката при изграждането на новия 6-седалков лифт. Изсичането на дървета бе изрично забранено в Решението на МОСВ №25-ПР/2010 г., с което е съгласуван новия лифт.

1165 посещения

Преценка МОСВ дали да се извършва ОВОС

Изтегли, PDF, 1489.44 Kb, Пирин

Решението на министъра нарушава европейското и българското законодателство да се преценява всеки проект или инвестиционно намерение, които имат вероятност да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони - още повече че в случая става дума за НП "Пирин" - обект на световното природно наследство към UNESCO и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. Европейската комисия вече започна наказателна процедура срещу България за две ски съоръжения без ОВОС и без оценка
за съвместимост в м. Чалин валог в Национален парк Пирин, част от ски зона Банско. Съдът на европейските общности досега е излизал с решения по казуси, подобни на този в ски зона Банско и е намирал за проблем, когато проектите не са минали ОВОС и други екологични оценки.

Решението на МОСВ се отличава и с друг опасен прецедент. То съдържа разпореждане по чл. 60 от АПК, т.е. инвеститора да може да строи, дори и гражданските организации да обжалват решението. МОСВ се позовава на инвеститорския интерес да му се намалят инвеститорскте разходи, което е в пълен разрез с европейските принципи за превантивна защита и предпазливост и изобщо с духа на природозащитните директиви. Всъщност чл. 60 от АПК позволява такова разпореждане да се прави единствено в случаи на висок обществен ( а не инвеститорски) интерес, каквато бе заповедта на МОСВ за спиране реализацията на плана на с. Паничище отхапващ 10 дка от НП "Рила" през 2009 г.

1170 посещения

Сигнал до районна прокуратура Разлог относно незаконните сечи в НП Пирин

Изтегли, PDF, 121.26 Kb, Пирин

Във връзка със сигнала, моля да установите наличието на престъпления по чл. 235 и чл. 278в от НК във връзка с отсичането на дървета без редовно писмено позволително, увреждането на Национален парк „Пирин”/защитена зона „Пирин” и съответно увреждането на защитено природно местообитание по Натура 2000 “Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)” от Прил. 1 на ЗБР. Моля да установите извършителите на потенциалното престъпление.

1624 посещения

Покана за среща-дискусия в Добринище, 28.03.2010

Изтегли, DOC, 453 Kb, Пирин

На 28.03.2010 от 10.30 часа в читалището на гр. Добринище на по чаша чай или кафе ще поговорим за
природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора и по-точно:

- ще обсъдим възможностите и заплахите за развитието на алтернативния и селски туризъм в Пиринския край;
- ще чуем опита на тези, които вече са успяли да направят нещо в тази насока;
- ще обсъдим ползите и ограниченията свързани с включването на земи в региона към европейската мрежа Натура 2000;
- ще представим възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и частни предприемачи по европейските програми.

Срещата се организира от Коалиция „За да остане природа в България” в партньорство с кметството на гр. Добринище и се подпомага от Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа”.

1418 посещения

МОСВ за Кулиното

Изтегли, PDF, 1644.93 Kb, Пирин

Накратко: Министерството на околната среда и водите казва, че инвестиционното предложение за ски и голф комплекс "Кулиното" противоречи на Плана за управление на Национален парки "Пирин" (в чиито граници попада по-голямата част от инвестиционното намерение), както и на Закона за защитените територии (освен Национален парки "Пирин" проека засяга и резерват "Баюви дупки - Джинджирица" и за да се осъществи трябва да се отстранят тези противоречия :)
В Министерството не е постъпвало искане за свикване на Висшия екологичен експертен съвет с цел промяна Плана на управление. Освен това инвестиционното предложение на Балканстрой попада в Натура 2000 зони и трябва да се извърши Оценка за съвместимост, каквато проектът все още няма.

820 посещения

Отговор от Областния управител на Благоевград относно проекта за ски комплекс 'Кулиното'

Изтегли, PDF, 709.53 Kb, Пирин

С благодарност към ОУ на Благоевград за предоставената информация и с извинение за причинените съдебни разправии.

868 посещения

Доклад на ДНП Пирин довел до предложение за промени в ПУ на НП Пирин

Изтегли, DOC, 513.5 Kb, Пирин

736 посещения

Определение на АС-Благоевград относно отказ по ЗДОИ на ОУ Благоевград за Кулиното

Изтегли, PDF, 2372.67 Kb, Пирин

811 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище