Календар

Лобиране / Закон за горите

Анализ на 800 тръжни процедури за дървесина в Родопите 2022 г.

Изтегли, XLS, 411 Kb, Лобиране / Закон за горите

Oбемите и цените на възложения дърводобив и продадената дървесина в Родопите

Изтегли, JPG, 69.77 Kb, Лобиране / Закон за горите

Сравнение между обемите и цените на възложения дърводобив и продадената дървесина в 20 родопски стопанства чрез различните типове тръжни процедури за периода декември 2021 г. – март 2022

Защита на горите над Шипка

Изтегли, PDF, 2461.19 Kb, Участие за природа

След прокарването на черен път и силна буря през 2014 г., близо 90% от дърветата са счупени или изкоренени в засегнатия участък над гр. Шипка. Въпреки видимото следствие от изграждането на черен път, ДГС Казанлък настоява да изгради още един път от около 800-900 м за сваляне на дървесината от засегнатите участъци. Опасенията на местната общност са, че пътят ще наруши ландшафта, ще увреди младите фиданки и представлява съществен риск за възникване на още ерозионни процеси. Има опасност използваната технология за направа на горски „пътища“ (булдозерен пробив,) с трасе непосредствено над питейното водохващане на река Димовец, ще доведе до разрушаване на почвата, влошаване качеството на водата и промяната на водния отток. Допълнителни негативи са загубата на историческата, научната и рекреационната стойност на мястото, което да сега е служело за отдих, посещение на планината и историческата местност Бузлуджа, както и като пример за първите по рода си противоерозионни мероприятия. Прокарването на път улеснява достъпа до стари естествени гори, което би могло да доведе до допълнителни нерегламентирани сечи.

Кампанията се движи от Инициативен Комитет от гр. Шипка. Целта на групата е спиране на сечите в района, възстановяване на щетите и последващо залесяване, както и последваща работа за включване на гората към Природен парк Българка и/или други защитени територии.

613 посещения

Становище относно проект на ЗИД на Закона за горите, 2015 г.

Изтегли, OCX, 44.76 Kb, Лобиране / Закон за горите

Коалицията "За да остане природа в България" подкрепя предложените мерки в ЗИД на ЗГ, доколкото те целят:

- опазването на гори върху земеделски територии;
- подобряване контрола върху превоза и складирането на добитата дървесина чрез използването на електронни устройства;
- повишаване на изискванията за придобиване на правоспособност от лицензираните лесовъди и търговците, извършващи дейности в горските територии.

В същото време считаме, че без ключови промени във философията на Закона за горите предложените мерки няма да доведат до съществено подобрение в управлението и опазването на българските гори. Предпоставка за това са високите корупционни нива в горския сектор, неефективното правораздаване, липсата на достатъчна финансова обезпеченост и независимост на горските контролни органи и размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес.

Като алтернатива на сложните административните процедури, които затрудняват и без това неефективното правораздаване в страната, се предлагат набор от 16 прости и пряко приложими мерки, които да ограничат ефективно незаконните практики в горите.

847 посещения

Анализ на проблемите при изготвянето на пазарни оценки на публични имоти

Изтегли, PDF, 228.35 Kb, Лобиране / Замени на гори

През последните години сред обществото многократно се повдигна въпроса защо държавата и общините продават най-красивите кътчета на България (дюните на Несебър, заменките по Черноморието и планинските курорти и др.), при това на цени значително по-ниски от пазарните, което годишно води до милиони левове загуби за бюджета. Частично отговор на този въпрос даде Европейската Комисия с Решение от 05.09.2014 г., с което установи съществуването на схема за незаконна държавна помощ при замените на гори в България . Като основна причина за злоупотребите Комисията сочи некоректното нормативно определяне на пазарните цени на заменените гори. Поради това, решението на ЕК задължава България да изготви независими пазарни оценки, въз основа на които да се установи размера на държавната помощ при замените на гори.

Анализ на независими пазарни оценки, които държавата и общините използват при разпореждането с публични имоти, показва обаче, че настоящето законодателство предоставя възможност на независимите експерти да манипулират пазарните оценки, по начин който води до разпореждането с публични имоти на значително по-ниски цени от пазарните. Тази негативна практика се насърчава от държавните и общински институции, които крият от обществото докладите на независимите пазарни оценители и по този начин създават условия за корупционни практики при разпореждането с публични имоти. Всичко това поставя под въпрос и обективността и качеството на пазарните оценки на заменените гори, които държавата ще възложи с цел изчислението и връщането на незаконната държавна помощ от замените на гори.

750 посещения

Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000

Изтегли, PDF, 1139.27 Kb, Лобиране / Закон за горите

Разработката е изготвена от съвместен екип с научни работници на ЛТУ, ИГ на БАН и експерти на ИАГ, въз основа на чл. 101, ал. 3, т. 5 от Закона за горите (2011 г.).

ЗИД на ЗГ приет от НС на 13.06.2012

Изтегли, DOC, 236 Kb, Лобиране / Закон за горите

Съдържание на спорните поправки в ЗГ, приети с безпрецедентни процедурни нарушения и нарушения на българската конституция и европейското конкурентно и природозащитно право.

1267 посещения

Искане за преразглеждане на ЗИД на ЗГ от 18.06.2012

Изтегли, DOC, 41 Kb, Лобиране / Закон за горите

2067 посещения

Отворено писмо до Министър-председателя на РБългария във връзка със Закона за горите (10.04.2012)

Изтегли, DOC, 53 Kb, Лобиране / Закон за горите

Писмото е внесено в приемната на Министерски съвет. В него се описват проблемните точки в гласуването и придвижването на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (обобщен) № 253-07-6 от 22 февруари 2012 г.

1329 посещения

Становище на АРГО относно Закона за горите до БТС

Изтегли, PDF, 118.08 Kb, Лобиране / Закон за горите

1030 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище