Календар

Карадере - становища и сигнали

Категорията съдържа различни становища, решения, резултати от проверки и сигнали до отговорните институции.

Писмо на община Бяла до Българската агенция за инвестиции

Изтегли, PDF, 115.52 Kb, Карадере - становища и сигнали

Община Бяла подкрепя изграждането на инвестиционното предложение Бляк сий гардънс еко ризорт.

Отговор на парламентарен въпрос относно ПУП Бяла север в Карадере

Изтегли, PDF, 201.86 Kb, Карадере - становища и сигнали

Информация относно ПУП и издадени разрешения за строеж в местността в отговор на парламентарно питане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Отговор на РИОСВ Бургас до Окръжна прокуратура относно наличнието на екологична оценка на ПУП Бяла север

Изтегли, PDF, 420.52 Kb, Карадере - становища и сигнали

ПУП Бяла север предвижда създаване на зона за отдих на Карадере и по този начин създава възможности за застрояването на местността. РИОСВ обаче констатира, че приемането на ПУП е станало без в РИОСВ да е внесено искане за преценяване на неонходимостта и обхвата на екологична оценка, която е задължителна съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Писмото на РИОСВ е от 11.09.2007 г.

Обнародване на ПУП зона за отдих Бяла север

Изтегли, PDF, 1959.61 Kb, Карадере - становища и сигнали

Резултати от проверка на ДНСК относно издадени разрешения за строеж в зона 'Бяла север'

Изтегли, PDF, 4402.15 Kb, Карадере - становища и сигнали

Издадените 70 бр, разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти към тях за загубили право на действие към 24.09.2014. Има 18 новопостъпили разрешения за строеж през юни 2014, които са влезли в сила, но не са стартирали на терен.

956 посещения

Писмо на МОСВ относно ПУП зона 'Бяла север' в Карадере

Изтегли, PDF, 494.67 Kb, Карадере - становища и сигнали

Министерството на околна среда констатира, че не е информирано с цел произнасяне относно необходимостта от провеждане на приложими процедури по екологичното законодателство при приемането на Подробния устройствен план на зона "Бяла север". В обхвата на ПУП са издадени 70 бр разрешния за строеж като всички те са изгубили право на действие към 10.10.2014 г. За издаване на нови разрешения за строеж или одобряване на нови ПУП възложителите трябва да информират компетентните органи по околна среда за преценка необходимостта от екологични оценки.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище