Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Писмо No.С-87/05.02.2010 от МОСВ относно изготвяне на ПУП-Парцеларен план за ски писти над Паничище в общинския горски фонд

Изтегли, PDF, 368.19 Kb, Паничище / Държавата

МОСВ изказва ясно становище, че възлагането на процедури за застрояване на въпросните имоти, за които се отнася ПУП-ът, е на практика реализиране "на парче" на неодобрения проект за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул". Това са именно незаконно изсечените "противопожарни просеки", за които компетентният орган в лицето на ДАГ, установи в края на 2009 г., че са незаконни. МОСВ е изискало информация от кмета на Сапарева баня за мерките, които ще предприеме за преустановяване на разработването на ПУП-а.
Отново сме свидетели на наглите методи на действие на Община Сапарева баня и съдружници - първо се започва някаква процедура (в случая обявяване на проекта за ПУП-ПП в Държавен вестник, бр. 68/25.08.2009), после без да се чакат разрешителни от компетентните органи, се започват действията на терен, за да бъдат поставени компетентните органи в ситуация на вече извършено нарушение и се разчита да може да се замажат нещата, или да се продължи лека-полека с нарушенията. Така през ноември 2009 г. без да е била завършена процедурата по този ПУП (и без да може да е била завършена, тъй като има предписание от министъра на околната среда и водите въпросните просеки да отпаднат), започнаха сечи на терен. След сигналите на граждани и НПО Държавната агенция по горите установи, че сечите са незаконни. Искаме да кажем на Община Сапарева баня и Рила спорт - този път номерата ви няма да минат.

1072 посещения

Писмена справка от РИОСВ-Перник относно ПУП на ски писти на Паничище - март 2010 г.

Изтегли, PDF, 31.07 Kb, Паничище / Държавата

В РИОСВ–Перник е постъпило уведомление за инвестионното предложение, но не са издавани съгласувателни решения или становища по реда на ЗООС и ЗБР.

964 посещения

Отговор на МОСВ No.94-00-4/08.02.2010 относно одобрението на ПУП на с. Паничище и за незаконните ски писти

Изтегли, PDF, 269.96 Kb, Паничище / Държавата

РИОСВ-Перник със свое решение ПЕ-22-ЕО/2008 г. е преценила, че не е необходимо да се извършва Екологична оценка на проекта за ПУП на с. Паничище. Обхватът на ПУП не засяга защитени територии или зони от Натура 2000.

Писмо No.СБ-37-00-286/09.03.2010 на ДНСК относно незаконното изграждане на ски писти в района на х. Пионерска

Изтегли, PDF, 511.09 Kb, Паничище / Държавата

Писмото се изпраща по повод на сигнал на Върховната административна прокуратура с данни за строителство на ски писти в отдели 100 и 101 по ЛУП на ДГС "Дупница". Проверката на РДНСК Кюстендил е установила, че е започнала процедура по изготвяне ПУП-Парцеларен план за строеж на самостоятелни писти за алпийски ски и сноуборд. Възложител е Община Сапарева баня. На проверката са представени съгласувателни писма и становища на РИОСВ-Перник, ДНП Рила, РИОКОЗ Кюстендил и РС "ПБС" Дупница! Община Сапарева баня е обявила процедурата в Неофициален раздел на Държавен вестник - бр. 68 от 25.08.2009 г. До момента процедурата не е приключила - няма издавани строителни книжа и разрешения за строеж.

Поради лошите атмосферни условия не са могли на място да извършат проверка, за да установят дали в просеката са извършвани изкопно-насипни строителни дейности.

Писмо от МОСВ No.С-87/22.12.2009 относно сигнал за извършени сечи в района на седалковия лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера

Изтегли, PDF, 671.46 Kb, Паничище / Държавата

В писмото МОСВ ни информира, че е издало предписания до Община Сапарева баня и ДГС „Дупница” да спазват условията, включени в Решение № 55-ОС/18.06.2009 г. на МОСВ, постановяващи отпадането на лесокултурните прегради (ски-писти) в отдели 100, 101, 102, 103 и 118 по ЛУП на ДГС „Дупница”. Относно самите сечи - за пореден път се потвърждава, че са извършени незаконно - както в националния парк, така и в общински горски фонд. Остава да разберем кога ли РПУ-Дупница ще установи извършителите, за да си понесат наказанието по чл.235 от Наказателния кодекс...

707 посещения

Писмо No.92-449/15.01.2010 от Изпълнителна агенция по горите относно изграждане на незаконна ски писта над хижа Пионерска

Изтегли, PDF, 366.34 Kb, Паничище / Държавата

С писмото ИАГ ни уведомява, че възобновяването на гората в рамките на вече изсечените площи следва да се постигне чрез опазването на подраста (самозасяли се фиданки от горските дървесни видове характерни за района).

1154 посещения

Решение No.55-ОС/2009 на МОСВ за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на Лесоустройствения план на Държавно горско стопанство 'Дупница'

Изтегли, PDF, 822.21 Kb, Паничище / Държавата

МОСВ съгласува ЛУП на ДГС "Дупница", но при следното съществено условие в т.6 във връзка с противопожарните просеки ("лесокултурни прегради") над Паничище, в района на хижа Пионерска по протежение на трасето на лифта х.Пионерска-х.Рилски езера - "Да отпадне изграждането на лесокултурни прегради в отдели 100, 101, 102, 103 и 118." Мотивът е, че в отдели 100, 101 (тук се намира незаконната просека покрай трасето на лифта Пионерска-Рилски езера), 102, 103 и 118 са проектирани лесокултурни прегради, които не отговарят на изискванията на Наредба 6/2004 на МЗГ за устройството на горите и земите от горския фонд.

883 посещения

Отговор No.92-449/04.12.2009 от Изпълнителната агенция по горите относно последните незаконни сечи над Паничище

Изтегли, JPG, 146.98 Kb, Паничище / Държавата

Проведена от ИАГ проверка потвърждава, че нашият сигнал е основателен, а сечите незаконни. Освен наглото изсичане на нови дървета по незаконната просека и скъсяването на старите останали дънери, има и следи от подравняване на терена с булдозерна машина. Според чл.235 от Наказателния кодекс "Който без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било дървета или част от тях, включително отсечени или паднали, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева." Преписката ще бъде изпратена на Районна прокуратура Кюстендил.

904 посещения

Отговор на РИОСВ Перник относно липсата на ОВОС за ски писта в противопожарната просека над хижа Пионерска

Изтегли, JPG, 760.42 Kb, Паничище / Държавата

РИОСВ-Перник ни уведомява, че не са започвани процедури по ОВОС и Оценка за съвместимост с Натура 2000 за незаконно изсечената просека, която без разрешение се използва като ски писта.

Отговор No.1770/12.08.2009 на РДГ Кюстендил относно залесяването на незаконната просека

Изтегли, PDF, 88.94 Kb, Паничище / Държавата

По силата на чл. 42., ал.2 от Закона за горите (ЗГ) РДГ Кюстендил предвижда гората в незаконно изсечената просека до незаконния лифт до Рилски езера да бъде възстановена. Препоръчва се да се изчакат възобновителните процеси, които вече са започнали, вместо да се залесява с неместни видове.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище