Календар

Фрагментацията на естествените местообитания се нарича загубата и разпокъсването на природни зони в резултат на човешко въздействие.

1984 посещения