Календар

Изпълнителна Агенция по околна среда коордира и администрира дейностите към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) в България. Целта на НСМБР е установяване състоянието на биологичното разнообразие в България с оглед взиманено на адекватни политически решения за неговото опазване.
В НСМБР са включени 252 вида безгръбначни, 51 вида риби, 6 вида земноводни, 15 вида влечуги, 310 вида птици, 31 вида бозайници, 16 вида гъби,13 вида мъхове, 194 вида висши растения и 65 природни местообитания. За голяма част от видовете има разработени методики за теренни изследвания, места и период на наблюденията.
Участници в мониторинговите изследвания могат да са всички интересуващи се граждани, неправителствени организации, и висши учебни заведения и научни институции, както и държавните структори на ДАГ и МОСВ. Повече информация.

5872 посещения