Календар

Изпълнителна Агенция по околна среда коордира и администрира дейностите към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) в България. Целта на НСМБР е установяване състоянието на биологичното разнообразие в България с оглед взиманено на адекватни политически решения за неговото опазване.
В НСМБР са включени 252 вида безгръбначни, 51 вида риби, 6 вида земноводни, 15 вида влечуги, 310 вида птици, 31 вида бозайници, 16 вида гъби,13 вида мъхове, 194 вида висши растения и 65 природни местообитания. За голяма част от видовете има разработени методики за теренни изследвания, места и период на наблюденията.
Участници в мониторинговите изследвания могат да са всички интересуващи се граждани, неправителствени организации, и висши учебни заведения и научни институции, както и държавните структори на ДАГ и МОСВ. Повече информация.

3507 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

    Знаете ли, че..

    Защитените територии в парк Странджа са 14 на брой. Най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.
             Планина, обичам те