Календар

Новите супер ски-курорти и строителството в планините

България съхранява уникална природа. Към настоящия момент защитените територии обхващат едва 5% от територията на страната. Сред най-сериозните заплахи за защитените територии са: застрояването с нови и разширяването на съществуващи ски-курорти в близост до защитени територии и идентифицирани Натура 2000 защитени зони.

Поради глобалното затопляне в климата на планетата много от световни ски курорти са изправени пред икономически затруднения и дори фалит (Доклад на Програмата на ООН за околна среда - UNEP News Release 2003/68/). Ски курортите, разположени под 1500м надморска височина, ще станат ненадеждни през следващите 30-50 години в резултат на глобалното затопляне (а в България планините с височина над 1500м са национални и природни паркове). Около 60 % от швейцарските ски-курорти ще се считат нерeнтабилни.

В противоречие на описаните по-горе процеси, в България се наблюдава тревожна тенденция за построяване на огромни ски-курорти в българските планини в и близост до защитени територии и потенциални (идентифицирани) Натура 2000 защитени зони.

Сред проектите за “супер ски-курорти” в България са:

Национален парк Пирин: Банско, Добринище
Национален парк Рила: “Самоков-Боровец – Бели Искър”, “Паничище – Езерата - вр. Кабул”, “Искровете”Национален парк “Централен Балкан”: вр.Вежен – Рибарица
Бъдещият природен парк “Западна Стара планина”: Ком - Берковица
Бъдещият Природен парк Западни Родопи: Перелик, Пампорово, “Велинград - Ракитово- вр. Сюткя” и др.

Етапите на реализация при всеки от тях са различни към настоящия момент.


При реализиране на 1/2 от проектите за нови и съществуващите ски-курорти България ще предлага над 500 км ски-писти. Общественият интерес се накърнява силно не само от унищожението на дивата природа, но и от безконтролно управление на ски-курортите от смесените акционерни дружества с над 50 % частен капитал.

Строежът на нови и разширяване на съществуващи ски-курорти е в разрез с поетите от страната ангажименти в процеса на присъединяване към Европейския съюз и в рамките на международни конвенции и споразумения, касаещи спиране загубата на биологичното разнообразие до 2010 година и устойчивото развитие.

Засягат се защитени територии съгласно българското законодателство, мрежата от защитени територии “Натура 2000”, Орнитологично важни места, Корине сайтове с огромно значение за съхранение на флора, фауна и хабитати. Нарушават се: Закона за устройство на територията, Закона за биологично разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за опазване на околната среда, Плановете за управление на националните паркове “Централен Балкан”, “Пирин” и “Рила”, Наредбата за екологична оценка /ЕО/ и други нормативни актове.

Практиката показва, че при издаване на решения по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/ Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ нарушават природозащитното законодателство. Последващият мониторинг и контрол от същите органи е слаб и неефективен.Ски център Банско (Zoom)

Пример за погазване на законодателство: Ски-зона с център Банско

Случаят Банско от самото начало до настоящия момент е подробно разследван и описан от експертите на коалицията от неправителствени организации “Спасете Пирин” в доклада “Национален парк "Пирин" - престъпление без наказание, или как се съхранява световното природно наследство в България”.

Исканията за Банско са категорични: да се предизвика проверка на терен и преразглеждане на концесионния договор.


Имайки предвид, нуждата и задължението от запазването на дивата природа, спазването на националното и международно законодателството, отчитане на обществения интерес и устойчивото развитие, както и глобалното затопляне и промените в климата ние, природозащитните неправителствени организации настояваме:

- МОСВ да не нарушава националното и международно природозащитното законодателство, издавайки решения по ОВОС и ЕО за ски курорти в защитени територии и потенциални Натура 2000 защитени зони, както и да осъществи по-строг контрол върху издадени вече решения по ОВОС и ЕО.

- Да се прекрати разработването на планове и проекти за ски-курорти в България, без да е извършен комплексен анализ и стратегическа оценка на въздействието върху природата.

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Белият щъркел е защитен от закона за защита на природата. В България гнездят около 10000–12000 двойки. Това е широкоразпространен, но намаляващ вид.
             Планина, обичам те