Календар

Заплахите

Ски курорти – Строителството им неминуемо е свързано с изсичане на много дървета. Освен, че това влияе цялостно върху въздуха, водата и почвата в района, подходящите за писти места в България над 1500 м. се намират в границите на националните паркове, създадени за опазване на дивата природа на България. При реализиране на 1/2 от проектите за нови и съществуващите ски-курорти, България ще предлага над 500 км ски-писти, управлявани от смесени акционерни дружества с над 50 % частен капитал. Получаването на разрешителни за строеж в границите на национални паркове и в нарушение на няколко закона говори за неприродосъобразно изграждане и управление на "обектите". Единственото, което печелят местните хора, е унищожена природа, проблеми с водоснабдяването, краткосрочен масов туризъм и невъзможност за развитие на туризъм и собствен устойчив бизнес в бъдеще.

Прочети повече тук
Ски зона Банско


Голф игрища – На пръв поглед това са зелени поляни, почти като парк, но за да бъдат направени всъщност е необходимо да се премахне изцяло естествената растителност. Засадените тревни смески се състоят от нетипични за региона видове и в климатичните условия на България изискват обилно и редовно поливане, както и обработка с химикали. В допълнение, някои от проектите за голф игрища предвиждат разположението им на места с ценни природни местообитания. Така запазената природа на България се превръща в „зелена пустиня” с площ от 500 до 2000 дка, в която не се задържат никакви диви животни и птици и чието поддържане води до опасност от воден дефицит и замърсяване с химикали на целият регион.

Прочети повече тук
Голф-игрището до село Божурец


Вятърни електроцентрали – те са алтернативен и екологично чист източник на енергия от вятъра, но полетата от множество перки, поставени на миграционния път на птиците, се превръщат в техни убийци. Вятърните електроцентрали са примамлив бизнес (отново за големите инвеститори), защото според европейските изисквания държавата е длъжна да произвежда определен процент от енергията по "екологичен" начин, както и да изкупува произведената по този начин енергия. Държавата обаче трябва да наложи строг контрол за издаването на разрешителни и преценки по въздействието върху околната среда, съобразно наличието в България на изключително разнообразие от птици и преминаването през нашата територия на един от трите най-важни миграционни пътя за Европа (Via Pontica).


ВЕЦ и мВЕЦ - те са алтернативен източник на енергия от водата, но изграждането им в неконтролируеми количества по реки и притоци с непостоянно пълноводие може да доведе до тяхното цялостно или периодично пресъхване и нарушаване на екологичното равновесие в целия район. За местните хора това означава дефицит на водни ресурси и намаляване на възможностите за развиване на туризъм. За природата означава изчезването на животински и растителни видове обитаващи реките както и трайно разрушаване на речните местообитания. Също като вятърните електроцентрали, ВЕЦовете представляват изгодна и бързо възвръщаема инвестиция заради ангажимента на държавата да произвежда и изкупува произведената от възобновяеми източници енергия. Липсват обаче ясни правила, нормативни критерии и стандарти за хидроенергийното строителство.


Добив на злато с цианиди – Цианидите са химични съединения, които нормално присъстват в околната среда в изключително ниски, безопасни за здравето концентрации. Извличането на злато по технологии, използващи цианиди, както и свързаното с това транспортиране и съхраняване на цианидите обаче повишава концентрацията им в почвите, водите и въздуха и те се превръщат в отрова с почти мигновено действие върху живите организми, вкл. човека. Смъртоносното действие на цианидите се дължи на блокиране на достъпа на кислород до клетките при вдишване, а при поглъщане дори на малки количества, са токсични. Кратковременното излагане на високи концентрации на цианиди чрез дишане, директен контакт, приемане през устата или през кожата увреждат мозъка, сърцето и могат да доведат до изпадане в кома и смърт. Дългосрочен ефект от използването на цианиди е натрупването им в почвите и подпочвените води, чрез които те се разнасят и замърсяват и околните региони.

Прочети повече: кампания "Родопи без цианиди"


Презастрояване на Черноморието – Застрояването с огромни и разностилни хотели, което наблюдаваме в последните години, е не просто проява на лош вкус и недалновидност. Това е резултатът от комбинацията на неспазване на законите, желание за бърза печалба, пране на пари, липса на информация и нехайство за околната среда. Следствието е: лишаване на местното население от възможността за стопанисване на собствените си земи и развитие на природосъобразен туризъм, за което те ще бъдат насърчавани и финансово подпомагани от Европейския съюз; лишаване на държавата от фондовете на Европейския съюз по отношение на околна среда и налагането на глоби, които обикновения данъкоплатец ще трябва да изплати; превръщането на Черноморието ни в курорт с ограничен достъп за населението; унищожаването на естествената природа на България и лишаване на страната от утвърждаването й като една от най-желаните туристически дестинации – възможност, гарантирана от запазената ни естествена природа и загубена от повечето "развити" държави.

Вилно селище в природен парк Странджа
Иракли
Камчийски пясъци


Изсичане на гори – В България през 50те години горите масово са били унищожени. Трябваше да мине половин век за да се възстановят, макар и частично. Сега в цялата страна отново масово се сече на "голо". Много ценни гори в равнините и предпланините бяха унищожени. Със скъпите горива и електроенергия държавата насърчава отоплението с дърва. От това спечелиха стотици дърводобивни частни фирми, които проведоха и провеждат масови голи сечи в горските масиви. Изсичането на горите води до екологична катастрофа.

Освен, че дърветата са естествен филтър на въздуха, масовите сечи водят до нарушаване на равновесието в природата посредством множество вторични ефекти – ерозия, свлачища, "отмиване" на повърхностния почвен слой, пресушаване, засоляване и т.н. В горите се гнездят повечето от насекомоядните и хищни птици, които се хранят в съседните обработваеми площи. Унищожаването на тяхната гнездова база ще увеличи риска от масово размножаване на гризачи и насекоми. Това пък ще принуди земеделските производители да използват химикали, за да предпазват реколтата си, а това е скъпо и опасно. Най-запазените гори са включени в защитените територии и зони, но законите се престъпват всеки ден. Изсичането на крайречните гори, които укрепват речния бряг е една от основните причини за наводнения при повишаване нивото на реките.

Ето тук можете да видите какво може да направите вие при съмнения за незаконна сеч.

Кариери – Стремежът към лесна печалба и опорочените тръжни процедури в последните години, доведоха до разкриване на стотици незаконни кариери (за пясък, варовик, льос, базалт, шисти). Повечето от тях са на места, където няма качествени или в достатъчно количество ресурси, но единственото им предимство е, че се намират близо до обекта на строителство и спестяват транспортни разходи на фирмата, която е спечелила търга с ниска оферта или строи собствен обект. Разкриването на нови кариери в неподходящи места води до безвъзвратно унищожение на ландшафта и на находища на редки и защитени растения и животни, до загуба на ресурси от местното население, до опасни свлачища и ерозия. Често опитите за узаконяване на кариерите са свързани с фалшификации на документи и нарушаване на националното законодателство:

Кариерата при с. Муселиево, Никополско

10833 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Тюленът монах е наречен така заради потайния и уединен начин на живот. Днес той е не само един от най-редките видове на Земята, но е и един от най-застрашените от изчезване.
             Планина, обичам те