Календар

Защо 'Промяната на предназначението' е важно за опазването на природата?

Защо Промяната на предназначението е важно за опазването на природата (в ЗИД на ЗГ бе прието това изискване да отпадне за строителство на спортни съоръжения както в горите, така и в земеделските земи):

1. Този правен принцип е залегнал в Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите най-вече с цел да не се допусне безразборно унищожаване и застрояване на плодородните ни земеделски и горски територии. Принципа включва строга административна процедура и наказателна такса. Този принцип засяга всяко строителство в земеделски и горски територии, при което строежът:
(1) не е свързан с ползването на земеделската земя или гората като такава (т.е. за земеделски или горскостопански/ловностопански нужди);
(2) води до трайно изсичане на гората и застрояването й (т.е. не са включени строежи под земята, който не водят до трайно унищожаване на земята и невъзможността за ползването й по основното й стопанско предназначение).

Процедурата включва предварителното одобряване на екологично разрешително (решение по ОВОС) и устройствен план (ПУП), оценка на стопанските качества на терена и/или гората, гарантиран достъп, водопровод. На следващо място имота се включва в урбанизирани терени с регулация, върху които се дължи местен данък. Ако инвестиционното намерение след време пропадне, собственикът ще е заинтересован да премахне строежа (най-вече ски-съоръженията), да рекултивира терена и да промени отново предназначението на имота обратно в гора, за да не плаща високи местни данъци и такси за урегулирания имот.

Наказателната такса има за цел да стимулира инвеститорите първо да потърсят вече урбанизиран терен за застрояване и второ да ограничат безразборното застрояване, което води до унищожаване на горите, въздуха и водите. Подобна функция имат еко-таксата и местния данък при колите, които стимулират хората да си коли с по-слаби двигатели, за да не замърсяват въздуха. Съгласно Закона за горите, тази наказателна такса може да се използва за компенсаторни залесявания и поддържане на другите горски територии за да се запазят и увеличат площта и полезните функции на горите.

Защо управляващите искат да отпадне "промяната на предназначението за ски съоръжения в горите"?

Основната цел е да се заобиколи Плана за управление на Природен парк Витоша, в който има забрана за ново строителство свързано с промяна на предназначението на горите. Т.е. Плана за управление допуска единствено ремонт и подновяване на съществуващите съоръжения. От искането на ГЕРБ печелят и частни и общински собственици на гори, които няма да плащат каквито и да е било наказателни такси за строеж на спортни съоръжения - т.е. стимулира се унищожаването и презастрояването на горите.

6910 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Via Pontica.
             Планина, обичам те