Календар

Околна среда: България получава четири отделни предупреждения за неспазване на законодателството за опазване на природата

Околна среда: България получава четири отделни предупреждения за неспазване на законодателството за опазване на природата Статията на английски

Брюксел, 8 октомври 2009 г.

Европейската комисия изпраща на България четири писмени предупреждения, отнасящи се за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното си наследство. Три от предупрежденията се отнасят за защитените зони, а четвъртото засяга действащото законодателство. Районите включват планината Пирин, където е изграден голям ски център; община Царево в южната част на страната, където голяма защитена зона близо до Черно море е под заплаха, както и строителните дейности около бреговете на река Вая в защитената зона на Емине—Иракли в близост до Черно море. Четвъртото предупреждение е свързано с липсата на цялостно съответствие с европейските изисквания на българското законодателство за защита на природата.

Европейският комисар по околната среда Ставрос Димас заяви: „Въпреки че заема само 2.5 % от общата площ на ЕС, в България се срещат близо 70 % от защитените видове птици в Европа, и около 40 % от европейските защитени местообитания. Това изключително природно разнообразие трябва да бъде защитено, тъй като законодателната защита е единственият сигурен начин да се запази бъдещото икономическо и социално благоденствие. Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика, в реалните случаи.”

Четири писмени предупреждения, отнасящи се до недостатъците в законодателството

Комисията получи няколко оплаквания, отнасящи се до текущи туристически и скиорски строителни дейности в ски центъра Банско, който се намира в защитени райони на Пирин планина, известни със своите забележителна флора и фауна. Някои от посочените строителни дейности са били разрешени от националните власти преди да се направи каквато и да е подходяща оценка на тяхното въздействие и кумулативни ефекти върху защитените видове и местообитания. Подобни оплаквания бяха получени за липсата на оценка за въздействието върху защитените райони, които са част от благоустройствения план на община Царево в Югоизточна България – друг важен район за туризъм, където местообитанията и видовете в крайбрежната зона се изложени на голям риск.

Третото предупреждение засяга по-съществен въпрос, свързан с българското законодателство за околната среда, което все още не е напълно съгласувано с Директивата за местообитанията — ключов документ на законодателството на ЕС за защита на флората и фауната. Съгласно Директивата, държавите-членки се задължават да оценяват влиянието на всички планове и проекти, които могат да имат значително въздействие върху защитените зони, независимо от тяхното местоположение. Практическите последици от недоброто въвеждане на директивата станаха очевидни след разрушаването на важни местообитания вследствие на строителни работи по поречието на река Вая в защитената територия Емине—Иракли, което е предмет на четвъртото писмо, изпратено от Европейската комисия. Във връзка с всеки от тези случаи Комисията е изпратила на българските власти първо писмено предупреждение, с цел да се вземат мерки по тези въпроси. Сега българските власти имат два месеца за отговор.

Специални защитени територии и специални защитени зони

Европейската природа е защитена чрез два ключови законодателни документа — Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Съгласно Директивата за дивите птици, държавите-членки се задължават да определят подходящи места за Специални защитени зони (СЗЗ) за опазването на дивите птици. Определянето на Специалните защитени зони трябва да се основава на обективни и проверими научни критерии.

Съгласно Директивата за местообитанията, държавите членки изготвят списък на територии от значение за Общността (ТЗО) на тяхната територия, които могат да дадат значителен принос за съхраняване на типовете местообитания и видове в Европа. След като тези територии се публикуват в списък на Общността, държавите-членки разполагат с шест години да съгласуват своето законодателство, така че да превърнат териториите от значение за Общността в правилно управлявани специални защитени зони (СЗЗ). Специалните защитени зони и териториите от значение за Общността образуват заедно мрежата от защитени зони Натура 2000, която представлява най-важният инструмент на ЕС за съхраняване на естествените местообитания и на растителните и животински видове в тях.

Правна процедура

Член 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава-членка, която не спазва своите задължения.

Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение (infringement procedure), Комисията изпраща „Официално уведомително писмо (Letter of Formal Notice)“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.

В зависимост от отговора или от липсата на отговор от съответната държава-членка, Комисията може да вземе решение да изпрати „Аргументирано становище (Reasoned Opinion)“ (второ и окончателно писмено предупреждение) до държавата-членка. В този документ ясно и окончателно се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата-членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено два месеца.

Ако държавата-членка не спази изискванията на Аргументираното становище, Комисията може да реши да заведе дело пред Съда на европейските общности. В случай, че съдът установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава-членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.

Член 228 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности. Също така, съгласно този член Комисията може да поиска от Съда да наложи финансова глоба на съответната държава-членка.

Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния електронен адрес:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9462 посещения

OFF

Последно качено » Новини