Календар

Проект за нова ВЕЦ може да убие долното течение на река Янтра

Проект  за нова ВЕЦ може да убие долното течение на река Янтра София – Проект за нова водноелектрическа централа ще доведе до силно намаляване на рибата по цялото долно течение на Янтра и до заливане на държавни, общински и частни земи около селата Белцов, Ценово и Долна Студена, Русенско, предупреждава международната природозащитна организация WWF. Проектът ще унищожи приоритетни местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000 и ще влоши условията за воден туризъм в района.

На 26 октомври, понеделник, ще се проведе обществено обсъждане на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” в землището на село Белцов, община Ценово. Обсъждания ще има от 10.30 ч. в Кметство Белцов, от 13.30 ч. в Кметство Долна Студена и от 16.30 ч. в Община Ценово. Подробната информация е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Проектът предвижда МВЕЦ “Янтра 1” да е от руслови тип - в коритото на р.Янтра. Преградната стена е планирана на 770 м над моста при Белцов, а задбаражното езеро е дълго около 6 км и достига стария бараж и реконструирания мост при Долна Студена. То задържа наноси, които се разтварят във водата, поглъщат кислорода и предизвикват масова смъртност на рибата. Такъв случай, широко разгласен в медиите, има от септември 2008 г. на ВЕЦ „Лакатник” на река Искър, аналогична на предлаганата ВЕЦ при Янтра. Аварийно изпускане на вода с наноси причини измирането на тонове риба на 30 км надолу по течението.

Още през 2007 година инвестиционното предложение за МВЕЦ “Янтра 1” беше разгледано от РИОСВ – Русе, като предизвика остра реакция и внасянето на отрицателни становища. Въпреки основанията за спиране на проекта още тогава РИОСВ-Русе не взе такова решение. Досегашната политика на министерствата на околната среда и водите и на енергетиката беше да разглеждат инвестиционни предложения „на парче”. Няма национален план за развитието на възобновяемите енергийни източници, а националната енергийната стратегия няма екологична оценка. Това създава значителни административни трудности и често поставя инвеститорите и местната власт в абсурдни ситуации.

В долното си течение Янтра е притокът на Дунав с най-запазена природа, част от Натура 2000. Тук се срещат застрашени видове, посочени в Бернската конвенция и международния червен лист (IUCN), които ще бъдат критично засегнати. При преминаване през турбините на ВЕЦ се очаква висока смъртност на възрастни риби и личинки. Речен кефал, скобар, распер, бяла мряна, които са основен обект за спортния риболов в Янтра, ще бъдат ограничени в преминаването си нагоре по течението, което ще доведе до намаляване и дори изчезване на рибата.

След проучвания още през 2006-2007 г. WWF и община Ценово подготвиха проект за преодоляване на баража при Долна Студена, който е миграционна бариера за рибата. Това ще й позволи да стига и до горния участък от Янтра.

Водните спортове са основен компонент на прохождащия в община Ценово туризъм. Тази част на Янтра е най-атрактивната в Северна България и активно се използва за организирано спускане с каяк. Необходимостта от преминаване през шлюзове и шлаухи ще отблъсне почитателите на водните спортове от района.

За повече информация:
- Иван Христов, WWF, 02/950 50 40, 0885 45 36 56

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9064 посещения

OFF

Последно качено » Новини