Календар

Пещерите в България

Пещерите в БългарияПредстои приемане на закон, който позволява концесии на пещери и пещерни еко системи. По този начин ще се наруши и без това крехкото екологично равновесие в България.
Петиция: ПРОТИВ предоставянето срещу заплащане концесии за ползване на пещерите от физически и юридически лица, предвиждано в проектозакона за пещерите в Република България

Ето някои интересни факти:

В България има над 5 хиляди пещери.

Пещери се образуват при движение на води, попаднали в подземни кухини. Водата разрушава скалите както химично, така и физически.

Многообразният карстов релеф се развива изключително бавно във времето. Известно е, че създаването на пещерите и техните уникални образувания (сталагмити, сталактити и др.) отнема милиони години. Това се отнася и за всички карстови форми. Тяхното замърсяване или увреждане е необратимо.

Замърсяването на карстовите екосистеми е много опасно за техните естествени обитатели. Използването на пещери и понори като сметища увеличава риска от замърсяване на водоизточниците.

Пещерната фауна на България, наред с тази на други балкански страни, е най-богатата на Земята.

В България има селища, които се водоснабдяват с вода от пещери.

В България има пещери в които живеят ендемитни (от ледниковата епоха) видове.

България е една от европейските страни с най-богата прилепна фауна – 30 вида. Това се дължи на разнообразните климатични фактори и местообитания, на запазените все още стари гори и множество пещери.

В България много пещери пазят археологически свидетелства за най-ранното обитаване от човека - от епохата на Палеолита, както и от по-късни епохи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9173 посещения 8 коментара

Коментари

 1. Алексей Жалов
  2010-03-12 16:47:56

  На пръв поглед, огласената на страницата на порталът „Върхове” декларация против закона за пещерите преследва благородни цели! Фактически обаче, представяйки неверни и неточни твърдения и факти, нейните автори целят дескридитират усилията на Българската федерация по спелеология, нейната комисия по опазването на пещерите и стотици български пещерняци за приемането на закона за пещерите . По този начин те искат да забавят процесът на разглеждане и приемане на проектозакона при което, разрухата и унищожение на около 4 800 от 6-те хиляди български ще придобие лавинообразен характер! В тази връзка държим да направил няколко важни уточнение, а именно:
  Конституция на република България Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
  ……………………………….. (5) Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат със закон.
  (6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.
  Закона за държавната собственост: Чл. 2. (1) Собствеността на държавата е публична и частна. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Публична държавна собственост са: 1. обектите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна държавна собственост; http://www.bcnl.org/doc.php?DID=15
  Желателно е природозащитната общност да се запознае със законодателствата , международните конвенции по които България е страна , директивите на ЕС и практиките за опазване на карста и пещерите в европейски и световен мащаб – за справки ползвайте: http://www.helictit.info/?act=articles&id=12669462769195 Даването на пещерите на концесия не перецедент, а европейска и световна практика. За становището на експерт еколозите по този въпрос може да разбере на:
  http://wiki.ekoekspert.com/tiki- index.php?page=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
  Според нас именно настоящето беззаконие създава условия за извършването на безнаказани разрушителни действия в карстовите райони и пещерите!
  Проектозаконът получи възможност за публичен дебат. В изготвянето му взеха участие специалисти от следните от институциите: ст.н.с. Петър Берон д-р от Национален природонаучен музей при БАН, ст.н.с.Алексей Бендерев д-р, професор.Стефан Шанов от Геологическия институт на БАН, н-с Петър Стефанов от Географския интситут на БАН. Законът беше обсъждан от пещерняшката общност на специално организирана за целта среща , а в последствие и дискутиран във форум в сайта на федерацията вижте
  http://old.speleo-bg.com/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=66&forum=14 и нито един клуб – колективен член на Българската федерация по спелеология не се обявил устно или писмено против него! Законът за пещерите е санкциониран от висшият орган на управление на федерацията , а именно Общото й събрание още на 12.03.2005, на който присъстваха делегати от 26-те от всичките 27 редовно отчетени (към посочената дата) колективни членове на Българската федерация по спелеология. Тогава беше взето единодушно следното решение:
  Общото събрание на БФСп (Българската федерация по спелеология) застава зад представения от колектива на БФСп проектозакон за пещерите и препоръчва на Управителния съвет на БФСп да отговаря на всякакви нападки към него”. Заинтересованите биха могли да се запознаят с оригиналът на цитираният текст в офиса на федерацията!
  Алексей Жалов
  Телефон за контакт 0887745207

 2. Георги Райчев
  2010-03-10 13:05:16

  Цялата работа е там, че хората изготвили закона са взели пари и не ги интересува какви последствия ще донесе т.нар. закон - недоносче. Цялата законова работа е българска- запазена марка, да има закон, но дали ще работи или не няма значение. Колко пъти преработваха закона за паметниците на културата и музеите, колко поправки има - и какво от това иманярите ходят и си копаят, ценностите ни се продават по аукционни къще. Нали има закон- променя ли нещата - не. Изработете качествен закон а не само закона да го има на хартия.С този закон пещерите ги очаква същата съдба както горите,водоемите и земите от горски фонд- далавери и заменки.

 3. Георги Райчев
  2010-03-10 12:50:21

  Занимавам се със спелеология от 1962 г. и съм от гр. Чепеларе. Директор съм на Музея на Родопския карст. Закона за пещерите общо взето е добър, но има съществени недостатци.На 1 място е предоставянето на пещерите на концесии- за кои пещери говорим- благоустроените или останалите. Някой от коментиращите закона за пещерите или от Федерацията по спелеология благустроявали ли са пещери или не. Закона не е съгласуван с закона за културно историческото наследство и паметниците на културата. Тук далаверата е благоустроените пещери да се вземат от мутри и групировки а пещерняците или дружествата стопанисващи ги да си гледат работата. В никакъв случай не е по- добре да има някакъв си закон или не- по добре е даима качествен закон който да защитава пещерняците и хората за обособените пещерни дестинации.


  пещери?- Не. Въпросът е че авторите изготвили закона не ги интересува кой ги е благоустроявал,колко интелектуален и физически труд са вложили пещерняците при превръщането на

 4. Иван Пандъков
  2010-03-08 18:43:17

  За природата.

 5. Йорданка Динева
  2010-03-05 20:19:33

  Здравейте, тъй като получихме връзка към още една петиция, касаеща приемането на Закон за пещерите, потърсихме коментар от БАН и други пещерни клубове относно двете петиции. Излагаме по-долу коментара, за да се запознаете с него.

  "Дори и с леки несъвършенства по-добре действащ закон, отколкото никакъв! Ето защо 99.5% от пещерняците, пещерните клубове, научните институции и специалисти сме ЗА приемането на Закон за пещерите.

  Приемането на Закон за пещерите ще реши десетки проблеми свързани със собствеността, управлението, стопанисването, отговорностите на
  институциите, пещерните клубове, реда и правата на всяка от страните и т.н.

  Интересът към концесиониране (най-често за благоустрояване!) на нови
  пещери се отнася за едва ок. 10ина обекта от общо 5900 пещери в България."

  От текста на петицията, инициирана от Мартин Петров Трантеев - пещерен клуб СПЕЛЕО ПЛЮС Коалицията "За да остане природа в България" не може да преценим дали той е изцяло против Закона или против конкретно съществуването на възможност за отдаване на концесия на пещери. Ще се радваме на коментар от Спелео клуба по случая.

  Междувременно ще бъдат разгледани подробно текстовете на двете петиции и изразено становище в подкрепа на някоя от тях.

  Текстът на петицията за приемане на Закон за пещерите, инициирана от Българска федерация по спелеология , можете да намерите и подкрепите тук: http://www.bgpetition.com/zakonzapeshterite/index.html

 6. Александър Конов
  2010-03-05 13:24:34

  Катерготично съм против !!! Това ще разруши пещерите за сметка на една жалка атракция. Има вече достатъчно осветени и облагородени пещери, за да могат обикновенните хора да ги видят. Другите си остават за пещерните клубове, които знаят как да опазват природното богадство.

 7. Robart Nikolchev
  2010-03-04 09:00:54

  ....

 8. Стоян Димитров Йорданов
  2010-03-03 19:11:47

  Трябва закона да е така добре структуриран, че да няма заплаха за пещерите в БГ. На много места в Европа има концесии, които не нарушават еко - баланса, но за съжаление БГ не е дорасла за това все още. Тук дори и добрите закони не се спазват поради причината, че институциите не вършат работата за която отговарят!!!

OFF

Последно качено » Новини