Календар

Ще се приватизира ли Националния парк „Рила“?

Кой гарантира спазването на закона и обществените интереси след Паничище и Банско? Коалицията „За да остане природа в България“, обединяваща над 30 природозащитни организации, граждани и експерти, поставя редица въпроси относно законността на новия лифт от Супер (Нисък) Боровец и бъдещето на Национален парк Рила.

За да отговорим пред обществото законно ли е започващото днес строителство на нов лифт към Боровец, следва да получим отговори на поставените въпроси от институциите.

Ще се повтори ли Банско отново?

Широко известно е, че отговорните институции нямат възможност и желание да окажат контрол за спазване на законите в ски зона Банско в Национален парк Пирин. Примерът от Банско ясно показва, че ски курортите са преди всичко възможност за пране на пари и бързи печалби.
Трябва да признаем, че в момента неправитeлствените организации не могат да отговорят изчерпателно на всички тях, тъй като нямат информация от обществени обсъждания (не ни известно да са провеждани такива), нито по реда на закона за достъп до обществена информация.

1.Впечатлени сме, как Министерски съвет се ангажира с подкрепа на мащабни проекти със съмнителна законност. В същото време министърът на околната среда и води не е издал нито една заповед за обявяване на защитена зона по Натура 2000, като се изчакват развитието и стартирането на инвестиционни предложения в проектозоните. Същевременно „Рила буфер” бе за пореден път отложена за приемане като защитена зона поради инвеститорски интереси.

2.Помнят ли институциите, граждани и инвеститори, че Рила приютява 1/3 от флората на България, 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Формира около 3,61% от водните ресурси на страната, 9,40% от водните ресурси на реките Струма и Места, 5,62% – на река Марица и 8,27% от водните ресурси на река Искър. Националният парк е разположен върху едни от най-богатите райони на повърхностни води в България. Половината от софиянци пият от водите на Рила.

3.Попадат ли части от проекта Супер Боровец в защитени зони „Рила” и „Рила буфер” по Директива за хабитатите и в защитена зона „Рила” по Директива за птиците? Ако попадат, направени ли са оценки за съвместимост с целите на обявяване на тези защитени зони? Ако тази процедура бъде нарушена, българската държава ще бъде осъдена да плаща милиони евро санкции. В събота Коалицията „За да остане природа в България” обяви започване на наказателна процедура за незаконното строителство на Паничище. Посочено е решение на Европейския съд, с което осъжда Италия за аналогичен случай. ( Виж решението

4.Ако апортната вноска на 2000 дка земя в „Рила – Самоков 2004” се окаже нищожна, това може да повлече нищожност на цялото дружество. В момента се води дело за 500 дка от апортната вноска, за която в с. Радуил се твърди, че Общински съвет Самоков неправомерно е апортирал тяхната земя.

5.Спорна е законността на Подробния устройствен план на проекта „Нисък Боровец“. Припомняме, че коалиция от 21 неправителствени организации внесе отрицателно становище , тъй като същият драстично нарушава Общия устройствен план на Супер Боровец. Освен това Областният управител и Прокуратурата протестираха решението на Общински съвет за Нисък Боровец.

6.Д-р Владимир Топчийски от Еко Рила подчерта, че не е за пренебрегване и проблемът с водата: “От водата за пиене за Самоков и София ще трябва да се отнеме вода за 8 000 души, а отпадните води от тези 8000 души ще се изсипват над Самоков и оттам чрез река Искър в язовир Искър”. инж. Йордан Терзийски припомни: „Трябва да се направи и канализация за отходните води. В момента в Боровец има хотели, които са направени последната година, чиито отходни води не са заустени. Единствената пречиствателна станция в момента е тази на хотел Самоков, която не може да поеме повече. Пречиствателната станция, която е построена на Боровец не е пусната в действие, поради грешки при проектирането и изпълнението, не е ясно дали може да работи ефективно.“

7.Лифтът, на който днес се прави първа копка, преминал ли е процедура за оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда? Ако не е, официалното пред чужди лица и гости с участието на министър-председателя, демонстрира ли явно пренебрежение към закона?

8.Кой ще даде гаранции, че няма да се реализират апетитите на инвеститори и местни власти за навлизане на проекта Супер Боровец на територията на Национален парк Рила? Припомняме, че въпреки, че поради настоятелна кампания от неправителствени екологични организации, Супер Боровец беше спрян с Екологичната оценка на Министъра на околната среда и водите до границата на националния парк. Въпреки това публично се заявяват апетити и намерения за навлизане в националния парк. Това би противоречало, както на Закона за защитените територии, така и на Плана за управление на Национален парк Рила. Публично известни са намеренията за промяна на статута при приемане на новия План за управление след изтичане на този.

9.Незаконното строителство над Паничище на територията на Национален парк Рила и незаконното строителство в ски зона Банско в Национален парк Пирин ни дават основания да се съмняваме с доброто желание и възможности на компетентните органи да осъществят ефективен контрол върху инвеститори и местни власти при опазване на законите и природата в Националните паркове. От сдружение „Еко Рила” се опасяват, че увеличаването на легловата база над 8000 места (с толкова легла тръгна и Банско), ще доведе до последващо застрояване със ски писти и лифтове на Национален парк Рила, както се случи в Банско.

10.Многократно сме поставяли въпроса за ползите на местното население от подобни проекти за ски курорти. От „Еко Рила” - Самоков наблягат на опасността от пренебрегването на интересите на самоковчани. “Цялата леглова база, забележете над 8 000 места, отново се изнася вън от Самоков. Вместо местните хора да настаняват туристите в малките си семейни хотели, това ще правят големите инвеститори”, обяснява д-р Владимир Топчийски от „Еко Рила”. „Примерът с Банско показва, че местните печелят от продажба на земя, като губят възможности за развитие на устойчив алтернативен туризъм. Опитът ни показва, че тези позиции трудно се афишират публично поради страх у хората по места“, допълва Цвета Христова от За Земята.

11.Припомняме, че в момента, освен Супер Боровец, незаконно и полузаконно се поставя началото на следните проекти за ски курорти на територията на Национален парк „Рила“:

Паничище – Езерата- Кабул – строят се пътища и лифт към Седемте Рилски езера без преценка за необходимостта от Оценка за въздействие върху околната среда, без Оценка за въздействие върху околната среда и без Оценка за съвместимост
Искровете – подготвя се без участие на обществеността Общ устройствен план
Картала – изгражда се незаконно без цитираните по-горе разрешителни път и лифт.
Семково – подготвя се документация и проект за нов ски курорт

12.Наблюдава се тревожна тенденция на преминаване на обществени хижи, досега достъпни за обикновените граждани, в силни инеститорски ръце:
хижа Скакавица – под аренда от Рила спорт АД
хижа Рилски езера – под аренда от Рила спорт АД. Вижте разказа на гражданин за посрещането му от новите стопани на х. Рилски езера на 7 октомври 2007 г..
новата хижа под връх Мусала – БТС отказва информация кой, защо и с какви разрешителни извършва строителни дейности. Местните хора свързват новото строителство с бизнесмена Христо Ковачки, свързван с проекта за ски курорт. (Снимки: http://forthenature.org/gallery/rila_and_musala)

13.По незаконно разширени пътища като Мусаленска пътека, и пътищата от Паничище към Седемте Рилски езера, въпреки изричните забрани за движение на моторни превозни средства, се движат багери, тежки товарни машини, бетоновози, леки коли, мотоциклети и четириколки.

14.Предвид глобалното затопляне снегът намалява. Планира се да се правят нови водоеми за изкуствен сняг, дори във високата част на планината за пистите Маркуджик 2 и 3.

15.От „Еко Рила” допълват, че: „В момента се строят нови хотели на Боровец като се отнема от горския фонд около Държавно лесничейство – Боровец. Няма информация дали са законни или не“.

Националният парк Рила прилича на разграден двор. Кой и как ще гарантира спазването на закона и закрила на обществените интереси в него?


За контакти:

д-р Владимир Топчийски – „Еко Рила” – Самоков – 0877 00 51 88, eko_rila@abv.bg
Катерина Раковска - WWF Дунавско-Карпатска програма България, 02/8656130
Цвета Христова, Екологично сдружение “За Земята” – 0895 461 590, cveta.hristova@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини