Календар

WWF представи в парламента позицията си за екооценките на енергийната стратегия на България

WWF представи в парламента позицията си за екооценките на енергийната стратегия на БългарияСофия – Международната природозащитна организация WWF, като член на "Коалиция за климата – България", представи становището си за екологичната оценка и оценката за съвместимост с Натура 2000 на енергийната стратегия на България на среща в парламента, в която участваха още Синята коалиция и политическа партия "Зелените".

В екооценките са пропуснати значителни елементи, касаещи здравето на хората, и опазването на околната среда:

• В доклада по екологичната оценка не са отчетени въздействия за емитираните вещества от изгарянето на въглища от планираните за изграждане нови ТЕЦ. Тези вещества са от групата на устойчивите органични замърсители. По-известните от тях са диоксините и фураните, които са силно токсични и опасни за здравето и околната среда.

• Макар в новата енергийна стратегия да не са описани конкретни енергийни проекти, а само са заложени приоритети, то в доклада по екологичната оценка ясно се виждат всичките големи проекти, които бяха посочени във варианта на стратегията, изготвен от предходното правителство. Сред тези проекти се нареждат и големите хидроенергийни комплекси по река Дунав, като „Силистра-Кълъраш” и „Никопол-Турну Мъгуреле”. Тези проекти не бяха реализирани през ХХ век поради недоказаната си икономическа възвращаемост. Заради тях би се стигнало до частично заливане на Никопол и Силистра.

• В екологичната оценка се посочва, че основният енергиен потенциал на България за изграждането на източници от възобновяема енергия са водноелектрическите централи. Авторите на оценката не са взели предвид становището на МОСВ, че над 90% от капацитета на реките за ВЕЦ вече е уплътнен, а всички други проекти влизат в конфликт с местните хора, защитените територии и зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Становището на "Коалиция за климата – България" по двете екооценки вече беше внесено в министерството на околната среда и водите.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6549 посещения

OFF

Последно качено » Новини