Календар

Нов проект възстановява редки и застрашени растителни и дървесни видове в 10 български природни парка

Нов проект възстановява редки и застрашени растителни и дървесни видове в 10 български природни паркаСофия – Международната природозащитна организация WWF и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) започнаха работа по проект, който ще опази и възстанови 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите в 10 български природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Всички те са част от европейската екологична мрежа Натура 2000, стопанисвани са от ИАГ и са най-посещаваната защитена природа в страната.

В България има ограничен опит в управлението и възстановяването на крайречни и влажни местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000. Този пилотен проект демонстрира и популяризира добри практики за опазване и възстановяване и в останалите защитени зони, стопанисвани от ИАГ и в страната като цяло.

Най-напред ще се направи предварително проучване кои места са най–подходящи за възстановяване и ще се подберат най-подходящите техники. Ще бъдат възстановени крайречни местообитания, местообитания, характерни за влажни зони, както и други горски местообитания. Ще бъдат поставени над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др. Ще се създаде маточник за местни тополови видове. Ще бъдат възстановени 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, рилска иглика и ревен.

Проектът включва още премахване на чужди растителни видове, засаждане на местни растителни и храстови видове. Ще бъде изградена туристическа инфраструктура (мостове, туристически кътове), ще се ограничи достъпът на автомобили, ще се премахнат отпадъци. Ще бъдат обучени над 150 недържавни горски собственици и горски стопани, ще се разработят информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба. Общественият контрол върху проекта ще се осъществява от надзорен съвет, в който ще бъдат поканени представители на министерствата на земеделието и околната среда, природозащитни неправителствени организации, БАН и медии. Очаква се консервационните дейности да бъдат продължени от дирекциите на 10-те природни парка.

Проектът “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” се осъществява по програма LIFE+ на Европейския съюз и е с продължителност 3,5 години.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7035 посещения

OFF

Последно качено » Новини