Календар

WWF организира експедиция по поречието на река Дунав за наблюдение на крайречните влажни зони и застрашените видове птици

WWF организира експедиция по поречието на река Дунав за наблюдение на крайречните влажни зони и застрашените видове птициСофия. Международната природозащитна организация WWF организира българо-румънска експедиция по крайбрежието на река Дунав за наблюдение на застрашените птичи колонии, които населяват крайречните влажни зони.
Сред характерните обитатели на този регион са различни видове чапли и корморани, блестящ ибис и лопатарка.

По време на експедицията, отново ще бъдат преброени чаплово-корморановите колонии по островите и крайбрежните блата в българския и румънския участък на реката. Специално внимание ще бъде отделено на два застрашени в световен мащаб вида – малък корморан и белоока потапница.

В начинанието ще участват експерти от българския и румънския екип на WWF, БАН, Румънското орнитологично дружество, Българското дружество за защита на птиците, природни паркове Персина и Русенски Лом.

Експедицията започва на 19 юни (неделя) и ще продължи една седмица. Тя е разделена на три екипа, два от които ще проучват влажните зони по българския и румънския бряг и един международен, който ще изследва с лодка островите и пясъчните коси.

Експедицията ще тръгне от Сребърна, преминавайки през Калимок- Бръшлен, рибарници Мечка, остров Белене и всички български и румънски острови и влажни зони, които все още са съхранили богатото си биоразнообразие. Тя ще приключи с преброяването на птичата колония на остров Кутово край Видин.

През изминалата година, по време на експедицията за първи път от десетилетия беше отчетено наличие на нови колонии по Дунав.

Българският участък на река Дунав е сред най-незасегнатите от човешка дейност. Въпреки изключителната си важност по отношение на биоразнообразието и развитието на целия регион, през последните години той остава недооценен. През ХХ век са унищожени близо 80% от природните местообитания и рибните ресурси в района.

WWF работи по опазването и възстановяването на екосистемите на Дунав и притоците й от повече от 15 години. Организацията се занимава с разработването и прилагането на схеми за опазване на биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на природните ресурси. Освен това, WWF отделя особено внимание на въвеждане на устойчиво корабоплаване, с проекта "Да пригодим корабите към реката, а не реката към корабите". Неговата цел е да съхрани речното дъно и природните ресурси чрез налагане на използването на плавателни съдове, които са съобразени с дънните параметри.

Към новината е използвана снимка от фотоархива на Зелени Балкани

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3657 посещения

OFF

Последно качено » Новини