Календар

Нов вид чапла в чапловата колония в Кърджали

Нов вид чапла в чапловата колония в КърджалиНов вид чапла е загнездила в уникалната чаплова колония на р. Арда в Кърджали. Български експерти в проекта „Новото тракийско злато“ (НТЗ) и представители на фондация Кросбил Гайдс наблюдаваха гривести чапли, които досега са били регистрирани само като мигриращ вид в Източни Родопи. Кросбил Гайдс подготвя пътеводител на английски език за Източните Родопи, предназначен за екотуристи и природолюбители. Един от маршрутите, които холандските експерти възнамеряват да опишат, започва именно от чапловата колония.

Гривестата чапла (Ardeola ralloides) е включена като застрашен вид в Червената книга на България. Гнезди само в смесени колонии от чапли и малки корморани, като разполага гнездата си в тръстиката и по върби и тополи. В Кърджалийската колония вероятно гнездят между една и три двойки. Техните гнезда са разположени в тръстиката, което затруднява уточняването на броя им. Точният им брой ще стане ясен, когато малките излетят от гнездата си.

Досега в чапловата колония гнездяха Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Тази година двойките на световно застрашения малък корморан са се увеличили от 7 на 32. Малките бели чапли и нощните чапли също са увеличили числеността си.

Смесената чаплова колония в гр.Кърджали е единствената в България, гнездяща в границите на населено място. Като остров на биоразнообразието в центъра на града тя е изключително привлекателна за екотуристи и природолюбители.

За опазване на чапловата колония ще работи проект „За да останат чаплите в Кърджали – от мен зависи”, изпълняван от Народно читалище ”Обединение 1913” - гр. Кърджали в партньорство с община Кърджали, Сдружение «Проект Родопи», местната кабелна телевизия «КейбълТел», Държавното горско стопанство, СОУ «Отец Паисий».


снимка: Ралица Райкова

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4107 посещения

OFF

Последно качено » Новини