Календар

Отворено писмо до Народното събрание за защита на Българското Черноморие

Отворено писмо до Народното събрание за защита на Българското ЧерномориеДо Народните представители от 42-то Народно събрание на Р България

Отворено писмо

От гражданските организации, обединени в коалиция „За да остане природа в България” и Българска туристическа камара

Уважаема госпожо/господин Народен представител,
Цялата българска общественост разчита на Вашия глас и Вашата съвест днес - да прекратим хаоса, разрушаващ бъдещето на нашите деца. От красотата на Черноморието зависи и бъдещето на туризма. Молим Ви най-сериозно да се отнесете към нашето предложение, внесено чрез един независим депутат – Светлин Танчев, за спиране на масираното застрояване на малкото останали природни кътчета по българското Черноморие. Без промяната в закона , която предлагаме, след още 5-10 години ще осъмнем с напълно бетониран бряг и ще ни е срам да погледнем собствените си деца и внуци в очите. Днес се решава бъдещето им и то е във Вашата ръка. Затова е важно да гласувате „за” предложението.
Това предложение е професионално, изготвено от архитекти и специалисти по строителен контрол. То има за цел да спре лавината от бетонни комплекси в малкото природни къчтета по морето, запазили своята естествена красота - 20 защитени зони от НАТУРА 2000. Ако тези места не се опазят,туризмът по Черноморието ще остане завинаги второкачествен продукт. Обърнете внимание, че ограниченията важат САМО за ивица от 2 км навътре от брега и НЕ спират развитието на обществена инфраструктурата, като пътища и пречиствателни станции.

Затова днес Ви молим да въведете най-сетне ясен правов ред в опазване на природното наследство на България по Черноморието. Всичко зависи единствено от Вас и Вашата съвест!
Ние разчитаме на вас! Подкрепете предложенията в чл. 10 и 11 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие:
§ 1 . Към чл.10, ал.2 се добавя нова точка 9, която гласи:
„Ново строителство в териториите от защитени зони по чл.10, ал.4 на Закона за биологичното разнообразие, предназначени за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове съгласно чл. 6, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие, с изключение на елементите на инженерната инфраструктура, на строежите, обектите и съоръженията от § 182 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията, както и основен ремонт, реконструкция, модернизация, пристрояване и надстрояване и промяна предназначението на заварени сгради.”
§ 2 . Към чл.11, ал.2 се добавя нова точка 5, която гласи:
„Ново строителство в териториите от защитени зони по чл.10, ал.4 на Закона за биологичното разнообразие, предназначени за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове съгласно чл. 6, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие, с изключение на елементите на инженерната инфраструктура, на строежите, обектите и съоръженията от § 182 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията, както и основен ремонт, реконструкция, модернизация, пристрояване и надстрояване и промяна предназначението на заварени сгради.”
§ 3 . В заключителни и преходни разпоредби на Закона за изменение на Закона за черноморското крайбрежие да бъде одобрен нов параграф със следния текст:
”§ ...Границите на зона "А" и зона "Б", определени в чл. 10 и 11, и границите на пясъчните дюни, както са картирани по § 31 заключителни и преходни разпоредби на същия закон се отразяват служебно в 3-месечен срок от влизането в сила на закона върху кадастралните карти по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или върху кадастралните планове, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България, , и върху плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1881 посещения 1 коментара

Коментари

  1. m
    2014-04-29 21:56:32

    Още в началото са те изгубили - като споменаваш деца и внуци им засягаш рептилската часто от мозъка и им се задейства механизъм за съхранение на поколението - много ясно, че ще изкльопат, каквото им се предлага, вместо да се противопоставят за доброто на всички.

OFF

Последно качено » Новини