Календар

Природата в Европа линее заради политическото бездействие

Природата в Европа линее заради политическото бездействиеМеждинният преглед на Европейската стратегия за биоразнообразие до 2020 г., публикуван днес от Европейската комисия, показва, че през последните години няма значим напредък по отношение на спирането на загубата на биоразнообразието и за възстановяването на екосистемите. Според доклада причините за това са недостатъчното прилагане на природозащитното законодателство и нарастващият натиск от страна на селскостопанския сектор.

Европейската стратегия, приета от държавите-членки на ЕС през 2011 г., включва шест основни цели, които да осигурят спирането на загубата на растителни и животински видове, жизненоважни за нашето здраве и за устойчивото развитие на континента и на цялата планета. Четири години по-късно никоя от целите не e приближена. В областта на селското стопанство и горите въобще не се отчита напредък. Действията на политиците в тези области са твърде посредствени. Неотдавна във Великобритания WWF и други неправителствени организации съдиха британски институции заради провала им да работят със селскостопанския сектор, за да се справи с разрастващото се замърсяване, което спира възстановяването на природата.

Същевременно, благодарение на европейската мрежа от защитени територии Натура 2000, състоянието на много местообитания и видове в Европа се е подобрило. Ползите за природата, хората и икономиката, произтичащи от това, силно се увеличиха. Това показва, че съществуващото екозаконодателство работи ефективно и че тя се нуждае единствено от стриктно изпълнение.

Женвиев Деладриер, директор на Европейския офис на WWF, зявява: „Зарадвахме се на изказването на заместник-председателя на ЕК Тимерманс преди няколко дни от Ню Йорк. Той се ангажира да превърне целите на устойчиво развитие в силни политически действия. Сегашният междинен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие е добра възможност за концентриране на усилията върху опазване на биологичното разнообразие в Европа и в света".

Мартина Млинарич, експерт по политиките в областта на биоразнообразието и водите за европейския офис на WWF, допълва: „Комисията трябва да използва властта си, за да накара държавите-членки да прилагат ефективно директивите за птиците и местообитанията и да изгради последователни политики в областта на енергийната и транспортната инфраструктура, както и за селското стопанство. Трябва да се обърне сериозно внимание на интензивното земеделие, една от основните причини за загубата на биологично разнообразие – производството на храни зависи от природата и трябва да допринесе за опазването й, а не за нейното изчезване.”

"Да опазим природата жива", е мотото на кампанията за спасяване на европейските директиви за птиците и местообитанията, въз основа на които съществува мрежата от защитени територии Натура 2000. В момента Комисията проучва нуждата от преразглеждане на директивите. Кампанията е организирана от от коалиция на неправителствени организации в цяла Европа (BirdLife, Европейското бюро по околна среда, Приятели на Земята Европа). Благодарение на тази кампания, повече от 500 000 души откликнаха на нашата покана за участие в обществената консултация на ЕС и заявиха на Евросъюза да защитава законодателството, което гарантира съществуването на Натура 2000. Това е най-високият брой хора, участвали досега в проучване на Европейския съюз.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3903 посещения

OFF

Последно качено » Новини