Календар

Публичен дебат „Политиките за промените в климата в България след COP21”

Публичен дебат „Политиките за промените в климата в България след COP21”Срещата на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 12 декември 2015 г., Париж) приключи с приемане на ново международно споразумение за действията след 2020 г. Това е и причината инициатива „Зелени закони“ да организира публичен дебат на тема „Политиките за промените в климата в България след COP21“.

Какво се случи на 21-та световна конференция на ООН за изменението на климата в Париж и какво означава това за България - какви действия е наложително да се предприемат у нас в следващите месеци и в по-далечна перспектива?
▪ Въпреки официално отчитаните оптимистични резултати, вероятно е България да е затруднена да изпълнява ангажиментите си за постигане целите на ЕС по енергийната ефективност, както и бъдещи такива, произтичащи от Парижкото споразумение;
▪ необходимо е България да предприеме :
(1) реални действия за постигане на икономически растеж в дългосрочен план, но без да се увеличават значително емисиите на парникови газове (развитие на ниско-въглеродна икономика у нас);
(2) адекватни на сегашната ситуация действия, за да осигури осъществяване на заложените и в Парижкото споразумение, и в целите на ЕС до 2030 г. по-амбициозни цели по отношение дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия;
(3) действия за максимално ускоряване на работата по изготвянето на Национална стратегия за адаптиране към промените в климата – като базов документ, засягащ всички сектори на икономиката, и като необходимо условие за успешно и резултатно усвояване на средствата от европейските фондове още при стартиране на Оперативните програми (ОП) на България за периода 2014-2020 г.
▪ възможно е България да развие политики за подкрепа на високотехнологични и/или традиционни отрасли свързани намаляване последиците и/или адаптацията – енергетика и ВЕИ, системи за управление, земеделие, транспорт, нанотехнологии.

Дебатът за бъдещите политики по изменение за климата ще се състои днес (16.12.2015 г.) от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова, център за култура и дебат Червената къща.
Официални гости на дебата ще са: Боряна Каменова (директор на дирекция "Политика по изменение на климата", МОСВ), инж. Спас Тодоров (началник на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“, дирекция "Развитие на горския сектор", МЗХ) и Георги Стефанов от "Коалиция за климата".
Модератор на дебата ще е Пролет Велкова, а от страна на Зелени закони ще е Антоанета Йотова.
По време на дебата, ще зададем и търсим отговор на въпросите:
• Какво се случи на 21 конференция на ООН по политиките за изменение на климата в Париж?
• Какво е значението им за България?
• Какви действия е наложително да се предприемат у нас в следващите месеци с цел справяне с климатичните промени?
Защо според Зелени закони е важен този дебат?
Макар да липсват конкретни наднационални ангажименти и амбициозните цели да не са подкрепени с механизми за постигането им, няма съмнение, че „корабът бавно променя курса си“. В този смисъл България трябва да намери своето място, за да извлече максимални изгоди за гражданите си.
Важността на Парижкото споразумение за България се определя основно от това, че то задава рамка за действията в Европейския съюз (ЕС) за смекчаване на ефектите от климатични промени след 2020 г. и ще трябва да намери съответно отражение в националната политика за реагиране на тези промени. За България също е много важно да има адекватни действия за адаптиране към климатичните промени.

Основните приоритети за българската политика за климата

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1721 посещения

OFF

Последно качено » Новини