Календар

Европейските министри на околната среда обещаха да подкрепят Натура 2000

Европейските министри на околната среда обещаха да подкрепят Натура 2000WWF приветства заключенията на Европейската комисия, приети вчера по време на междинния преглед на Европейската стратегия за биоразнообразието, които подчертават нуждата от пълно прилагане на директивите за птиците и местообитанията – Натура 2000. Призоваваме държавите-членки на ЕС да спазят политическите си ангажименти и да задействат конкретни мерки за намаляване на загубата на биоразнообразие, породена най-вече заради интензивното земеделие, свръхпотреблението на вода и развитието на ВЕЦ.

На срещата на министрите на околната среда присъстваше и българският министър на околната среда и водите Ивелина Василева, която заяви, че признава съществената роля на директивите и подкрепя запазването им на сегашното ниво, както и по-доброто им прилагане, което министърът определи като ключово.

WWF припомня, че е необходима ясна и последователна позиция на България по отношение на опазването на европейската мрежа от защитени територии Натура 2000. Преди срещата на министрите 11 държави-членки, сред които всички балкански страни от ЕС, излязоха с официална позиция за запазване на директивите за Натура 2000 в сегашния им вид и с призив за качественото им прилагане. България, която е сред страните с най-голяма площ в рамките на Натура 2000, на трето място след Словения и Хърватия, засега изчаква анализа на Европейската комисия за прилагането на екомрежата.

„WWF полага усилия Натура 2000 да бъде изградена така, че да осигури устойчиво опазването на природните ресурси, припомня Веселина Кавъркова, програмен ръководител на WWF България. – За да се постигне това, помогнахме на правителството да хармонизира с Европейския съюз законодателството в областта на природозащитата, допринесохме за присъединяването на ключови букови хабитати и на 35 защитени зони на площ над 50 000 ха по притоците на река Дунав в екомрежата, работихме за изграждането на капацитета на научната общност и на администрацията за изграждане на Натура 2000 и дадохме приноса си за определяне на черноморските местообитания, благодарение на което България и Румъния внесоха своите предложения за определяне на черноморския биогеографски регион“ – допълва Кавръкова.

Европейската комисия провежда оценка на ефективността на Натура 2000, която включи и допитване до гражданите на ЕС. В него се включиха рекорден брой участници, като над 520 000 души заявиха подкрепата си за запазване на екомрежата в сегашния й вид и ефективното й прилагане.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2037 посещения

OFF

Последно качено » Новини