Календар

Финалния документ на България не включва политиките по изменение на климата като критерии за използване на европейските фондове

Финалния документ на България не включва политиките по изменение на климата като критерии за използване на европейските фондовеНа 06 януари Министерски Съвет (МС) одобри „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - Фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020 г.“. Сравнявайки този документ с проекта за него от м. август 2015 г., по който от ЗЗ пуснахме становище и проведохме работна среща, разлика не намираме. Т.е., съответните дирекции на МОСВ и МС не са приели предложенията по него. По-тревожното обаче е, че във вече приетия документ реално не е отразено изискването на Европейската комисия (ЕК) за това 20% от средствата по всички Оперативни програми (ОП) за периода 2014-2020 г. да бъдат за финансиране на мерки, свързани с промените в климата.

От друга страна "Наличието на Стратегия за адаптация" е предпоставака за усвояването на еврофондовете. През юни 2015 г. МОСВ е инициирало процес по разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата , която се очаква да бъде готова до края на 2017 г. - т.е. в средата на програмния период, като дотогава финансирането ще се усвоява без планиране на адаптационни мерки“. Отговорното Министерство на околната среда и водите не възприема липсата на Стратегия за адаптация за недостатък.

Проблем е също, че е възможно скоро - индиректно и постфактум, да разберем, че от страна на ЕК могат да започнат проблеми с финансирането на ОП поради неизпълнение на взети от различни съвети решения и/или неспазване на произтичащи от такива решения изисквания. И тъй като е практика да няма публично достъпна информация нито за позициите, с които България участва на европейски и международни форуми, нито за докладите относно тези участия (в стенограмите от заседанията на МС е отбелязано само „Приема се.“ за съответния документ/доклад), не знаем дали и как решенията на различни форуми и съвети се вземат предвид и прилагат у нас и дали очакваме мевдународни санкции.

Повече информация по мониторинга на тема Климат.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1396 посещения

OFF

Последно качено » Новини