Календар

WWF предлага мерки за по-добро приложение на европейския регламент за законен добив и продажба на дървесина

WWF предлага мерки за по-добро приложение на европейския регламент за законен добив и продажба на дървесинаДа се поощри и гарантира максимална публичност при изпълнението на дейности в общинските и държавни горски територии и да се гарантира законния произход на дървения материал на пазара чрез конкретни нормативни изменения настоява природозащитната организация WWF в становища, изпратени до Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Повод за това е процедурата по изменението на две наредби към Закона за горите – Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и Наредбата за контрола и опазването на горските територии. Подобряването им трябва да ограничи нарушенията на Регламент 995 на Европейския съюз за противодействие на незаконния дърводобив, тъй като според доклад на Европейската комисия от 18 януари той не се прилага ефективно в повечето страни от Съюза.

„Повишаването на прозрачността при възлагането на дърводобива и продажбата на дървесина е ключово важно за ограничаване до минимум на злоупотребите и корупцията в горския сектор. Особено слаба е защитата на публичния интерес и свободната конкуренция при възлагането и изпълнението на дългосрочни договори за дърводобив, на договори без конкурс, както и на договори за продажба на дървесина на корен, при които отсечената дървесина става директно собственост на дърводобивните фирми” – посочва инж. Александър Дунчев, експерт в програма „Гори“ на WWF.

„Наред с другите ни предложения, смятаме, че е необходимо горските служители, издаващи превозните билети, да отговарят за законността на транспортираната от гората дървесина, за да няма съмнения кой разрешава да бъдат продавани незаконно отсечени дървета – допълва инж. Нели Дончева, ръководител програма „Гори“ във WWF. – В момента отговорността за това на българския пазар да се допуска единствено законо добита дървесина е размита. Припомням, че България е подписала Регламента на ЕС за дървения материал и от 2013 г. е поела ангажимент да гарантира на практика законността на този пазарен сектор.“

Най-съществените изменения и допълнения, за които настояват експертите на организацията, са:
– задължително издаване в електронен вид на всички документи, необходими за превоза и преработването на дървесина чрез обща електронна система;
– поставяне на ограничения във времетраенето на превозните билети за малки разстояния;
– служителят, издаващ превозен билет за транспортиране на дървесина от временен склад, да се уверява и да носи отговорност за законния й произход;
– гарантиране на публичността на контролната дейност на отделните стопанства;
– прецизиране на маркирането на определените за сеч дървета чрез изискване за ясно отбелязване на номерата на контролната горска марка.

„Прикриването на реално добитите обеми дървесина и липсата на ясни правила за видимост и наличие на номер на марката върху дърветата за сеч са двата най-масови начина за кражби от горите в момента. Така например чрез поставянето на отпечатък от фалшива марка, която наподобява по форма или размер контролната горска марка, за сеч се обозначават много повече от позволените дървета и не съществува механизъм, по който да се регистрира нарушението“ – предупреждава инж. Александър Дунчев.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1872 посещения

OFF

Последно качено » Новини