Календар

Сечи в Борисовата градина навръх 135 годишнината ѝ!

Сечи в Борисовата градина навръх 135 годишнината ѝ!В заключение от Коалиция „За да остане природа в България“ заставаме зад предложените критерии с цел запазване облика на Борисовата градина, поради значението ѝ за поддържането чистотата на въздуха в столичния град, като любимо място за отдих на хиляди граждани, за опазването на биоразнообразието в градска среда и не на последно място като паметник на културата на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“.

Хронологична справка

На 08.09.2017 г. Столична община изпраща покана до Коалиция „За да остане природа в България“ за излъчване на представител, който да участва в комисия по приемане на маркираните дървета към „Инвентаризация и експертна оценка на растителността в лесопарковата част на Борисовата градина“. На 27.09.2017 г. СО е информирана, че в комисията представител от Коалиция „За да остане природа в България“ ще бъде Зорница Стратиева.

На 6.10.2017 г. (петък) следобяд членовете на Комисията са информирани, че първото заседание ще се проведе на 9.10.2017 (понеделник) в 16.30 ч. в Столична община със Заповед СОА 17-РД91-357/04.10.2017 г. До и по време на заседанието не са предоставени никакви предварителни материали на Комисията за запознаване с обекта на приемане.

На 09.10.2017 г. в Столична община се провежда заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Столична община. Комисията е в следния състав:
- ланд.арх. Димитър Данчев – директор на дирекция „Зелена система” на СО;
- инж. Павлик Ковачев – гл.експерт в дирекция „Зелена система” на СО;
- инж. Тодор Тодоров – директор на ОП „Общински земи и гори“
- ланд.арх.Милена Васева – директор на ОП „Паркове и градски градини“
- инж. Емил Ракъджиев – представител на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните;
- доц. д-р Ивайло Величков – представител на Институт за гората към Българска академия на науките
- инж. Зорница Стратиева – представите на Коалиция „За да остане природа в България“
- Димитър Градинаров – представител на Българско дружество за защита на птиците
Нейн председател е проф. Иван Палигоров от Лесотехническия университет.

Въпреки че Борисовата градина е паметник на културата, представители на Министерство на културата (Националния институт за недвижимо културно наследство) не са включени и не присъстват.

По време на заседанието Комисията е информирана, че в срок до 16.10.2017 г. трябва да приеме 489 маркирани дървета в обект 1 на Борисовата градина. С оглед на краткото време, членовете на Комисията молят представителите на Столична община да осигурят материали за запознаване с обекта като задание за инвентаризация на Борисовата градина, инвентаризационен опис, таксационни описания и карта на обекта за планираните дейности в Борисовата градина. Комисията взема решение да обходи маркирания терен, за да даде своето становище по отношение маркираните дървета за сеч още на следващия ден. Материали за извършената инвентаризация са предоставени по електронен път в края на работния ден на 9.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. назначената Комисия обхожда част от обект 1 на Борисовата градина, в който са маркирани дърветата за сеч. Вземайки предвид сигурността на хората като основен критерий при маркирането, но също и други ключови фактори като опазване на биоразнообразието и културното наследство на Столицата, с цел снижаване на субективния фактор при сечта до минимум, членовете на Комисията решиха да се обединяват около идеята да се разпишат критерии, по които да се извърши и приеме маркирането на дърветата в обект 1 на Борисовата градина.

На 12.10.2017 г. на членовете на Комисията е изпратен чернови вариант на становището от проверката на Комисията на маркираните дървета за сеч, съдържащо критериите за обезопасяване и премахване на дървета в Борисовата градина.

На 16.10.2017 г. членовете на Комисията подписват становището, което по-късно се изпраща до Комисията за опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет.

След внасянето на становището на Комисията с критериите за определяне на дървета за премахване и обезопасяване, от Коалиция „За да остане природа в България“ и БДЗП настояваме за среща с председателя на Комисията за опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет, от която зависи приемането на критериите за сеч в Борисовата градина. Инициирането на срещата с председателя на Комисията за опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет е в подкрепа на предложените критерии със становището на Комисията по приемане на маркираните дървета и определяне на допълнителните дейности за планираните действия в Борисовата градина от страна на Столична община.

На 25.10.2017 г. от Коалиция „За да остане природа в България“ и БДЗП входирахме допълнително становище по повод планираното премахване и обезопасяване на голяма част от дърветата в Борисовата градина въз основа на изготвена „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“ в подкрепа на критериите и във връзка с допълнителните дейности за планираните действия в Борисовата градина като определяне на биотопни дървета, оставяне на мъртва дървесина, начини на премахване на дървета, информираност на гражданите, компенсаторни мерки и др.

На 26.10.2017 г. се провежда среща между Коалиция „За да остане природа в България“, БДЗП и председателя – г-жа Лорита Радева и зам-председателя Анна Стойкова на Комисията за опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет в подкрепа значимостта за приемане на предложените критерии за премахване дървесно-храстова растителност в Борисовата градина, определяне на биотопни дървета, оставяне на мъртва дървесина в Борисовата градина, включване на лицензирани арбористи в работата по обезопасяване на дърветата и информираност на гражданите за предстоящите мероприятия. По време на срещата г-жа Радева направи следните важни изявления:
1. Няма да позволят нито едно немаркирано дърво да бъде отсечено;
2. Дискусиите около сечите обхващат само сухи, гнили и опасни дървета в първия участък, но принципно общината цели да разшири обхвата на сечите, защото според инвентаризацията дърветата са твърде нагъсто и трябва да бъдат разредени. Разреждането на дърветата е предмет на Закона за горите, който е неприложим за Борисовата градина;
3. НПО, участващи в Комисията за приемане на маркираните дървета ще са гаранцията на общината, че всичко е направено както трябва.

По време на срещата Коалиция „За да остане природа в България“ и БДЗП сме информирани, че Комисията за опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет ще заседава открито по повод становището с критериите на Комисията по приемане на маркираните дървета на 31.10.2017 г.

В периода 26-30.10.2017 г. доброволци на Коалиция „За да остане природа в България“ картират всички маркирани дървета в Борисовата градина. Установено е, че са маркирани 844 дървета, от които за сеч са маркирани 733, а за кастрене –110 и едно едновременно за кастрене и за сеч.

На 31.10.2017 г. се проведе открито заседание на Комисията по околна среда към общината, на което бяха обсъдени предложените критерии. Г-жа Радева започна изказването си с това, че критериите, предложени от Комисията по маркирането (която се явява консултативен орган към ОС) не са приети. Аргументите за това са неадекватни – били „субективни и неотговарящи на решението на Общината“ (Критериите следват именно задачата в заповедта за проверка на маркираните дървета и целят в най-голяма степен да сведат субективния фактор при рязането до минимум.). Според нея в решението на общината има заложени критерии за дърветата, които следва да бъдат отсечени; че изготвената инвентаризация също включва критерии и маркирането и сечите трябва да бъдат ръководени от критериите и резултатите на инвентаризацията. Атакувани бяха текстовете „по преценка на маркиращия лесовъд“, както и предложените мероприятия извън 25-метровата зона. Директорът на Зелената система, който е член на Комисията по приемане на дърветата не защити критериите, но не пропусна да отбележи, че има свое мнение за тях. Важни изказвания от страна на общинските съветници по време на срещата: един от съветниците искаше назначаването на зоолог в общината, защото на птиците също трябва да се обърне внимание (в отговор заместник-кметът по екология Йоана Христова каза, че именно затова са се обърнали към БДЗП; реплика от страна на съветника бе, че това все пак е НПО, а им трябва щатен зоолог); той също искаше да види маркираните дървета на карта; общински съветник искаше да знае броя на маркираните дървета; трети общински съветник сподели, че по негово виждане авторите на инвентаризацията не искат да поемат отговорност за предвижданите сечи в Борисовата градина. Тъй като комисията към Столична община не успя да вземе решение, ще продължи заседанието си идната седмица.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

512 посещения

OFF

Последно качено » Новини