Календар

Анализ на незаконния дърводобив в България за периода 2013-2017

Анализ на незаконния дърводобив в България за периода 2013-2017Анализът е отворен за предложения и препоръки

На пресконференция в БТА WWF и коалиция „За да остане природа в България“ представиха анализ на незаконния дърводобив в България и на ефективността на мерките по контрол в горските територии. Анализът обхваща периода от 2013 до 2017 година.

Проучването показва, че годишният обем на незаконната сеч е в размер между 2,4 и 2,7 милиона плътни кубически метра (т.е. надвишаване с 1/3 на официалния добив). Според анализа, злоупотребите в горите продължават – посочените количества са от порядъка на обема незаконно добита дървесина от предходния анализ (за периода 2006-2013 г.).

Анализът представя различните схеми за незаконен дърводобив: от маркирането на дърветата за сеч до продажбата и извозването на добития дървен материал.

Годишно чрез незаконния добив на дървесина (предимно дърва за горене и технологична дървесина) сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от около 150 млн. лева. В допълнение на тези финансови загуби, горите, преексплоатирани в резултат на незаконните сечи, не могат да изпълняват ефективно производствените, водоохранните и природозащитните си функции.

Негативната тенденция продължава, а това поставя под въпрос ефективността на предприетите от държавата мерки за намаляване на незаконния дърводобив, коментира Нели Дончева, ръководител на отдел „Гори“ на WWF. За изминалите пет години бяха предприети множество нормативни, технологични и технически мерки за спиране на нелегалния дърводобив, но вниманието към ключовия фактор – хората, които прилагат мерките, беше малко. Трябва да се помисли за защитата им, за компенсации за тежкия им труд, за липсата на материален ресурс за тяхната работа – не може горските да нямат бензин за охрана, а да опазват ресурс за милиони, допълва Дончева.

С цел по-добро опазване на българските гори, защита на интересите на обществото и повишаване на държавните приходи, природозащитната коалиция отправя конкретни предложения до държавните институции, сред които най-спешни са следните:
1. Отделяне на Изпълнителната агенция по горите като независима контролна институция спрямо Министерството на земеделието, храните и горите, което е отговорно за стопанската дейност в държавните гори;
2. Добивът и продажбата на дърва за огрев и на технологичната дървесина да се разплащат по цени в една и съща мерна единица по цялата верига от добив до краен клиент, за да се избегнат грешки и манипулации при преминаването от една мерна единица в друга;
3. Горското законодателство да бъде водещо и да определя практиките в горите, а не обратното, както се прави от години насам – законодателството се променя така, че да съответства на прилаганите практики в горите, което води до усложняване на нормативната уредба и създава предпоставки за узаконяване на неустойчиви практики.
4. Необходими са мерки за повишаване на прозрачността и конкуренцията в процесите на договориране и на осъществяване на дърводобива и търговията с дървен материал, и изделия от дървесина за борба със сивия сектор в горите, включително чрез широко използване на електронни търгове за дървесина, добита от горските територии с държавна и общинска собственост.
5. Да се ускори изграждането на единна електронна система, която да обработва информацията за планирането, маркирането, ползването, освидетелстването, експедирането и преработката на дървесината, като информацията бъде публична с цел създаването на възможности за граждански контрол.

Доклада може да свалите от ТУК. Анализът е отворен за предложения и препоръки до 15 юли 2018 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1347 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Зелен
    2018-07-04 18:39:12

    Мястото на ИАГ не е като самостоятелна Държавна агенция извън МЗХ, а следва да премине към МОСВ! Да ги видя тогаз лесничеите, дето са свикналЕ на лежперък КАК аджеба ще се отчитат за "работата" си... :)

OFF

Последно качено » Новини