Календар

Разкопават се степите на Калиакра!

Докато се вдигаше шум около Природен парк "Странджа" инвеститорите в останалите места със запазена и ценна природа не спят! След Рила, получаваме сигнал и за изкопни работи за изграждането на ветрогенераторен парк на Калиакра - до носа с най-червените скали и най-широкото море! След превръщането на огромна част от степите между Топола и Божурец в голф игрище, очаквайте 100тици перки да се издигнат в степта на един от трите основни пътя за миграция на птиците в Европа (via pontica).

Българско дружество за защита на птиците сезираха Министерството на околната среда и водите и го призоваха да предприеме спешни мерки. Призовават всички да се включат чрез сигнали до МОСВ, подкрепа на писмото или друга лична инициатива!

Калиакра е (проекто) НАТУРА 2000 зона и по Директивата за птиците, и по Директивата за хабитатите.

Уважаеми Господин Министър,

На основание чл. 117 ал.1 във връзка с чл.107, ал.3 от АПК Ви сезираме с най-настоятелно предложение за предприемане на спешни природозащитни мерки от Вашата компетентност.
При неколкократни проверки през периода м.май-м.юли 2007 г. в м. “Калекайряк” (намира се на пътя от с. Българево за нос Калиакра, шосето за Болата дере, село Българево и самото Болата дере) установихме масирани изкопни работи. Височината на натрупаните изкопи достигаше около 2 м. Между тях се изкопаваха допълнително траншеи за кабели. В степта бяха изкопани около 10 големи изкопа и в момента работеха багери, булдозери и се придвижваше тежка техника.
Посочения район на нос Калиакра е в обхвата на потенциална защитена зона BG0002051 ” Калиакра” съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
Констатираните изкопни работи са свързани с изграждането на ветрогенераторен парк в степта, като посочените строителни работи се установиха и от мисията на Бернската конвенция през м. юни 2007 г.
Никъде не са били извършени действия по „преместване” на защитените видове, съгласно разпоредбите на чл. 48 на ЗБР. Липсват и каквито и да е други превантивни мерки.
Упоменатите строителни дейности са в грубо нарушение на Закона за биологичното разнообразие и представляват масирано унищожение на защитени видове, включени в Приложение ІІІ на споменатия закон. В района на „Калекайряк” се среща ендемичната за България асоциация Paeonio tenuifoliae-Koelerietum brevis Tzonev, Roussakova et Dimitrov 2006. В състава на тази асоциация участват предимно защитени видове, като Paeonia tenuifolia, Koeleria brevis (K. lobata), Adonis volgensis, Sandix australis, Artemisia pedemontana, Ruta graveolens, Goniolimon besseranum и редки и ендемични видове, като Chamaecytisus jankae, Centaurea caliacrae, Alyssum caliacrae, Avena eriantha. В тази част на степта се срещат редки и защитени видове влечуги, птици и бозайници, за които масираните изкопни работи ще увредят сериозно популациите им. Такива са Burhinus oedicnemus, Melanocorypha calandra, Vormela peregusna, Mustela eversmanii и др., както и световнозастрашените сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni
Местообитанието, към което принадлежи тази степ, е приоритетно 62С0* Понто-Сарматски степи (според ЗБР 6290 Западно-Понтийски степи с божур). В този смисъл тези дейности са в сериозно противоречие с Директивите за птиците и хабитатите и с Бернската конвенция.
Извършването на подобни разрушителни и противоречащи на законите инвестиционни дейности не е изолиран случай, в момента на територията на посочената зона се осъществяват стотици инвестиционни намерения, които поотделно и в своята съвкупност застрашават да увредят значително или да унищожат посочената зона предложена за защита по НАТУРА 2000.
Ако тези дейности не бъдат незабавно прекратени, това ще бъде второто масирано унищожение на приоритетно за Европейския съюз местообитание в България, след изграждането на голф-игрището при селата Топола и Божурец.
На основание изложените обстоятелства и в съответствие с ангажиментите на Р България по двете европейски директиви молим да разпоредите на съответните структури на МОСВ да предприемат спешни мерки и да се спрат незабавно действията по разрушаване на посочените местообитания и ландшафт, както и да се упражни текущ контрол по издадените решения и разрешителни в съответствие с разпоредбите на чл. 154 и сл. от ЗООС.
Молим Ви в качеството си на Министър на околната среда и водите да приложите и законовите си правомощия по чл. 19 на ЗБР и да забраните всякакви строителни дейности в проекто-защитената зона BG 0002051 ”Калиакра” на територията на община Каварна.С уважение:
Нада Тошева
Изпълнителен директор
БДЗП

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини