Календар

Зов за помощ за Родопите

"Бихме искали накратко да прeдставим проблема, по повод на който вече втори месец цялата общественост в района на връх Голям Перелик /Карлък/ и особено на село Мугла е твърде обезпокоена и напрегната и търси начини за постигане на неговото разрешаване."

Това е писмо от жителите на с. Мугла, родопчани, родолюбиви българи...Призивът им е за всеки, който чувства защитата на планината, на Родопите, не само лична, но и национална кауза, да се присъедини за устояване и запазване на все по-малко оставащата ценна природа в България.

Цялото писмо:
Бихме искали накратко да представим проблема, по повод на който вече втори месец цялата общественост в района на връх Голям Перелик /Карлък/ и особено на село Мугла е твърде обезпокоена и напрегната и търси начини за постигане на неговото разрешаване.

В началото на месец юни 2007 година стана ясно, че повече от 3000 декара държавна, т.е. обществена територия в Родопите, находящи се в най-красивата и богата на естествени природни растителни и животински видове част на планината стават частна собственост на “СТЦ Перелик” - /спортно туристически център/. Отчасти земя за проекта е била закупена (буди интерес начина по който това е станало), а останалата част е заменена срещу разпокъсани и категорично неравностойни площи в различни части на България. В основата на тази процедура стои изграждането на супермодерен спортно туристически център, който по площ, предоставяне на атрактивни услуги и други мероприятия ще бъде най-големият на Балканския полуостров. Идеята би била наистина добре дошла, ако бяха спазени чисто законовите процедури по закупуването, замяната и предварителното изясняване на собствеността на тези площи, както и да бъдат взети под внимание обществените и национални интереси, произтичащи от реализацията на проекта.

Ето защо считаме, че казусът има няколко аспекта, поради които неговото разрешаване налага спешната и професионална намеса на институции на национално и европейско ниво, както и на неправителствени организации. От национален интерес е изясняването законосъобразността при придобиване правото на собственост върху земята от инвеститора СТЦ ПЕРЕЛИК, категоричен обективен анализ от страна на МОСВ за бъдещето на уникалната флора и фауна, част от която представляват защитени видове, както и водното богатство на района при евентуална реализация на такъв мащабен проект, информираност на цялата общественост не само в района на Родопите, но и на национално ниво за “присвояването” на най-красивата част от планината и неин символ – връх Голям Перелик /Карлък/.

Неколкокраните опити за обществен дебат по назряващият проблем пропаднаха. Никой от местната или централната власт не направи това, което в подобен случай би било логично, а именно предоставяне на възможност на страните да дадат мнението си и да бъдат търсени начини за постигане на консенсус. Жалкото е и факта, че за събиране на информация се налага да следим пубилкации в пресата или интернет. До момента нито Община Смолян, нито кметовете, нито Регионалната агенция по земеделие и гори, нито представители на инвеститора са предоставили нещата в конкретни параметри, нещо което е нормално ако имат претенции за прозрачност при вземането на отговорните решения за случая. Въпреки отправените покани към т.нар. национални медии, никоя от тях не сметна за “важни” проведените протести и срещи на обществеността. Считаме подобно поведение за некоректно и против общественият интерес.

По препоръка на информационния център на Европейския съюз, за изясняване на начина и процедурите по придобиване на собствеността върху земята сме запознали компетентните органи на местно ниво, а за екологичните последици да се обърнем към Генералната дирекция по околна среда към ЕС. Вече втори месец няма никаква информация от МЗГ по запитване от страна на Комисията за борба с корупцията към Народното Събрание. Всички ведомства и институции мълчат. В нормалните страни има законоустановени времеви граници в рамките на които следва да бъде даден отговор на постъпило питане. Не се учудваме, че нещата стоят по този начин. По-скоро е жалко как държавността в България, която само преди няколко месеца стана пълноправен член на ЕС си позволява държание, характерно за страни от друга епоха и с други разбирания.
Ето защо се обръщаме към Вас с апел да защитим поредното заплашено с разруха уникално природно богатство в България и символ на Родопите – връх Голям Перелик / Карлък /.

По данни от различни източници /както споменахме не са ни предоставени конкретни параметри/ СТЦ Перелик предвижда изграждане на мероприятия и съоръжения:
Леглова база – около 20000 души.
Писти - 217 км /предполага изкуствено създаване на голи площи в размер на 6500 дка./
Ежедневно посещение на 27000 скиори
Работа на 1500 оръдия които ще преработват 1 млн.куб.м вода.
Железница, метро под земята
Пътища, комуникации, голф игрища, лифтове – седалкови и въжени
Места за хранене на 14000 души
Обслужващ персонал около 10000 души
Паркинги 7740 места
Ресторанти, бъгита, конна езда, шейни влачени от кучета
Изкуствени езера – 16 бр
И други, които нямаме удоволствието да знаем все още.


При подобни на пръв поглед шокиращи данни, следва да се зададе въпроса как тази екосистема ще понесе евентуалната реализация на такъв проект. Това би преобразило и обезличило природната среда, би довело до невероятен дисбаланс и изчезване на видовете преобладаващи не само в рамките на проекта, но и в по-голям радиус.

В обсега на проекта попадат защитени видове като: кафява мечка, златка, невестулка, европейска дива котка, дива коза, скален орел, обикновен мишелов, белоглав лешояд, див скален гълъб, гълъб глухар, бухал, скална лястовица, воден кос, орехче, гарван, сокерица, горска зидарка, скална зидарка, дъждовник, червена горска мравка, родопски магарешки бодил, родопски селивряк, родопско еньовче, планински кеклик, лещарка, глухар, малък ястреб, обикновен мишелов, белошипа ветрулка, голямото естествено находище на Мурсалски чай /името идва от местността Мурсалица, част от която също е продадена/, и други. Не са спазени елемнтарни законови изисквания при анализ на бъдещото съществуване на животинските и растителни видове, както и приети европейски норми при даване правото за реализация на този спортно туристически център.

На територията на село Мугла се намира най-значимата вододайна зона със статут на открито водохващане, благодарение на който с вода се снабдява селото, курорта Пампорово, гр. Смолян , а в перспектива и гр. Чепеларе. Нарушава се статута и режима определен по Закона за горите, Закона за водите, Закона за отпадъците, касаещи водоснабдяването.
Ежедневно се предвиждат тонове с отпадъци от посетители и туристи. Районът няма благонадеждно място за такова сметище. В конкретните планински условия това е катастрофа.

Излишно е да се цитират конкретни закони, които са категорично нарушени. Пренебрегнати са приети ангажименти от държавата по Европейските норми и стандарти, включително резолюзия №6 от 1998 г на постоянния Комитет на Берлинската ковненция, Директива 92/43 ЕЕС и др.

В резултат на презастрояването на курортите ни отливът на туристи нараства. Обикновените хора се страхуват за направените инвестиции. Туризмът печели не от бетон и неуместни атракции, а от реалните възможности за отдих, които конкретния район предлага.

Призоваваме всеки който чувства защитата на планината, на Родопите не само като лична, но и като национална кауза да се присъедини за устояване и запазване на все по-малко оставащата ценна природа в България.

Жителите на село Мугла,
Родопчани,
Родолюбиви българи

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини