Календар

ПЕТИЦИЯ за спирането на строителството на асфалтова база край Севлиево

ПЕТИЦИЯ за спирането на строителството на асфалтова база край Севлиево

Предлагаме да спрем изграждането на асфалтова база на пътя между Севлиево и Габрово в зона „Видима БГ0000618", защитена по НАТУРА 2000. Базата ще се намира в непосредствена близост с река Видима и старинен мост, паметник на културата. Това е и традиционно място за отдих на севлиевци от поколения.

Давай

До

Министър-председателя на Република България
Министъра на околната среда и водите
Министъра на здравеопазването
Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Комисия по околната среда и водите, Народно събрание на Република България
Министъра на земеделието
Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново
Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Габрово
Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен
Кмета на Община Севлиево
Областния управител на Габрово

ПЕТИЦИЯ за спирането на строителството на асфалтова база край Севлиево в защитена зона „Видима” BG0000618 по НАТУРА 2000

НАСТОЯВАМЕ за спиране на изграждането на обект „Асфалтова база” в имот с идентификатор 65927.121.10 по кадастралната карта на землището на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, намиращ се в местност „Чакала”, защитена зона „Видима” BG0000618 по НАТУРА 2000 от инвеститор „Термогазсервиз” ООД, гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 89, с управител Стефан Стефанов

Със заповед № 0314 от 30.03.2009 г. кметът на Община Севлиево допуска изработването на подробен устройствен план (ПУП) за имот с идентификатор 65927.121.10 по кадастралната карта на землището на гр. Севлиево, който се намира в границите на защитена зона „Видима” BG0000618. Инвестиционното предложение включва монтиране на инсталация за производство на асфалтовобетонни и битумноминерални смеси, при което се използват трошен камък, пясък, каменно брашно и нефтен битум. Както е записано и в Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх. № 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново, „въздействието върху защитаваната зона ще е постоянно по характер и продължително по времетраене”. Въпреки това РИОСВ-Велико Търново съгласува инвестиционното предложение „Асфалтова база”.

В становище от Главния архитект на Община Севлиево Йорданка Христоскова до кмета на Община Севлиево г-н Йордан Стойков, с изх. № У3007.13/ 23.03.2009 г. е записано, че искането за допускане изработване на ПУП за промяна предназначението от земеделска земя за изграждане на асфалтова база „е разгледано на заседание на ОЕСУТ, като не е допуснато с оглед на бъдещо недоволство от обществеността, тъй като имотът граничи с р. Видима, точно при уширението, там севлиевци ходят за риба, на плаж и почиват, имотът попада в защитена зона, а изграждането на асфалтова база, колкото и технически издържана и съвременна да е, надали е най-удачното място за това. Имотът е по-подходящ за изграждането на вилна сграда, заведение за обществено хранене, или нещо свързано с отдиха на севлиевци, отколкото една асфалтова база”, заключава Главният архитект на Община Севлиево. Въпреки отрицателното становище на експертния съвет, назначен от кмета, и становището на Главния архитект на общината, кметът на Община Севлиево допуска изработването на ПУП!

Обществеността на Севлиево и околните села не е информирана адекватно за изграждането на асфалтова база, както пише и Главният архитект на Община Севлиево, поради „бъдещо недоволство от обществеността”. През юли 2009 г. се провежда подписка в селата Горна Росица и Яворец, които са в съседство с имота, предвиден за асфалтова база. Над 300 души се подписват срещу изграждането на асфалтовата база! Оригиналът на подписката се съхранява в с. Горна Росица и може да бъде предоставен на заинтересованите институции.

През октомври 2009 г. тръгна и интернет кампания срещу изграждането на асфалтовата база в социалната мрежа Facebook и чрез създаването на специален уебблог за случая. Разпратени са електронни съобщения до неправителствени организации, занимаващи се с опазването на околната среда и вече е привлечено вниманието и на националните медии. На 29 октомври 2009 г. беше излъчен репортаж за асфалтовата база в новините на Българската национална телевизия. Неизбежно е, че вече всяко следващо действие на националните и местни институции ще бъде изключително стриктно следено от обществеността, медиите и заинтересованите неправителствени организации.

Нашите възражения са следните:

1. Асфалтовата база ще има постоянно по характер и продължително по времетраене въздействие върху защитената зона „Видима” BG0000618 от НАТУРА 2000.
2. С неспазване на европейските екологични практики България отново е застрашена от САНКЦИИ от Европейската комисия.
3. Асфалтовата база ще замърси въздуха на съседните села Горна Росица и Яворец, намиращи се южно от асфалтовата база поради преобладаващото въздушно течение от север.
4. Асфалтовата база граничи непосредствено с река Видима, няколкостотин метра преди вливането й в река Росица. В близост с терена, предназначен за асфалтова база, се намират птицекланница, свинеферма, крайпътни заведения за обществено хранене и къмпинг, които са на по-малко от 1 000 м разстояние, предвидено като хигиенно-защитна зона при производство на асфалтобетон според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
5. Районът около бъдещата асфалтова база приоритетно представлява обработваеми земеделски земи и използвани пасища.
6. В района около бъдещата асфалтова база има производства на екологични храни и такова производство ще има дълготрайно НЕГАТИВНО въздействие върху местния бизнес.
7. Непосредствено до бъдещата асфалтова база се намира старинен каменен мост, който е паметник на културата от местно значение (решението за обявяването му е обнародвано в Държавен вестник, бр. 26, 16 октомври 1986 г.). Мостът беше част от декора при заснимането на руския касов филм „Турски гамбит” през 2003 г. поради атрактивността и автентичността си. Втори път международен екип едва ли ще дойде в Севлиево, за да снима старинния мост, ако край него се издигне асфалтова база...
8. Мястото на бъдещата асфалтова база край р. Видима е традиционно място за отдих на севлиевци от поколения.

Нашите искания са следните:

1. Да се направи проверка и ревизира заповед № 0314 от 30.03.2009 г. на кмета на община Севлиево за допускане изработването на подробен устройствен план (ПУП).
2. Да се направи проверка и ревизира Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх. № 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново за съгласуване инвестиционното предложение „Асфалтова база”.
3. Да се направи проверка за законосъобразността на изграждането на асфалтова база според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда с оглед разположените в близост под 1 000 м заведения за обществено хранене, къмпинг, птицекланница и свинеферма.

Последно подписали:

2010-12-07ПенкаМитковаBG
2010-12-06Elena KemilevaBG
2010-12-05ЦветаКостадиноваBG
2010-12-05YulianaToneva-IvanovaBG
2010-11-30ВелиславаИгралищеваBG
2010-11-29jasminatsvetkovaBG1977
2010-11-23ЮлиянНиколовBG1987
2010-11-22теодораХристоваBG
2010-11-19ДобринМинковBG
2010-11-18ВеселинБеневBG1971

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

20719 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Пещери се образуват при движение на води попаднали в подземни кухини. Водата разрушава скалите както химично, така и физически.
           
  Install Flash player!