Календар

ПЕТИЦИЯ относно забавянето от четири години и половина на правителството на България да обяви Натура 2000 зона 'Рила-буфер' в Рила планина

ПЕТИЦИЯ относно забавянето от четири години и половина на правителството на България да обяви Натура 2000 зона 'Рила-буфер' в Рила планина

До Комисията по петициите към Европейския парламент
До Европейската комисия

ПЕТИЦИЯ

относно забавянето от четири години и половина на правителството на България да обяви Натура 2000 зона Рила-буфер в Рила планина


Ние, долуподписаните петиционери, настояваме Европейската комисия и Комисията по петициите към Европейския парламент незабавно да изискат от българското правителство да внесе необходимата документация за обнародването на буферната зона около високите части на Рила планина като част от екологичната мрежа Натура 2000.

Първата документация за защитената зона е предложена от научната и природозащитната общност в България преди 1 януари 2007 г. (преди присъединяването на България към ЕС), но българското правителство я отхвърли. На биогеографските семинари през 2008 г. Европейската комисия определи научна резерва за предложената зона и според разпоредбите на Директивата за хабитатите беше решено зоната да бъде преразгледана и документацията да бъде внесена отново до септември 2009 г. Този ангажимент не беше изпълнен от българска страна и на правителството ни беше дадена отсрочка до септември 2010 г. Към 30 юни 2011 г. българското правителство все още не е подало на Европейската комисия изискуемата документация за зона „Рила-буфер”.

Тази зона е много важна за опазването на кафявата мечка, лалугера и други приоритетни видове.

В договора за присъединяване на България към Европейския съюз българското правителство се задължава да обяви всички защитени зони от Натура 2000 на територията на държавата преди 1 януари 2007 г.

Днес, 4 години и половина по-късно, ние настояваме да бъде спазено европейското екологично законодателство и българското правителство най-накрая да обяви Натура 2000 зоната „Рила-буфер”.

Давай

Последно подписали:

2013-01-31ТаняГочеваBG
2013-01-30ИлияГьоновBG
2013-01-30БонкаВълчановаBG1957
2013-01-30олгадобреваBG1979
2013-01-30МартинМоновBG1979
2013-01-30НадеждаНиколоваBG
2013-01-30ЛинаСтоиловаBG1992
2013-01-29ИвелинаВелеваBG1980
2013-01-29Силвия АлександроваBG
2013-01-29марияЖелеваBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

17144 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Прашните бури, възникващи поради обезлесяването, ерозирането и изтъняването на почвата са се увеличили 10 пъти. Жълтият сняг на Черни връх се получава именно от довян от Сахара пясък.
             Планина, обичам те