Календар

„Застъпническа кампания за природното наследство, като основа за устойчиво развитие в България”

Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.06.2006 / 30.10.2006
Бюджет: 14 790 USD

Кампанията цели запазване на природното наследство на България, като основа за устойчиво развитие и благоденствие и е съвместна инициатива на организациите, участващи в екофамилията по проекта. Кампанията е насочена към изпълнителната власт и народните представители и включва: подготовка и обосновка на предложените за включване в националната екологична мрежа защитени зони; изготвяне на доклад/и за заплахите и моделни случаи на застрашени зони и изпращане до български и европейски институции; организиране на срещи с народни представители и представители на изпълнителната власт; организиране на среща на коалицията от неправителствени организации за изготвяне на конкретни послания към целевите групи; подготовка на текст и материали за подписка; издаване на плакат и тениски; организиране на две пресконференции, интервюта и публикации в пресата; създаване и поддържане на интернет страница на Кампанията.

Резултати:

* 50 нови предложения за защитени зони с картен материал и попълнени формуляри според изискванията на ЕС
* Пълно предложение за 225 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания на площ от 30 % от територията на страната
* Изпратени писма с конкретни искания и предложения за съвместна работа с българските институции съобразно техните законови правомощия до Народното събрание, Президент, Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите (сега Министерство на земеделието и храните), Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на икономиката и енергетиката, Главен прокурор, Висш съдебен съвет
* Подготвено и изпратено до Европейската комисия писмо-доклад за заплахите в проектозащитените НАТУРА 2000 зони (13.09.2006)
* Организиране на среща между НПО и гражданска група „За да спасим Иракли” и представители на Министерството на околната среда и водите
* Организиране на среща с представители на Национална служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите, Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите, институти на БАН, Биологически факултет на Софийски университет Климент Охридкси и НПО (общо 44 участника) с цел запознаване с критериите за избор и определяне на зоните от НАТУРА 2000, оптимизиране на предложенията за НАТУРА 2000 зони от 36 до 30 минимални процента.
* Над 48 950 събрани подписа „За да остане природа в България”
* Издадени 10 000 броя брошура, 2000 стикера, 100 тениски
* 5 пресконференции, гражданско бдение, над 70 интервюта и публикации в пресата относно НАТУРА 2000
* Създаване на положителен имидж на мрежата НАТУРА 2000 в България, особено трудно в ситуацията на нарочна негативна кампания, водена от инвеститори, кметове и собственици на земи

5926 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Повече от 99.9 процента от животните, живяли някога на Земята, са умрели преди появата на човека.
           
  Install Flash player!