Календар

„За да остане природа”

Донор: Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС За Земята
Продължителност: 01.03.2009 / 30.04.2010
Бюджет: 83 988 евро, от които близо 9000 евро са собствен принос на партньорите по проекта

България е сред най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа. Въпреки малката си площ, страната попада в границите 5 биогеографски района (алпийски, континентален, черноморски и частично в средиземноморски и степен), дава дом на 90 типа природни местообитания и местообитания на над 120 вида растения и животни според Европейската директива за местообитанията и 90 вида по Директивата по птиците.

В последните две години на нарастващи заплахи за природата в България гражданският сектор се оказа единственият инструмент за мониторинг и контрол над незаконното строителство в защитените територии и НАТУРА 2000 зони, корупционните връзки между политическите фигури и инвестиционните интереси и нефункциониращата съдебна система. Ето защо настоящият проект целеше подпомагане на структурите на гражданското общество за ефективно опазване на природата в България.

Дейностите бяхат фокусирани в 5 заплашени от унищожаване защитени територии и зони в следните географски райони: северно и южно Черноморие, Рила, Родопи и Пирин. Те бяха насочени към широката общественост и представителите на гражданското общество, отговорните институции в Европа и България, европейски и български медии, научната общност и социално отговорния бизнес.

Въпреки присъединяването на България към Европейския съюз, гражданското общество в България все още има нужда от насърчаване, укрепване и стабилизиране. Това беше постигнато чрез следните дейности:

1. Укрепване и повишаване на капацитета на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” като ефективен гарант за опазване на защитените територии и зони от мрежата Натура 2000 в България. Обединяването на усилия, хора и организации и координирането на съвместни дейности е един от положителните примери за развитието на гражданското общество в България. Посредством проекта беше подпомогнато извършването на стратегическо планиране и тийм билдинг на Коалицията, обучения на експерти и доброволци, разработване на концепция и механизми за спонсорство, както и осъществяването на срещи, презентации и работни групи по градове.
2. Привличане, увеличаване и поддържане на обществена подкрепа за дългосрочно опазване и устойчиво управление на защитените територии и НАТУРА 2000 местата в България. За постигането на тази цел наблегнахме на голям брой дейности по популяризиране сред широката общественост на проблемите, свързани с унищожаване на природата в България, възможните решения, произтичащи от изграждането на националната екологична мрежа и възможните действия, чрез които всеки от нас може да съдейства за устойчивото управление на ресурсите. За целта редовно беше поддържан и подобряван сайтът www.forthenature.org, бяха изготвени и разпространени серия от информационни материали, бяха разработени послания и визии за ангажиране на общественото внимание на различните целеви групи, бяха проведени мащабни и разнообразни публични акции. Резултатите от всички дейности на Коалицията „За да остане природа в България” и гражданската активност в сферата на природозащитата бяха обобщавани и оповестявани в ежемесечни информационни бюлетини. Част от дейностите бяха насочени изключително към местните общности в 5 приоритетни региона със запазена, но заплашена природа: социологически проучвания, SWOT и икономически анализ за възможностите за устойчиво развитие на конкретния регион, срещи-дискусии и демонстрационни пътувания.
3. Разработване на алтернативни екологични оценки за пет приоритетни „горещи точки” в сътрудничество с академичната общност.
Дейността даде възможност за утвърждаване на научната обоснованост на действията ни и за повишаване на общественото доверие, както и за постигане на по-ефективно взаимодействие между Коалицията и отговорните български и европейски институции. В рамките на дейността бяха изготвени становища по доклади за оценка за съвместимост на различни инвестиционни предложения в Натура 2000 зони, както и становища по действащата законова рамка в България. Бяха проведени теренни проучвания в 5те „горещи” региона, за които бяха идентифицирани и проучени най-приоритетните за европейската общност видове.
4. Постигане на ефективно взаимодействие между Коалицията и отговорните български и европейски институции. Коалицията играеше проактивна роля на watchdog за институциите като редовно събира информация, подава сигнали и води съдебни дела по случаите на закононарушения в природозащитното законодателство. Подготвени са и редица писма и жалби до европейските институции.

Постигнати резултати:
 Проведено стратегическо планиране на Коалицията, създадена комуникационна стратегия, изработена стратегия за привличане на дарения, привлечени 10 нови членове/приятели, проведени 14 бр. срещи на коалицията и работните групи; 300 нови члена на абонаментния списък на Коалицията;
 Проведени 25 обучения в 18 български града, повишаване капацитета на 500 експерти, доброволци и новопостъпили членове на Коалицията;
 14 информационни бюлетина, изпратени до близо 10 000 човека;
 Проведени са 7 срещи с протоколи от тях с представители на други сектори на обществения живот; проведени 2 съвместни акции; планирани 3 бъдещи съвместни инициативи/кампании/;
 Проведени или частично подкрепени 13 публични акции и събития; общ брой участници в акциите - над 8000; проведени пет пресконференции. Отразяване на събитията/прессъобщенията, включващо национални телевизии, вестници, радиа, интернет портали, интернет издания, социални мрежи, блогове – над 600 пъти;
 Изработени и разпространени информационни материали (плакати, брошури, стикери, календарчета, тениски, торби и папки) и повишена разпознаваемост на Коалицията.
 Представяне на Коалицията в 12 събития, организирани от партньори и членове на Коалицията, институции, медии.
 Направени 3200 кадъра на Черноморието от високо от най-северната му точка до Царево, осигурени са 500 кадъра от Странджанското Черноморие. Организирани 2 представяния на изложба с кадрите в София и Варна;
 Проведени са 2 фокус групи и анкетно проучване с общ брой анкетирани: 1200 от 25 населени места в петте фокус региона по проекта, на възраст между 18 до 75 години;
 Разработени SWOT-анализи за 5-те целеви района, придружени със сценарии за развитие на местен устойчив туризъм в целевите райони, изработен доклад с добри практики в устойчивия туризъм от България и чужбина, включващ 40 примера. Анализите са представени на 7 срещи-дискусии с местните общности, проведени са 2 демонстрационни пътувания и 1 разузнавателно пътуване, подпомогнато е създаването на една местна организация, обхванати общо 90 души от местните общности;
 Подобрена визия на сайта www.forthenature.org, ежедневно обновяване средно 3 – 5 пъти, нови рубрики, подобрена администрация, обновяване на английска версия;
 Проведени са теренни проучвания и са изработени 14 становища по доклади по оценки за съвместимост и 7 алтернативни оценки на въздействието на предвижданите инвестиционни намерения върху приоритетни видове и местообитания в 5те ключови за природозащитата района – Пирин, Рила, Родопи, северно и южно Черноморие
 Проведени са 2 срещи в Брюксел за представяне на конкретни случай пред комисията по околна среда; осъществено участие в международно обучение в Оксфорд по Директивата за местообитанията;
 Проведени над 10 проверки на място, изработени и подадени общо 198 документа - заявления по Закона за достъп до обществена информация, сигнали, предложения и жалби по АПК, писма по текущи преписки, становища, предложения и парламентарни въпроси;
 Изготвени и внесени са 7 писма с допълнителна информация по съществуващи жалби в ЕК, както и 2 нови жалби и един нов сигнал, стартирани са 4 нови наказателни процедури;

6079 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Един сантиметър почва се формира векове наред. При лошо третиране този сантиметър пръст може да се отмие само за няколко сезона. Повече информация тук.
           
  Install Flash player!