Календар

Започна схема за плащане на екосистемни услуги за съхраняване на питейни води

Започна схема за плащане на екосистемни услуги за съхраняване на питейни водиТази ПЕС схема е свързана с регулиращите функции на горите във водоохранните зони, които поддържат количеството и качеството на водите, и допринасят за осигуряване на вода за местното население. Целта на схемата е опазване на водите и поддържане на количеството и качеството им, чрез подпомагане на поддръжката, съхранението и/или възстановяването на горите във водоохранните зони, определени като такива в лесоустройствените проекти.

Проблемът: Все по-нарастващото намаляване на количествата на водите и влошаването на качеството им, поради масовото и безконтролно изсичане на частните гори и/или липса на финансови ресурси за поддръжката им. Обезлесяването на водоохранните и близки на тях територии има вреден ефект върху околната среда: върху качеството на въздуха, количеството на водите (не се задържат валежите) и климата, повишават се ерозионните процеси в тези райони и води до загуба на много растителни и животински видове. Горите хранят нашите реки и са от съществено значение за снабдяването с вода на големите градове.
„В сухите години, да кажем в района на Севлиево, има режим на водата, и това беше схемата, която най-добре се възприе от местните хора и различните местни организации, с които разговаряхме“, казва Юлия Григорова, ръководител на отдел „Политики и зелена икономика“ във WWF. „Голяма част от реките пресъхват изцяло през летния период, като изключим тази година (2014), която е много дъждовна. Това е характерно за последните години и всъщност е показател как изсичането на горите на тези територии влияе върху режима на водите и реките“, пояснява Григорова.

Решението: ПЕС съхраняване на питейните води обединява като заинтересовани страни местно НПО (ЕКИП Българка) и фирма Курабийница ООД (Roo’bar). Средствата за реализиране на схемата се генерират от продажбите на картонени Roo’bar стелажи за техните продуктите. Освен директни и индиректни ползи за околната среда в района, ПЕС схемата ще позволи на компанията производител да намали водния отпечатък на продукта си, чрез залесяване на нови важни за опазване на количеството и качеството на водите територии в парка и по този начин ще има положителен ефект и върху наболял проблем като изменението на климата. От стартирането на проекта, към тази ПЕС схема проявиха най-голям интерес представители на местния бизнес и хората, които се занимават с туризъм на територията на ПП "Българка".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2452 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони