Календар

Още една интересна схема за плащане на екосистемни услуги: осиновяване на стари гори

Още една интересна схема за плащане на екосистемни услуги: осиновяване на стари гориТова е частна схема, върху която WWF насочва дейността си по проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“.

Цел: Опазване на биоразнообразието и съхраняване на етстесвеното състояние на горите във фаза на старост и преход на старост (над 80г.), създаване на допълнителен стимулиращ механизъм за частните собственици/ползватели на гори за запазване на площта на природните местообитания, местообитания на видове и техните популации;

За стари гори приемаме тези, които са над 80-годишни и които специалистите от горския отдел на WWF идентифицират в карта (Географска информационна система за старите гори). Те осигуряват над 60 % от биоразнообразието на териториите на горите в България. Голяма част от горите на територията на ПП „Българка“, ПП „Врачански Балкан“ и още повече в Западна Стара Планина са идентифицирани като стари гори. Целта на тази схема е различни заинтересовани организации и фирми да генерират фонд, който да бъде разпределян към частните собственици на тези стари гори.

Проблем: Масово изсичане на стари гори богати на биоразнообразие от собствениците, предимно частни лица, незаконен добив и бракониерство.
Сечта в частните гори само на територията на ПП „Българка“ достига до 60%. „Ето защо чрез частните ПЕС схеми ние търсим алтернатива за собствениците на горите, така че те да не прибягват към преките ползи от горите“, казва Юлия Григорова, ръководител на отдел „Политики и зелена икономика“ във WWF. „При частните гори търсим механизъм, който да подпомага и да убеди хората, че те трябва да запазят горите си, а не да ги отсекат и да получат еднократна печалба. Целта е тези гори да продължат да съществуват и да дават дом и убежище на богатото биоразнообразие в тях", пояснява тя.

Схема: Годишни плащания към собствениците на стари гори за поемане на ангажимент за съхраняване на горите в период от 5 г. без външна намеса в тях, така, че те да продължат да изпълняват незаменимите си функции и да предоставят важни екосистемни услуги. Осиновителите могат да бъдат частни компании и/или физически лица.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2990 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони