Календар

WWF организира кръгла маса за обмяна на опит при оценката и картирането на екосистемните услуги в България

WWF организира кръгла маса за обмяна на опит при оценката и картирането на екосистемните услуги в БългарияНа 17 юни, на кръгла маса в Министерството на земеделието и храните WWF, заедно с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), обявиха старта на проекта PoliciES за интеграцията на екосистемните услуги и биоразнообразието в горските политики и в горското законодателство. За целта се разработват две нови наредби за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горите.Чрез наредбите ще се разработят механизми, които да позволят увеличаването и разнообразяването на приходите от управлението на горите, които на този етап са основно от дърводобив. Това ще позволи от една страна увеличаването на приходите на горските стопани и от друга намаляване интензивността на сечите.

Наредбите ще послужат за пилотното разработване на частичен областен план за развитие на горските територии в общините Берковица и Вършец (горско стопанство „Берковица“). В плана ще бъдат включени и горските екосистемни услуги, и опазването на биоразнообразието. Проектът ще послужи като основа за тестване на национално законодателство за плащанията за горски екосистемни услуги.

Участниците в кръглата маса обмениха опит за оценката и картирането на екосистемните услуги у нас и обсъдиха проектонаредбата, регламентираща реда за заплащане и разпределяне на обезщетенията за ползване на екосистемни ползи от горски територии.

Норвежката компания Emisoft, официален партньор по проекта осигурява специализирансофтуер за управление на икономическия потенциал на природни ресурси в горите. Проектът ще използва опита и експертизата на Emisoft за да оцени въздействието на управлението на горите върху екосистемните услуги и биоразнообразието. Това ще помогне на българските власти за по-добро прилагане на горското законодателство.

Опитът и научените уроци който българският офис на WWF развива в областта на екосистемните услуги през последните 6 години ще бъде използван и приложен съвсем скоро в Румъния чрез подобен проект, както и на ниво работна група в Европейската комисия, разработваща общоевропейска методология за остойностяване на екосистемните услуги, заяви на срещата консервационният директор на Дунавско-Карпатската програма WWF Ирене Луциус.

Кръглата маса е част от проекта Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES, който се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1805 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони