Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


Среща-дискусия „Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието“ по инициатива на Българска фондация Биоразнообразие

Среща-дискусия „Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието“ по инициатива на Българска фондация БиоразнообразиеНа 2 декември 2014 г., в София, се проведе среща, на която бе обсъдено на влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“, върху биоразнообразието.
В срещата участваха представители на Коалиция „За да остане природа в България“ (Българска фондация Биоразнообразие, СДП Балкани, Асоциация на парковете в България, Българско дружество за защита на птиците) както и представители на Министерството на околната среда и водите, Българска академия на науките, Инициатива „Прозрачни планини“, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), ЕКО-иновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна, научни работници и експерти в сферата на опазване на природните местообитания и управлението за защитени територии.

Прочети пълния текст

1947 посещения

'Пиринските мури - как се отразиха 80 години опазване на тези 800 годишни дървета?' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Пиринските мури - как се отразиха 80 години опазване на тези 800 годишни дървета?' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'За всеки познавач на българската природа е безспорен факт, че едни от най-уникалните и ценни екосистеми са муровите гори в Пирин. Присъединете се към нас, за да чуете разказ за живота на тези чудни дървета, събитията, които са им се случвали през столетията живот и отпечатъка на последните 100 години.

Прочети пълния текст

2156 посещения

“Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху околната среда през праисторията.” - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

“Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху околната среда през праисторията.” - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'Знаете ли какви животни са населявали нашите земи през праисторията?
Какъв е произхода на първите домашни животни? Кога, къде и защо хората са започнали да ги отглеждат?
Кои са дивите им предшественици и защо точно те са избрани?
Как това променя живота на хората и на животните?
По какъв начин това влияе на дивите животни и на околната среда като цяло?

Прочети пълния текст

2865 посещения

“Участие за природа” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

“Участие за природа” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Ако сте студент, нямате опит, но искате да усетите какво е да си част от екипа, формиращ екологичните и природозащитни приоритети в страната. Или пък имате голям интерес в работата на терен, проверката на сигнали, застъпническата дейност, администрацията на проекти и др., това е лекцията за вас!

Прочети пълния текст

2195 посещения

Учебно пътуване в Керкини, Гърция

Учебно пътуване в Керкини, ГърцияДойде време за нашето традиционно пътуване до Керкини, Гърция с основна цел наблюдаване и снимане на редки видове птици - розови фламинги, кресливи орли, пеликани и много други. Основни организатори - клуб СКОРЕЦ от Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Българска фондация Биоразнообразие. Пътуваме с нашите приятели от Стил травел.
Датите са: 22 - 23 ноември.

Прочети пълния текст

2030 посещения

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 30. 01. 2015 г. на e-mail: awards@biodiversity.bg

Прочети пълния текст

3107 посещения

”Прозрачни планини - Пирин!”

”Прозрачни планини - Пирин!”През последните 10 години интересът за развитие на туризъм в района на Пирин планина поставя много въпросителни относно най-щадящия начин за ползване на ресурсите на един от националните ни паркове и ползите за обществото както на местно, така и на национално ниво. “Прозрачни планини” има за цел да предложи конкретни предложения за действие именно по тези въпросителни с участието на широк кръг от заинтересовани граждани.

Прочети пълния текст

2193 посещения

„Биоселена“ споделя позицията на на IFOAM за предложението на ЕК за нов регламент за биопроизводството

„Биоселена“ споделя позицията на на IFOAM за предложението на ЕК за нов регламент за биопроизводствотоКато редовен член на of Европейската федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM EU) „Биоселена“ споделя позицията и загрижеността й по предложението на Европейската комисия за нов регламент за биологичното производство.

На 24 март Европейската комисия публикува предложение за нов регламент за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, допълнено с други документа, както и с доклад за оценка на въздействието и нов европейски план за биологичното земеделие. През последните десет години пазарът на ЕС за биологични продукти е нараснал четири пъти, а това налага актуализиране и приспособяване на правилата, така че секторът да продължи да се развива. Предложенията са резултат от процес, започнал през 2012, когато Комисията реши да направи преглед на настоящото законодателство и политическата рамка за биоземеделие. Предложението за нов регламент трябва да замени регламент 834/2007.

Прочети пълния текст

1703 посещения

Още една интересна схема за плащане на екосистемни услуги: осиновяване на стари гори

Още една интересна схема за плащане на екосистемни услуги: осиновяване на стари гориТова е частна схема, върху която WWF насочва дейността си по проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“.

Цел: Опазване на биоразнообразието и съхраняване на етстесвеното състояние на горите във фаза на старост и преход на старост (над 80г.), създаване на допълнителен стимулиращ механизъм за частните собственици/ползватели на гори за запазване на площта на природните местообитания, местообитания на видове и техните популации;

Прочети пълния текст

2827 посещения

Започна схема за плащане на екосистемни услуги за съхраняване на питейни води

Започна схема за плащане на екосистемни услуги за съхраняване на питейни водиТази ПЕС схема е свързана с регулиращите функции на горите във водоохранните зони, които поддържат количеството и качеството на водите, и допринасят за осигуряване на вода за местното население. Целта на схемата е опазване на водите и поддържане на количеството и качеството им, чрез подпомагане на поддръжката, съхранението и/или възстановяването на горите във водоохранните зони, определени като такива в лесоустройствените проекти.

Прочети пълния текст

2195 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!