Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

1560
Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
ДО
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
e-mail: KOSV@parliament.bg

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
e-mail: kms@parliament.bg

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
e-mail: kipet@parliament.bg

С Т А Н О В И Щ Е

по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8/26.02.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8/26.02.2019 г., представяме на Вашето внимание становище с предложения за промени в законопроекта, както следва:

Към чл. 10, ал.2 се създава нова точка 9:
„строителство в териториите, попадащи в защитени зони по чл. 6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, както и в териториите, попадащи в морските плажове за природосъобразен туризъм, с изключение на елементите на инженерната инфраструктура. Актовете приети в нарушение на тази алинея подлежат на унищожаване.”

Към чл.11, ал.2 се създава нова точка 5:
„строителство в териториите, попадащи в защитени зони по чл. 6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, както и в териториите, разположени зад морските плажове за природосъобразен туризъм, с изключение на елементите на инженерната инфраструктура, на обектите и съоръженията от чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 на Закона за устройство на територията, както и основен ремонт, реконструкция, модернизация, пристрояване и надстрояване и промяна предназначението на въведените в експлоатация строежи до влизането на закона в сила. Актовете приети в нарушение на тази алинея подлежат на унищожаване.“

Мотиви:

Ние се обявяваме за прекратяване на вандалското хаотично застрояване на Черноморското крайбрежие, което унищожава природата и биоразнообразието и подкопава възможностите за развитие на качествен и устойчив многосезонен туризъм с висока степен на добавена стойност за местните общности.