Коментари във връзка с Приоритет 1 „Води“ на „ОПОС 2021 – 2027“

1553
Коментари във връзка с Приоритет 1 „Води“ на „ОПОС 2021 – 2027“

1. Необходимо е значимо подобряване на отчетността на проектите и гарантиране прозрачност на резултатите на програмата

В момента системата ИСУН дава информация за планираните дейности по проектите, но никъде няма описание на постигнатите резултати на приключилите проекти. А има проекти, на които не всички дейности биват изпълнени. Наред с това, никъде на интернет страниците на ОПОС 2007 – 2013 не се открива детайлен отчет за изпълнението на програмата.

Въпросът е съществен особено предвид факта, че приоритет „Води“ е с най-голям бюджет в два последователни финансови периода, с планирани 2 363 945 621 ‬ лв. за периода 2007 – 2013 и 2 339 795 805 лв. за периода 2014 – 2020. Изградени/реконструирани километри ВиК мрежа вероятно е полезно за целите на отчета, но за гражданите не става ясно нито с колко са намалели общите загуби на вода, нито какъв процент от цялата мрежа, предвидена за подмяна и/или изграждане, са тези километри. Затова е наложително да се допълнят показателите за отчитане и оценка на програмата поне в доклад, ориентиран към обществото (ако такива не са изисквани и/или подадени към Европейската комисия в процеса на одобрение на Програмата).

В тази връзка е необходимо:
- за всеки проект е необходимо в ИСУН или на друго публично достъпно и оповестено място в Интернет, да има задължително описание на реално извършените строителни дейности (не само на планираните), както и на постигнатите резултати след извършване на горепосочените.
- за програмата като цяло – отчетът за ОПОС 2014–2020 да дава информация за това с колко са намалели общите загуби на вода (като ползва за базова стойност параметри, отчетени в началото на програмния период), и какъв процент от предвидените за реконструкция и/или изграждане е изпълнен, както и какви са причините за неизпълнение на заложената цел


2. Приоритет 1 „Води“ трябва да бъде не само подобряване на качеството на водите, но и осигуряване на нужните количествата, което да се осигури чрез намаляване на загубите по водопроводната мрежа.

В ОПОС 2014–2020 няма поставени количествени цели за намаляване на загубите. В ОПОС 2021–2027 е необходимо тази грешка да бъде поправена. Една от възможностите е за процедурите, предвидени за подмяна на ВиК мрежа, да се постави минимум за намаляване на загуби, като – разбира се – той се основава на ситуацията към момента и на възможните и планирани подобрения в рамките на бюджета на програмата. Може като минимален праг да се заложи 15% или 20%, което в общия случай ще значи, че по места масово се очаква да паднат под 50%.

Също така е необходимо да се оптимизира методологията за отчитане на резултатите, като следва данните да идват от измервателните уреди (разходомери) на ВиК дружествата на всички водоизточници, а не по разрешително от Басейнова дирекция.