Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на РИОСВ

06 Апр. 2020
2223
Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на РИОСВ
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Запознахме се с предложението за изменение на Правилника за устройството и дейността на РИОСВ (за краткост по-нататък „Правилника“) и прехвърляне на териториите на общините от области Перник и Кюстендил в обхвата на РИОСВ - София.

От доклада към предложението не става ясно при вливането на РИОСВ - Перник в РИОСВ - София колко „изнесени работни места“ по израза на изменения чл. 5, ал. 2 от Правилника ще бъдат изнесени на територията на област Перник и дали ще се запази сегашната численост на служителите, които ще работят на изнесени работни места в област Перник. Също така от предложението не е ясно какви и колко служители на изнесени работни места ще се занимават с опазване на дивата природа на териториите на области Перник и Кюстендил.

Становището ни по-долу изразява нашите опасения за изпълнението на функциите на РИОСВ - София за опазване на околната среда на териториите на области Перник и Кюстендил, в случаите че броят на изнесените работни места е по-малък от сегашния брой на служителите в РИОСВ - Перник.

Държим да изразим недоволството си от факта, че една толкова съществена промяна в структурата на РИОСВ се предлага за обществено обсъждане в период от едва 14 дни, вместо нормативно определените 30 дни. Ако проблемът е дейностите по съхранение, третиране и оползотворяване на отпадъците, както личи от доклада на зам. министър Красимир Живков, този проблем е свързан с издаването на единични разрешения и контрола за спазването на тези разрешения. Това означава, че министерството на околната среда и водите би могло да заостри вниманието на РИОСВ - Перник върху необходимостта от стриктното спазване на закона при осъществяване на контролната дейност. без да променя Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции. Ако проблемът е свързан с висящи или предстоящи процедури за издаване на разрешителни, министерството на околната среда и водите може да укаже на РИОСВ - Перник да разпоредят провеждането на тези процедури в условията на пълна прозрачност и със засилено и гарантирано участие на обществеността. Последното е напълно осъществимо при провеждане на задължителна ОВОС и оценка за съвместимостта по ЗБР. Няма никаква пречка в 14-те дни в повече, в които функциите по контрол ще се осъществяват от служители на РИОСВ - Перник, вместо от служители на РИОСВ - София, да бъдат взети мерки за спазване на закона. Предоставянето на допълнително 14 дни за формулиране на становища би направило по-ефективен процеса на взимане на решения от страна на администрацията, което всъщност представлява смисъла и целта на участието на обществеността.

По-долу следва становището ни.

На първо място, смятаме, че обединяването на две регионални инспекции по околна среда и водите в една инспекция ще създаде риск от некачествено управление на компонентите на околната среда и водите на регионално ниво. Отговорностите, които РИОСВ - София ще трябва да изпълнява, ще бъдат на по-голяма площ, в която е съсредоточена голяма част от промишлеността в България, а затова РИОСВ - София не разполага с нужния експертен капацитет, за да успее ефективно, ефикасно и адекватно да изпълнява ангажиментите си съгласно Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. Доказателство за това твърдение е и изложеното в Доклада от зам. министъра на околната среда и водите - Красимир Жеков, в който е констатирано, че броят на инвестиционните предложения в София - град и София област, “процедирани по реда на ЗООС, както и броят на подаваните сигнали за нарушения на екологичното законодателство е значително завишен. Всичко това изисква провеждане на множество проверки и предприемане на навременни действия от териториалния орган, осъществяващ множество правомощия, както по ЗООС, така и по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за водите /ЗВ/ и другите специални нормативни актове в сферата на екологичното право. Общата численост на персонала в РИОСВ – София към момента е 46 служителя, която численост е недостатъчна, за да се гарантира ефективност и ефикасност в работата на регионалния орган на власт.”

На второ място, смятаме, че закриването на РИОСВ - Перник представлява съкращаване на експертизата в специализираната администрация на инспекцията, която е от изключителна важност за качественото управление на компонентите на околната среда и водите в района на Перник, Кюстендил, София и София - област. В тази връзка изразяваме опасение, че закриването на РИОСВ - Перник ще доведе до освобождаването на дългогодишен квалифициран експертен персонал в инспекцията, част от който ще бъде принуден да търси работа в друга сфера, освен ако служителите не бъдат привлечени да работят в някоя структура на МОСВ или в РИОСВ - София. Въпреки това считаме, че персоналът, който ще работи в РИОСВ - София няма да бъде достатъчен и няма да има нужната експертиза за осъществяване на дейностите си, заложени в Правилника. В подкрепа на нашето твърдение са и затрудненията, пред които към настоящия момент е изправена РИОСВ - София, описани в своя годишен доклад за 2018 г. (Последният най-актуален доклад към днешна дата, публично достъпен на интернет-страницата на РИОСВ София: https://www.riew-sofia.org/files/AFPD/2019/Chl2al2/Otchet_text_RIOSV_2018.pdf), като:
• Затруднения при изпълнение на служебните задължения на експертите относно връчване на покани за предявяване на актове за установяване на административни нарушения;
• Извършване на проверки по сигнали и жалби, които не са резонни, както и извършване на проверки по сигнали и жалби, касаещи компетенциите на други административни структури, което води до допълнителна заетост и влияе пряко върху изпълнението на заложените цели;
• Наличие на ограничен служебен транспорт, което възпрепятства постигането на част от заложените цели;
• Недостатъчен експертен състав, което рефлектира върху цялостната дейност на инспекцията;
• Трудности при установяването на законността и статута на обектите и др.

В тази връзка МОСВ е редно да помисли за повишаване квалификацията на служителите си, да осъвремени познанията им и да увеличи персонала в структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата така, че ефективно да се изпълняват ангажиментите на структурите на МОСВ, разписани в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

На трето място, изразяваме опасение, че при възникване на аварийни и бедствени ситуации като пожари, наводнения, нарушения в защитени територии, защитени зони, замърсяване на въздуха, водите или наличие на шумово замърсяване в отдалечени райони като Перник, Кюстендил и София област, в които РИОСВ - София трябва да реагира незабавно, няма да успее да осигури необходимата превенция навременно. Затова считаме за неуместно вливането на РИОСВ - Перник в РИОСВ - София.

На четвърто място при обединяването на двете регионални инспекции в резултат на засиления инвеститорски интерес на територията на София град и Софийска област, Пернишка област и Кюстендилска област ще трябва да се обработват голям брой постъпили документи за инвестиционни предложения, планове и програми и други. Считаме, че експертният състав в РИОСВ няма да бъде достатъчен, предвид обема на работа. Това ще забави обработването на документите и произнасянето на компетентния орган в законоустановените срокове.

На пето място, обединяването на двете структури ще усложни воденето на документооборота и съхраняването на документацията на двете РИОСВ. Това от своя страна ще възпрепятства качественото обслужване на гражданите от РИОСВ - София. Припомняме, че пред подобна ситуация бяхме изправени през 2009 г., когато членове на Коалиция “За да остане природа в България” се наложи да водят дела с РИОСВ - София и РИОСВ - Перник за непредоставяне на информация поискана по реда на ЗДОИ, тъй като компетентните органи не знаеха къде точно се съхранява тя.

Във връзка с горното, настояваме Министерство на околната среда и водите да прекрати процедурата по изменение на Правилника за устройство на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и да запази съществуващата структура РИОСВ - Перник. Имайте предвид, че световната практиката показва, че ефективността и ефикасността на работата на регионалните структури се обуславя от качествено обучения персонал с висок експертен капацитет и материално обезпечен.

С уважение,

Деница Петрова,
Ръководител на “Грийнпийс” - България