Становище на БДЗП по проекта на Стратегия за биоразнообразието

818
Становище на БДЗП по проекта на Стратегия за биоразнообразието
Новата стратегия има амбициозна мисия и визия, съответстваща на стремежите
за опазване на природата на международно ниво, и залага на принципи като екосистемния подход,
предпазливостта и намаляване на натиска от други дейности върху биоразнообразието.

Въпреки наличието на тези положителни и важни елементи, считаме, че предложената на
обществено обсъждане Стратегия за опазване на биологичното разнообразие в Република
България 2050 има съществени пропуски. Стратегията е като цяло концептуално погрешна, не
отразява напълно и не анализира в цялост реалната ситуация като това води до невъзможност чрез
заложените в нея стратегически приоритети, цели и мерки да се постигне реално опазване на
биоразнообразието у нас.

http://forthenature.org/upload/documents/2021/11/