Становище на Коалиция За да остане Природа в България по закона за горите

01 Яну. 2010
7328
Становище на Коалиция За да остане Природа в България по закона за горите
До
Бойко Борисов,
Министър-председател на Р България

София, 28.09.2010

Относно: Становище по проектозакона за горите – в настоящия му вид той ощетява обществения интерес и не гарантира опазването и доброто управление на българската гора

Уважаеми господин Борисов,

Тази седмица в Министерски съвет предстои разглеждане на закопроект за горите. Реформа в горския сектор за подобряване на неговата работа и ефективно опазване и управление на горите безспорно е нужна. Като Коалиция от неправителствени организации отчитаме това и направихме всичко възможно да подкрепим работата на правителствените експерти по новия закон чрез участие в работни групи, предложения за текстове и становища.

С голяма тревога отчитаме, че в предложения законопроект има редица опасни и неприемливи текстове, които ще доведат до разграбване на българските гори, застрашават защитената българска природа и сериозно ощетяват обществения интерес.

Следните са според нас неприемливите моменти:

• Проектът за нови Закон за горите създава още начини за застрояване на горите и защитените природни територии и зони чрез разпоредбата за застрояване на горските територии без промяна на предназначението за лифтове, влекове и съоръжения за ветрогенератори и фотоволтаици (чл.54, т.т. 3 и 5). Така се поощрява строителство, което не е свързано с дейности, присъщи за управлението на горските територии.

• Въвежда се възможността за продажба и замяна на имоти държавна собственост попадащи в защитените територии (чл.38 ал. 12 и Параграфи 7 и 18 от преходните и заключителни разпоредби). През последните 75 години българската държава многократно е изкупувала частни земи, за да защитава природата в тях, но нито веднъж не се е случвало да продава защитена природа, независимо от кризите през които е преминала държавата. С новия закон се предвижда и замени на държавните имоти в защитените територии прикрити под формата на комасация на собствеността. Това предложение е огромна крачка назад в политиката на ГЕРБ и противоречи на предизборните обещания за пресичане на ограбването на държавата.

• Узаконяване на част от заменките извършени от предишните правителства. До момента върху заменените гори с решение на Народното събрание е забранено строителството. С предложение проект това ограничаване отпада за част от имотите (Параграфи 3 и 4 от ПЗР). За нас това е отстъпление от заявената позиция на правителството на ГЕРБ по въпроса със замените и фактически узаконява това „най-голямо престъпление на предишното управление”.

• Предлага се природните паркове, които са най-голямата по площ защитена природа в България, да преминат към общините, което разбива досегашния модел за работа и функции на съществуващите администрации на природните паркове. Досегашните примери за отношението на общините към природните паркове е предимно свързано с опити за заличаване и застрояване - община Царево и Природен парк Странджа, община Сливен и Природен парк Сините камъни. Тези опити генерираха сериозна гражданска опозиция. На този етап от развитие на местното самоуправление идеята очевидно е неприемлива и заради липсата и на какъвто и да е капацитет в общините в тази област, като състоянието на градските паркове е показателно за това.

• Създават се възможности за ограничаване достъпа на граждани в гори и защитени територии по искане на частни лица, които извършват дейности в държавните гори.

Тези предложения създават впечатлението, че проектозаконът за горите обслужва определени частни интереси за усвояване на един от най-значимите държавни ресурси – горите. Подобни опити за промяна на законите, за да се застроят и разпродадат българските гори имаше през март 2005 г. и януари 2009 г. Тогава бяха внесени над 100 хиляди подписа против промени, а 39 и 40 Народно събрание отхвърлиха тези предложения.

Предложенията за опазване на горите, прекратяване на замените и опазването на защитените територии от застрояване и прадажби се споделят от мнозинството български граждани според социологическите проучвания. Към настоящото писмо прилагаме подписка в защита на българските гори, подкрепена от над 70 000 граждани.

Разчитаме Министерски съвет да не допусне внасяне на проектозакона в Народното събрание преди да бъдат премахнати горепосочените неприемливи текстове от него.

С уважение,

Веселина Кавръкова, WWF Дунавско-Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Княз Борис І № 71, ап. 2.