Становище Коалиция „За да остане природа в България“ за органите за управление на защитените зони

2113
Становище Коалиция „За да остане природа в България“ за органите за управление на защитените зони
В допълнение Ви представяме и документ с посочени принципи, които да се използват за оценката на различните алтернативи за решения на националния подход за управление на мрежата (Приложение 2). Освен предложените от нас 14 принципа предлагаме и ключова рамка на подхода.

От страна на Коалицията смятаме, че разработването на национален подход за управление на мрежата Натура 2000 трябва да отчете както всички проучвания и разработки, реализирани в България и касаещи управлението на мрежата, така и резултатите от прегледа от изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда, извършени от Европейската комисия и представени през февруари 2017 г. В рамките на този преглед ЕК установи, че:

• „Основните рискове за биологичното разнообразие в България са свързани със загубата на сухоземни и водни местообитания най-вече в резултат на бурното развитие на градовете и инфраструктурата през последните 15 години (включително в защитени зони по „Натура 2000“), с повишените равнища на замърсяване на въздуха, водата и почвата, както и пряката и прекомерна експлоатация на видовете от икономическо значение.

• Слабостите в тази област включват лошо прилагане на природозащитното законодателство и другите разпоредби за опазване на околната среда, недостатъчното интегриране на политиката в областта на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики, неефективното управление и администриране на защитените територии, слабата администрация, липсата на подходящи планове за управление, природозащитни цели и мерки, недостатъчното финансиране или неефективното усвояване на наличните средства (т.е. финансирането невинаги се насочва към приоритетните области) и липсата на правоприлагане.

• България все още не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията за определяне на ТЗО като СКЗ и, съответно, за определяне на природозащитните цели и въвеждане на природозащитни мерки във връзка с тях. Към юни 2016 г. са били публикувани заповедите за определяне на много малка част от ТЗО.“

Също така настояваме Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ да не бъде използван за забавяне издаването на заповедите за обявяване на зоните за природните местообитания.

Мотивите за това са:
• липсата на режими в заповедите и на заповеди въобще, създава правна несигурност;
• неоправдано е да бъде променян подходът за управление в средата на процеса по привеждане на мрежата Натура 2000 в действие;
• липсата на заповеди води до липса на компенсации по Натура 2000, което се отразява и на обществената подкрепа за мрежата, затруднява контролните органи, увеличава разходите;
• в общини и различни служби има голямо текучество и е важно да има ясни (стабилни) документи;
• наличието на ясни и максимално пълни режими в заповедите ще ограничи разходите на гражданите и фирмите в техните инвестиционни дейности и ще намали административната тежест върху тях.

Надяваме се, че нашите предложения за националния подход за управление и елементите на управлението ще бъдат използвани при последващите дискусии в рамките на посочения по-горе проект.
С уважение,
подпис


Приложение 1 - Елементи на управлението на мрежата НАТУРА 2000 и защитените зони, за постигане на определените цели

1. Стратегическо управление
1.1 Определяне за зоните по НАТУРА 2000
1.2 Оценка на достатъчност на мрежата
1.3 Допълване на мрежата

2.Функции по управление на НАТУРА 2000 мрежата на национално ниво
2.1. Определяне на природозащитните цели, мерки и режими за отделните ЗЗ чрез заповедите за ЗЗ
2.2. Оценка на състоянието на целевите видове и местообитания на национално ниво
2.3. Определяне на БПС на целевите видов и местообитания на национално ниво.
2.4. Научно обезпечаване на изграждането на мрежата и дейностите по опазване и възстановяване на видове и местообитания
2.5. Функции по финансиране на национално ниво вкл разпределение на средства към отделните ЗЗ
2.6. Функции по управление на опита, обмяната на ноу-хау за управление на зоните и повишаване на знанията (обучения, методологична помощ за всички участници в управлението и постигането на целите по НАТУРА 2000)
2.7. Функции по проследяване и обсъждане на развитието на мрежата (административни и законодателни инициативи)
2.8. Координиране на НПРД
2.9. Контрол по спазване на заповедите и плановете за управление
2.10. Постигане на кохерентност на мрежата Натура 2000
2.11. Организация и методическо ръководство на превантивната дейност
2.12. Докладване по чл. 12 от Директива за птиците и чл. 17 от Директива за хабитатите -контрол на ниво ЕС
2.13. Осигуряване на комуникация с другите национални власти
2.14. Инкорпориране на целите на Натура 2000 в секторните политики и мониторинг на постигнатите резултати в отделните сектори.
2.15. Одобряване на задания за планове за управление(двугодишни планове за ЗЗ), планове за действие на видове, одобряване на самите плановете
2.16. Опазване на целевите местообитания и видове извън Натура 2000 мрежата.

3. Функции по управление на НАТУРА 2000 мрежата на ниво защитена зона

По планиране на дейностите на ниво зона:
3.1. Планиране на консервационни мерки с двугодишни планове, ако няма приет план за управление.
3.2. Предложение за одобряване на планове за управление (и планове за действие, за ЗЗ, за които няма приет ПУ),
3.3. Изготвяне на заданията на плановете за управление;
3.4. Подготовка на планове за управление и предложения за тяхното изменение.
3.5. Изготвяне на становища към компетентните органи за промени в плановете за управление, заповедите, проектите, плановете и програмите с цел постигане на БПС на целевите видове и местообитания;
3.6. При липса на ПУ разработване на (дву)годишен план за работа включващ всички предвидени за изпълнение дейности по постигане целите на ЗЗ;

По изпълнението на дейности на ниво зона
3.7. Прилагане на плановете за управление (и планове за действие, за ЗЗ за които няма приет ПУ)
3.8. Изпълнение или координиране изпълнението на мерките планирани в двугодишните планове или плановете за управление.
3.9. Развитие и поддържане на капацитет за постигане на целите, на участниците в управлението на всяка зона
3.10. Разработване, организиране и координиране провеждането на образователни програми за местното население и посетителите и консултантска дейност;
3.11. Планиране, организиране и провеждане на курсове за обучение на работниците, служителите, собственици на поземлени имоти, други заинтересовани лица и издава обучителни материали;
3.12. Организиране изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
3.13. Предоставяне на информация за защитената зона и оказва съдействие на заинтересувани организации и лица.
3.14. Кандидатстване с проекти и програми за финансиране на дейностите от плановете за управление пред регионални, национални и международни финансиращи институции;
3.15. Участие в процеса на разработване и изпълнение на плана за управление и свързаните с него устройствени и технически планове и проекти, оказващи въздействие върху целевите видове и местообитания;
3.16. Участие в процедурите на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, засягащи защитената зона;
3.17. Разработване на становища по прилагане на плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова и опазването на дивеча, защитените територии и биологичното разнообразие, устройство на територията и участва в процеса на тяхното приемане
3.18. Поддържане на връзки с държавни институции и организации, научни и образователни институции, неправителствени организации, физически и юридически лица,
3.19. Поддържане на връзки с администрациите на други защитени зони и територии в страната и в чужбина, включително членува в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел;
3.20. Изпълнение на целево финансирани дейности от държавата, общините, неправителствените и стопанските организации и гражданите, водещи до постигане БПС на целевите за опазване видове и местообитания;
3.21. Участие в комисиите на държавни и общински органи касаещи постигането на БПС на целевите видове и местообитания;
3.22. Извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията
3.23. Изпълнение на други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от държавни органи.

Дейности по мониторинг и контрол

3.24. Контрол по спазване на заповедите и плановете за управление

3.25. Ежегоден мониторинг на състоянието на целевите видове и местообитания

3.26. Осъществява контрол по спазване на Закона за биологичното разнообразие, Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които администрацията е упълномощена от органа по прилагането им;

3.27. Създаване и поддръжка на архив и база данни за целевите за опазване видове и местообитания и процесите влияещи върху тях;

3.28. Санкциониране на нарушители в предвидените от законите случаи;

Дейности по анализ и оценка на състоянието на обектите на опазване в зоната
3.29. Оценката на състоянието на целевите видове и хабитати
3.30. Ежегодна оценка на изпълнението на дейностите на ПУ/ДГП и 6-годишна оценка на постигнатия ефект от изпълнението на мерките.

3.31. Изготвяне на отчети

Приложение 2 - Национален подход за управление на мрежата Натура 2000

Националният подход за управление на мрежата Натура 2000 в България е необходимо да се разработи на основата на ясни принципи. Нашето предложение е Националният подход да се базира на следните принципи:
- Запазване на национални традиции при управлението на опазването на природата;
- Увеличаване на правната сигурност на действията на гражданите и фирмите;
- Минимализиране на административно-управленческите разходи;
- Научна обоснованост на всяко действие свързано с развитието на Натура 2000 мрежата
- Включване на всички заинтересовани страни с процесите на управление на мрежата.
- Увеличаване на доброволния принос на институциите и обществото;
- Увеличаване на скоростта по изграждане на мрежата.
- Намаляване на административната тежест;
- Инкорпориране на целите на Натура 2000 в секторните политики
- Превенция на риска за мрежата и отделните зони
- Осигуряване на кохерентност на мрежата Натура 2000
- Намаляване на корупционната чувствителност.

При спазване на горните принципи управлението на мрежата Натура 2000 в България трябва да включва следната ключова рамка:

Правно-нормативна основа на ниво мрежа – основен закон и негови подзаконови нормативни документи (наредби и правилници), секторно законодателство с инкорпорирани целите на Натура 2000, решения на МС за одобряване на мрежата

Правно-нормативна основа на ниво зона – заповеди за обявяване на защитените зони с включени основни режими за постигане на целите, Планове за управление или двугодишни планове за дейности в защитените зони (там където няма планове за управление), планове за действие за видове.

Структурно-организационна рамка на ниво мрежа – централен орган отговорен за управление, координация и финансиране който основава решението си на научно обосновани предложения на ниво мрежа и биогеографски район.

Структурно-организационна рамка на ниво защитена зона – специализирани администрации със самостоятелна структура и бюджет при максимално използване на съществуващия капацитет на държавните органи, научните и образователни институции, общините и неправителствените организации в обществена полза.

Научна основа – всички решения свързани с Натура 2000 мрежата и зоните трябва да са основани на най-актуална публична научна информация при максимално използване на БАН и университетите. Максимално включване на доброволци при набиране на информацията за видове и местообитания. Създаване на постоянно действащ научен орган за Натура 2000, който да дава увереност на административните органи в техните решения.