Нашите услехи

Природен парк „Странджа” бе възстановен въпреки решение на Върховния административен съд през 2006 г., с който паркът бе заличен.
1330
След установяване и спиране на незаконното строителство на туристически комплекс „Златната перла” в началото на 2006 г., инвеститорът Краш 2000 и община Царево се опитаха да заличат парка с цел узаконяване на незаконния строеж.
Екологичната мрежа Натура 2000 в България е на път да бъде приета в пълния и обем (34 % от площта на България), предложен от учените и от неправителствените организации.
1985
Първоначално държавните институции възнамеряваха да допуснат в Натура 2000 не повече от 5 % от площта на България, т.е. площта на вече съществуващите български защитени територии.