Странджа - Златната перла на Краш 2000

1433
Странджа - Златната перла на Краш 2000

Незаконното строителство на "Златната перла" в Природен парк "Странджа" започна и завърши пред очите на всички институции.

През 2006 г. кметът на Община Царево разрешава строителството на вилното селище в нарушение на закона. РДНСК Бургас спира незаконния строеж, а фирмата Краш 2000 прави неуспешен опит да узакони строежа чрез ликвидирането на парк "Странджа". В крайна сметка през Ноември 2008 г. строежът е обявен за незаконен и от Върховния Административен Съд. Въпреки това ДНСК и съдията Андрей Икономов намират начин да защитят незаконния обект, но след мощна обществена кампания съдът разпорежда събарянето, което започна на 18.04.2012 г. саморъчно от инвеститора.

Актуализирано на 05.04.2023 г.

 

След осем месеца строителство фирма „Краш 2000” ООД издигна ваканционно селище недалеч от с. Варвара (имоти 2013 и 2014 в местността “Дълбоки дол”) в границите на Природен парк Странджа в противоречие с няколко закона.

По-фрапиращите нарушения са:

- незаконна промяна на предназначението на земята на застрояваните имоти
- липса на съгласуване с режимите и заповедта за обявяване на Природен парк Странджа
- липса на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)
- издаване и използване на документи с невярно съдържание
- неспазване предписанията на Басейнова дирекция за Черноморски район
- липса на съгласуване с Дирекцията на Природен парк Странджа

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

На 25.11.2005 г. кметът на Община Царево одобрява подробен устройствен план (ПУП) на вилно селище в двата имота в нарушение на чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който изисква застрояването на територии извън урбанизираните да се извършва само на база общия устройствен план (ОУП). За разглежданите имоти в действащия ОУП на общината Царево не се предвижда строителство.

Със заповедта на кмета се нарушават и членове 8 и 128 ал.6 от ЗУТ и чл.4 ал.1 от Закона за защитените територии.

С Решение №14/08.12.2005г. на Областна дирекция “Земеделие и гори” - гр. Бургас се променя предназначението на земеделските земи за “неземеделски нужди”. Това решение нарушава Заповедта за обявяване на Природен парк “Странджа”, забраняващо застрояването на земеделските земи. Самото решение за промяна предназначението на земеделските земи е издадено месец след издаването на разрешителните за строеж – на 15.11.2005 г.

На 20.01.2006 г. Община Царево издава 10 отделни разрешения за строеж за проекта без да има на разположение положително решение по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) съгласно член 92 ал.1 т.1 от Закона за опазване на околната среда и в нарушение на чл. 144 ал. 1 т.4 от ЗУТ. Разрешение за строеж се издават и в нарушение на чл.46 ал.4 от Закона за водите, който изисква задължително издаване на разрешение за водоползване преди издаването на разрешение за строеж.

През 2006 г. вследствие на медийния и обществен интерес по случая РИОСВ Бургас (през Февруари) и РДНСК Бургас (през Ноември) издават заповеди забраняващи строителството. Фирма „Краш 2000” ООД, която изгражда ваканционното селище, оспорва пред ВАС спирането на строежа от страна на РИОСВ и РДНСК. Първоначално с Решение 7044/ 2006 г. ВАС обявява за нищожна заповед № Д-12/16.02.2006 год. на директора на РИОСВ Бургас, за спиране на започналата реализация на инвестиционно предложение за строителство на ваканционно селище „Златна перла”, намиращо се в границите на Природен парк Странджа. Един от основните мотиви в решението на ВАС е, че липсва приет план за управление на парка, от който да става ясно дали посочените имоти попадат в парка или не. Съдът явно не е запознат с факта, че границите и обхвата на всяка защитена територия се обявяват със заповедта за нейното обявяване, а не с плана и за управление. В случая тази заповед е Заповед N РД-30 от 24.01.1995 г. на Министъра на околната среда и водите, публикувана в ДВ бр.15 от 1995 г.


ОБРАТ

На 9 юни 2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд, по жалба на община Царево и инвеститора Краш 2000, прогласи заповедта за обявяване на Природен парк "Странджа" от 1995 г. за нищожна. С помощта на обществената подкрепа и приемането на закон от Народното събрание, чрез който заповедите за обявяване на защитени територии да не подлежат на обжалване по съдебен път, Природен парк "Странджа" бе възстановен.

На 14 Януари 2008 г. ВАС осъди МОСВ да разгледа в едномесечен срок преработения проект на План за управление на Природен парк "Странджа". МОСВ обаче пренебрегва съдебното решение.

През Ноември 2008 г. ВАС излиза с 3 решения (1205012176 и 12391) прогласяващи строежа на Краш 2000 в ПП "Странджа" за изцяло незаконен.

През 2010 г. докато обществото е замаяно от икономическата криза, Краш 2000 намира нови пробойни в държавните институции:

През Март 2010 г. компрометирания съдия Андрей Икономов се противопоставя на всичките си колеги във ВАС и взима решение противно на останалите осем съдебни състава за възстановяване строителството на незаконния обект „Златна перла” по искане на ДНСК и Краш 2000 (виж Решения на ВАС №№ 2267/19.02.2010, 2952/05.03.2010, 1959/15.02.2010, 1958/15.02.2010, 1957/15.02.2010, 1956/15.02.2010, 1245/01.02.2010, 1244/01.02.2010, 1243/01.02.2010, 1242/01.02.2010).

Бетониране за веки веков на незаконния строеж на „Златната перла” като паметник на висшата административна корупция е и наскорошното Определение № 5071 от 19/04/2010 на ВАС, с което ДНСК е освободена от законовото си задължение да събори незаконния обект в Природен парк „Странджа”.

Въпреки последните съдебни определения, през 2010 г., след разследване на Главната прокуратура и МРРБ е отстранен началника на ДНСК инж. Иван Симидчиев, който открито защитаваше незаконния строеж през последните години. Под обществения натиск и по искане на ВАП, МРРБ разпорежда на ДНСК да завърши законовата процедура по издаването на заповеди за събаряне на незаконния строеж. След издаването на въпросните заповеди отново минават 2 години на съдебни дела, като към настоящия момент Върховният Административен Съд потвърждава законността на заповедите за събаряне на 5 от общо 10 сгради на "Златна перла".

И ако не беше непримиримата воля на гражданските активисти от коалицията "За да остане природа в България", на няколко прокурора и съдии, никога нямаше да се стигне до датата 18.04.2012 г., на която фирма Краш 2000 започна сама да събаря незаконните сгради на комплекса "Златната перла" - истински и уникален прецедент за българската природозащита и законност.

Наскоро справка в търговския регистър показа, че фирма Краш 2000 е свързана чрез Минстрой Холдинг с обръча от фирми около ДПС.