Природен парк Витоша - център Алеко

433
Природен парк Витоша - център Алеко

Природен парк „Витоша“ е най-старият парк в България и на Балканския полуостров. Той е и вторият, обявен в Европа. Паркът опазва повече растения, отколкото могат да се срещнат в цяла Холандия или Великобритания. Витоша е мястото, където се срещат над 200 вида птици и едри бозайници като елен, мечка, вълк.

Заплахи
Природен парк „Витоша“ е и една от най-трудно управляваните защитени територии в България заради близостта до столицата и заради желанието за реализиране на инвестиционни намерения, свързани с развитие на ски спорт в планината. Неспиращите инвестиционни интереси към Витоша с цел развитие на ски туризъм, строителството на туристически и жилищни сгради, желанието да бъде превърната в Олимпийска дестинация, изсичането на естествените ѝ гори и унищожаването на морени, превръщат опазването на природата в планината в предизвикателство, пред което са изправени поколения наред.

 

Описание
През 2007 г. започва реализацията на план за изграждането на нова ски зона в района на х. Алеко. През 2008 г.инвеститорът „Витоша ски“ АД изгражда без разрешителни бараж на езеро за изкуствен сняг, дренажни канали, кула за видеонаблюдение и разширение на горна станция на Симеоновския лифт.

Специализиран Подробен Устройствен План (СПУП)
В края на 2008 г. е представен за обществено обсъждане Специализиран Подробен Устройствен План (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко“, който предвижда ново строителство на ски писти, ски лифтове и други съоръжения в нарушение на забраната за ново строителство в Плана за управление на ПП „Витоша“. През август 2008 г.Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по горите и Столичната община разрешават изготвянето на СПУП за нова ски-зона Алеко. За него е изготвен Доклад по Екологична оценка в противоречие на Наредбата за екологична оценка без никаква публичност и прозрачност. От доклада се разбира, че СПУП на ски-зона Алеко ще се реализира на площ– 9146 дка; с надморска височина 1525 – 2265 м.н. в.; изцяло върху земи с държавна собственост; изцяло върху горски територии, където се предвижда да бъдат разположени голям брой нови съоръжения – 29 писти и 17 лифта и влека и ново открито водохващане за изкуствен сняг с обем от 70 000 куб.м. Проектът засяга природни местообитания от Европейската директива за природните местообитания: алпийски и бореални ерикоидни сьобщества, букови гори, смърчови гори, съобщества на клек, високопланински ацидофилни тревни съобщества, силикатни алпийски тревни съобщества, силикатни сипеи, както и местообитания на видове като вълка и мечка.

В края на август месец 2009 г. Експертен съвет към Регионалната инспекция по околна среда – София приема положително становище за екологичната оценка на Специализирания подробен устройствен план на туристическа и ски-зона Алеко, без да е съгласувано с ДАГ, която отговаря за държавната собственост на терените, върху които се планира новата ски зона. Това е в противоречие на Плана за управление на Природен парк Витоша - официалният документ, който посочва какво може да се прави в природния парк и какво не, одобряван с решение на Министерски съвет за срок от 10 години. В същото време има незавършено дело срещу решението на РИОСВ-София за започването на процедурата по екологични оценки на новата ски зона на Алеко.

Природозащитните и спортни организации обжалват решението на директора на РИОСВ София, в резултат на което МОСВ прекратява процедурата на фирмата за специализиран подробен устройствен план (СПУП) на ски-зона Алеко. В резултат на това инвеститорът обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на МОСВ.

През 2011 г. ВАС излиза с решението на 5-членния състав, с което потвърждава решението на по-долната си инстанция, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) трябва да преразгледа решението си да отхвърли одобрената от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София екологична оценка на специализиран подробен устройствен план на ски зона Алеко, като от него отпаднат доводите на собственика на земята – Изпълнителната агенция по горите и на контролния орган – дирекцията на природния парк. С решение Министърът на околната среда и водите отново отменя становището на РИОСВ София по екологичната оценка на СПУП, след което до днешна дата няма произнасяне на РИОСВ София.

Промени в Закона за горите
През пролетта на 2012 г. по предложение на Министерски съвет Народното събрание гласува промени в Закона за горите (ЗГ), с които се облекчават административно и финансово процедурите за изграждане на ски съоръжения в горски територии. С промените държавата осигурява безпрецедентна държавна помощ за инвеститорите в ски курорти в нарушение на основните права на свободния пазар и свободната конкуренция. Промените дават права на частни фирми безусловно и без тръжни процедури да се разпореждат със защитените територии, да ги унищожават и застрояват със ски съоръжения, като така се допуска Законът за горите да заобикаля строгите изисквания на Закона за държавната собственост и Закона за концесиите при застрояването на държавни имоти в защитените територии. В резултат на 3 дневни блокади на Орлов мост промените в ЗГ са отменени.

План за управление - актуализация
През 2015 г. е разработен проект на нов План за управление на ПП „Витоша“, в който е разрешено изработването и реализацията на СПУП в обширна територия на парка. В началото на 2016 г. въз основа на стотиците отрицателни становища, МОСВ връща проекта за актуализация на плана за управление за доработване. Министърът на околната среда и водите – Ивелина Василева публично заявява, че връща проекта на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за редактиране и доработване (прецизиране) на функционалните зони на парка с мотив, че Изпълнителят е определил зона 40% от територията на парка, в която „да бъде възможно, да се развиват дейности свързани със ски спорт и ски съоръжения“,заради липса на „обосновка и аргументация“ от Изпълнителя.
По това време по настояване на природозащитни организации и граждани Столичен общински съвет инициира работна група за решаването на проблемите в ПП „Витоша“.
През април 2016 г. „Пролес инженеринг“ ООД внася АПУ за разглеждане в МОСВ без отразяване на бележките. Предстои произнасяне на МОСВ.

Най-големият успех на кампанията за опазването на Природен парк „Витоша“ е, че благодарение на европейското законодателство и силното обществено внимание са спрени опитите на инвеститора „Витоша ски“ АД да унищожава части от защитената територия на ПП „Витоша“ с цел изграждане на техническа инфраструктура в туристическа зона „Алеко“, спрени са лобистките поправки по искане на „Витоша ски“ АД за изменение на ключови закони (ЗГ и др.) с цел облекчаване на строителството в гори и защитени територии, общественото мнение е обединено около визията да не се допуска ново строителство в ПП Витоша, с изключение на модернизация на съществуващите сгради и съоръжения.

Информацията е актуализирана към април 2016 г. и е подпомогната от проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.