Голф–комплексът на с. Божурец

438
Голф–комплексът на с. Божурец

Голф–комплексът на с. Божурец или как България охранява защитените видове и уникалните растителни съобщества в община Каварна

Между гр. Балчик и гр. Каварна се намират малките селца Божурец и Топола. Те са почти обезлюдени, но природата около тях е уникална. По свлачищната тераса над морето, доскоро девствена и невероятно красива, различни редки и застрашени животински и растителни видове намираха едно от последните си убежища в урбанизираното ни и бетонирано Черноморие. По белите мергели, които са пълни с фосили от топлото, изчезнало Сарматско море, могат да се видят степни растения, някои от които се срещат само в този район на България и дори в света. Такива са уникалната ароматна матиола (Mattiola odoratissima), бесерова змийска трева (Goniolimon besseranum), миска (Jurinea stoechadifolia), калиакренски игловръх (Alyssum caliacrae), дребноцветна коча билка (Nepeta parviflora), ефедра (Ephedra distachya), лерхианов пелин (Artemisia lerchiana) и др. По стръмните бели сипеи над морето дъбилният шмак (Rhus coryaria) образува уникални съобщества, практически без аналог в България.

Невероятно богата е и фауната на това място. Срещат се много костенурки (Testudo graeca), жълтокоремникът (Ophisaurus apodus), редки насекоми и десетки видове птици. Такива са черногърбото каменарче (Oenanthe pleschanka) (практически тук с най-многочислената популация в България), дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra), много видове коприварчета (Sylvidae), бухала (Bubo bubo), черния и алпийския бързолети (Apus apus, A. melba), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), турилика (Burhinus oedicnemus) и много други.

Съчетанието на красиво цъфтящите степни растения върху белите мергели, сенките на прелитащите птици и синьото море правят мястото да изглежда като кътче от рая. Не случайно то вече е включено и като ОВМ („Белите скали” 2618,5 ха) и като място за хабитати („Калиакра” 2537,2 ха) във внесените в МОСВ предложения за защитените зони в България по НАТУРА 2000. През 2004 г. научен екип на Световния фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма, изследва степната растителност в този участък от Черноморието. Беше определена нова уникална и ендемична асоциация Alysso caliacrae – Artemisietum lerchianae Tzonev, Roussakova et Dimitrov 2006, която представлява специфичен подтип на хабитат 6290 Западнопонтийски божурови степи по Закона за биоразнообразието, който в окончателния вариант на Директива 92/43 за 27 страни е „62С0 Понто-Сарматски степи” и е приоритетен за опазване.

Редното и задължителното (при прилагане на ЗБР, Директиви 92/43 и 79/409) е този невероятен бряг да остане и за идните поколения българи късчето дива и недокосната природа по нашето Черноморие. Но явно други виждат красотата на природата по малко по-различен начин. Как я вижда прочутият каварненски „рок-кмет” Цонко Цонев? Като пуста общинска земя, която трябва да бъде спешно продадена, както непрекъснато се случва по време на мандата му. Това и прави! Земята върху 2000 дка е разпродадена на парчета през 2004-2005 г., а върху 790 дка от тях на „Тракийски скали”АД е предоставено право на строеж за най-голямото голф-игрище в България – 1600 дка. Собственици са рекламният бос Красимир Гергов (разследван от Софийската следствена служба за измами), бившият директор на банка „Биохим” Румен Беремски и други знайни и незнайни „герои на новото време”. Дизайнер е „великият” Гари Плеър, който е построил 260 голф-игрища по света и между другото продава в ранчото си в ЮАР лъвове, слонове и носорози.

Така, върху АКТИВНОТО СВЛАЧИЩЕ са проектирани 90 вили, хотелски комплекси, изкуствени езера и др. екстри. На 16.07.2006 г беше направена и първата копка на комплекса. Ще попитате, а къде е Агенцията по строителен надзор, къде е МРРБ и най-важното – къде е МОСВ тук? Изготвеният доклад по ОВОС за „голф-комплекса” практически нищо не споменава за защитени видове, а още по-малко за хабитати и растителни съобщества. Това се вижда прекалено дори и на РИОСВ – Варна. Поставена е задача на инвеститора (респ. „Тракийски скали”АД) да осъществи картиране на тези видове. Картирането е направено от Любомир Профиров и ст.н.с. д-р Димитър Димитров. То е проведено напълно тенденциозно и заключенията (от 1.5 страници) са неверни и противоречащи на ЗБР. Говори се например за „преместване на индивиди” или за „предопределена за застрояване земя”. Отново никъде нищо няма за хабитати и растителни съобщества. Все пак ВЕЕС на МОСВ в решението си възлага на инвеститора да не допусне унищожаване на защитени видове. Как? Какво ще се случи с тези видове, когато земята бъде изорана, засята с тревни смески и поливана, тъпкана и газена с тежки машини, т.е. самото местообитание бъде унищожено. Това е ясно на всеки нормално мислещ човек, но не и на ВЕЕС на МОСВ.

През юли 2005 г. четири НПО (СДП „Балкани”, БДЗП, СОДП – Варна и О.Ц.О.С.У.Р. – Варна) подават жалба до ВАС заради непълния и тенденциозен ДОВОС. Инвеститорите в лицето на представителя на „Тракийски скали” АД, Радо Тодоров (член на УС), търсят НПО за контакти и изразяват желание за промяна. След дадени обещания от страна на инвеститорите да направят „редизайн” на голф-комплекса на 2.02.2006 г. се сключва споразумение между тях и НПО, при което последните оттеглят жалбата си. Това е съществена грешка от страна на НПО, защото непосредствено след това Радо Тодоров напуска (или е уволнен) „Тракийски скали”АД и т. нар. „споразумение” увисва в пространството. Инвеститорите заявяват, че „техните еколози” са Л. Профиров и Д. Димитров и само на техните заключения могат да имат доверие.

Експерти от БАН и СУ „Свети Климент Охридски” правят екологична оценка на мястото и отхвърлят констатациите на посочените по-горе „еколози на голф-комлекса”.

Сега се очаква реакция на БАН по повод унищожението на ценни природни компоненти (видове и съобщества). На проведена среща с представители на НПО Министърът на МОСВ беше запознат с конкретния случай, както и с факта, че ведомството му е станало волен или неволен съучастник в престъпление срещу българската природа, респ. срещу държавата, поради тенденциозен и неверен ДОВОС. Единственият изход от тази ситуация е Министърът да отмени старата процедура и взетото решение по ОВОС и да назначи нова оценка. За МОСВ такава стъпка се струва много рискована. Министърът отговори, че разрешението за изграждане на голф-игрището е вече дадено и той не може да го отмени.

В близост до голф-игрището, върху 5 дка вече се строи голям хотелски комплекс – „Window to Paradise”. На върха на платото при с. Божурец пък беше направена първата копка на огромно ваканционно селище за 15000 почиващи, наречено „Калиакрия”. Подобно селище се строи и при нос Калиакра, непосредствено до резервата, като почиващите трябва да слизат до морето с асансьор по скалите. За степите на Калиакра Цонко Цонев е подготвил две „алтернативи” –или ще бъдат ветрогенераторни паркове, или, ако продължи съпротивата на местните хора от с. Българево срещу централите, те ще бъдат превърнати в голф-игрища – нови и нови.... Този кмет не иска и да чуе за НАТУРА 2000 и природозащита. Хабитат 62C0 (Западнопонтийските степи) е заплашен от пълна ликвидация на територията на страната. Голф-игрището при с. Божурец ще унищожи ендемичен и уникален за България подтип природно местообитание (Alysso caliacrae-Artemisietum lerchianae) на повече от 60%. През ноември 2006 г. булдозерите изравниха Западно-понтийските степи със земята и започна изграждането на вилите, хотелите и т. н. Уникална растителност, оформена в продължение на 12000 години, беше унищожена за една нощ и ще бъде заменена от тревни смески. Варварска постъпка, която ще тежи на „съвестта” на хора като Цонко Цонев и Красимир Гергов.

Опорочената процедура по издаване на разрешителни по ОВОС в района на община Каварна се превръща в директно и драстично нарушение на Закона за биологичното разнообразие – директно унищожение на цели популации от десетки защитени видове, включени в Приложение 3, в приложенията на Бернската конвенция и, разбира се, в тези на директивите за птиците (79/409) и за хабитатите (92/43). При изграждане на голф-игрището бяха унищожени популации на следните защитени растения (включени в Приложение 3 на ЗБР): Artemisia lerchiana, Nepeta parviflora, Ephedra distchya, Goniolimon besseranum, Limonium latifolium, Mattiola odoratissima. ОВМ „Белите скали” ще бъде заличено от лицето на земята още преди да е обявено. Основната отговорност за това унищожение е на община Каварна в лицето на нейния кмет, както и на МОСВ и на РИОСВ – Варна, които категорично не са си свършили работата и са нарушили обществения интерес в полза на частни лица и фирми. Кой ще понесе отговорността за това престъпление? Във всеки случай това няма да са Цонко Цонев, Красимир Гергов, Гари Плеър и другите инвеститори и техните рекламни лица. При изграждането на мрежата НАТУРА 2000 от страна на Европейската комисия ще бъде отчетено, че държавата не си е свършила работата и е допуснала повече от 50% унищожение на приоритетния хабитат от Диретива 92/43 – Понто-Сарматски (Западнопонтийски) степи. Държавата ще бъде глобена и дадена на Европейския съд, каквато процедура вече тече по отношение на Полша и Чехия за аналогични неща. Българските данъкоплатци ще плащат, за да могат богати чужденци да играят голф при с. Божурец, а собствениците на комплекса, унищожили уникална природа и нарушили българското и международното законодателство, да прибират годишната такса от 40000 евро на участник, за да се ползва това игрище.