Пирин и ски курортите (Банско)

532
Пирин и ски курортите (Банско)
Национален парк „Пирин“ е един от трите национални парка в България. Уникалните природни богатства като над 120-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура, Чудното дърво на Трионскаполяна, бялмуровите дървета - Свещниците, вековните букови гори, еделвайсът и забележителните природни образувания, които притежава Пирин са предпоставка за опазването му както в национален, така и в световен мащаб.
На 15 октомври 1999 год. - Министерство на околната среда и водите извършва прекатегоризация на Народен парк „Пирин“ в Национален парк „Пирин“ с площ 40 356 ха. През 1999 год. се създава Дирекция Национален парк „Пирин" в град Банско, която стопанисва, охранява и опазва защитената територия.
На 02 Март 2007 г. Национален парк „Пирин“ става част от Европейската екологичната мрежа Натура 2000 и по двете Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).


Последна актуализация: април 2016
Подробно описание на историята на развитие на ски зона Банско и гражданския опит за опазване на национален парк Пирин може да прочетете тук. Историята накратко е поместена по-долу.

Заплахи
Национален парк „Пирин“ с уникалната си природа е една от най-апетитните защитени територии в България за реализиране на инвестиционни намерения, свързани с развитие на ски спорт. Първите стъпки за унищожаването на природното богатство на Пирин започват през 2000 г. сприемането наТУП-а на ски зона с център гр. Банско, с който се предвижда значително разширение на съществуващите ски писти и съоръжения в Национален парк „Пирин“. Това поставя опазването на Националния парк под заплаха. В периода 2004 – 2016 г. освен, че се реализира ТУП на ски зона с център гр. Банско, са извършени допълнителни строителни дейности в границите на НП „Пирин“. С допуснатото изграждане и ползване на ски пистите „Платото 1“ (северно от влек Платото – Тодорка), „Чалин валог 2“ (западна), ски лифтове „Бъндеришка поляна – Коларски път“ и „Платото – Тодорка“, на ски писти „Шилигарника 2“ и „Стражите“, ски лифт „Железен мост – Платото“, на ски пистите „Банско“, „Бъндерица“, „Балканиада“, „Шилигарника 1“, „Юлен“, „Томба“, „Платото 2“, „Чалин валог 1“, без да са спазени изискванията за ширина и минимални изкопни дейности в издадените от МОСВ решения по ОВОС в периода 2000 – 2010, в нарушение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, Концесионния договор и ТУП на ски зона с център гр. Банско е увредена значителна част от Национален парк „Пирин“. В резултат на това в периода 2004-2016 г. природозащитниците сезират отговорните държавни институции, Европейската комисия и ЮНЕСКО.

Отговор на институциите
През 2010 г. ЮНЕСКО с решение, взето по време на 34-тата сесия в Бразилия, изразява сериозните си притеснения относно направените разширения на капацитета чрез две ски съоръжения в рамките на буферните зони на обекта. Констатира, че всякакво по-нататъшно развитие на съоръжения за ски и ски писти, или прилежаща инфраструктура, в рамките на обекта и буферните му зони ще впишат обекта в Списъка на Застрашено Световно Наследство.

През Февруари 2013 г. с решение на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към Министерството на околната среда и водите се одобрява искането на община Банско за узаконяване на построеното в ски зона с център гр. Банско извън обхвата на концесията и отваря възможност за допълнително застрояване в Национален парк „Пирин“.

Няколко месеца по-късно през април 2013 г. е публикуван одит на Сметната палата за ски зона с център гр. Банско в Национален парк „Пирин“, който доказва следното:
- от 2001 г. до 2013 г. държавата не е извършвала контрол на случващото се в ски зона с център гр. Банско;
- липсва система за контрол на концесията в МОСВ, която да дава своевременна информация за действителното изпълнение на концесионния договор;
- контролът по договора не е структуриран съгласно изискванията на Закона за концесиите и не са определени длъжностни лица, които отговарят за това в екоминистерството.
- през периода 2009 г. - 2011 г. от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград е осъществен контрол на дейността на концесионера по съответните специални закони по компоненти и фактори на околната среда. В резултат на това са издадени шест наказателни постановления на „Юлен” АД за извършени нарушения по Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.
- в община Банско няма определено длъжностно лице за осъществяването на контрол по Закона за защитените територии и изпълнението на концесионния договор с „Юлен” АД.

През 2013 г. по сигнал на природозащитниците Европейската комисия започва разследване на процедурата за изменение на плана за управление на Национален парк „Пирин“, която е поискана от община Банско.

В резултат на многобройните сигнали, изпратени от граждани и неправителствени организации през 2010 г. ЮНЕСКО на 34-тата сесия в Бразилия издава решение, с което приема, че строителството на ски зона с център гр. Банско сериозно е увредило световното природно наследство на Пирин и при последващо такова Национален парк „Пирин“ ще бъде включен в Списъка на световното наследство в опасност.

Въпреки решението на ЮНЕСКО през 2014 г. строителните намерения в Национален парк „Пирин“ продължават и тогава Министърът на околната среда и водите – Станислав Анастасов допуска изграждане на нов 6-седалков лифт на мястото на 3-седалковия лифт „Тодорка“ от офшорната фирма „Маренго трейдинг“, която не е концесионер на ски зона с център гр. Банско. Новият лифт не фигурира в концесията за ски зона с център гр. Банско, в ТУП и в ПУ на НП и липсва разрешение от екоминистерството за разширение на просеката чрез изсичането на 88 броя вековни дървета.В резултат на това през 2015 г. пет граждани изпращат жалба до Върховен административен съд, за да се спре унищожаването на защитената територия.

Нов план за Управление на Пирин
По същото време се разработва новият План за управление на Национален парк „Пирин“, с период на действие 2014-2023, който не гарантира опазването на естествения характер на природата в парка и ограничаване до минимум на човешката намеса в природните процеси, дори е предвидена възможност за сечи на гори в парка и премахване на ограниченията за ново строителство. Планът все още е на етап доработване.
През 2016 г. е проведена среща с домакин Министерството на туризма относно намиране на консенсусно решение за концесията за ски зона с център гр. Банско в Национален парк „Пирин“. Но такъв не беше постигнат, затова МОСВ взе решение за сформиране на работни групи, които да изчистят проблемите в рамките на концесията в Национален парк „Пирин“.

Срещу бездействието на държавните институции за увреждането на природното богатство в Национален парк „Пирин“ в периода 2000 г. - 2016 са проведени над 50 протеста в 20 града в България, инициирани са 3 подписки за опазването на Пирин. Подадени са над 100 сигнали, жалби срещу изграждането на нови ски лифтове и съоръжения в НП „Пирин“. През 2015 г. са мобилизирани гражданите да участват в изготвянето на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. като са подадени 425 становища.

Информацията е актуализирана към април 2016 г. и е подпомогната от проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.