Прикрит дoбив на инертни материали в Защитена зона "Адата-Тунджа"

1529
Прикрит дoбив на инертни материали в Защитена зона "Адата-Тунджа"

Фирма, която е получила разрешение за „Изграждане на рибарник” всъщност извършва на незаконна дейност – добив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа” BG 0002094, с. Мечкарево, община Сливен

Защитена зона „Адата Тунджа” BG 0002094 е обявена със заповед на МОСВ № РД-556/05.09.2008 г., с цел запазване на местообитанията на видове и популации, предмет на опазване в зоната, а именно такива по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР, обитаващи речни и крайречни местообитания. Зоната обхваща землищата на селата Самуилово, Гергевец, Крушаре, Панаретовци, Мечкарево, Камен, Глуфишево, Желю войвода, които се намират в община Сливен. В заповедта е написано и възстановяване на крайречни хабитати, а не тяхното разрушаване, както е в този случай. Част от забраните за тази зона са „добиването на инертни материали” и „депониране на отпадъци” /т.6.4 и т. 6.6 от Заповедта/, като и двете точки са нарушени при тези дейности.

Фирмата нарушител в случая е „Гардън” ЕООД, ЕИК 119671249, с управител Желка Славова Стоянова. При проверки от експерти към община Сливен и МИЕТ представител на фирмата се явява Жечко Славов Стоянов. Земите са закупени от фирмата, а разрешителни за изграждане на рибарник № СЗ-91-ПР/2007г. и СЗ-38-ПР/2011г. от РИОСВ – Стара Загора са издадени на лицето Жечко Стоянов. Поземлените имоти 47980.10.2 и 47980.10.10 са изцяло в границите на защитената зона и са отредени с начин на трайно ползване рибарници от Областна дирекция „Земеделие” - Сливен.

След справка с РИОСВ Стара Загора – се установи, че има издадени Решения за 12 рибарника на територията на община Сливен, за последните 5 години, като 6 от тях /половината/ са в землището на село Мечкарево, което означава, че никой не изчислява общия, кумулативния ефект, който ще окаже върху зоната, и върху реката въобще като цяло. Едно такова
натрупване и издълбаване на зоните около реката би довело до трайни ерозии в селскостопанските площи, разрушаване крайречна растителност и като цяло загуба на местообитания както за животински видове, така и за жителите от съответните села. Част от рибарниците се изграждат с цел незаконен добив на инертни материали, което довежда до голяма дълбочина на изкопните басейни. Един рибарник се изгражда с дълбочина 2-4 м, докато изкопаване на инертни материали, може да премини десетки метри дълбочина, което ще доведе до последващи наводнения и ерозия.

Проверките на експерти от общината и Министерството на икономиката и енергетиката доведоха до написването на акт, и наказателно постановление за 70 000 лв., което и до днес /12.04.2013 г./ не е пуснато в процедура, тъй като институциите не успяват да открият управителя на фирмата.

Това не спира нарушителите да продължават да гребат с пълна сила, като района е заприличал на лунен пейзаж. Десетки купчини от фин пясък се намират на площадката, където е Трошачно-сортировъчната инсталация, белите тополи, които са част от предмета за опазване в защитената зона, са с увиснали корони, или отрязани скелетни клони.

Община Сливен и МВР-Сливен не приема никакви действия, относно тези нарушения, да ги спрат и изземат техниката, с която работят. В случай на законна кариера, т.е. концесия, общината трябва да получава 50 % от добива.

Поредното доказателство за това, че „служителите в държавата не знаят какво правят” е полученото в община Сливен Разрешително № 332/11.02.2013 г. на МИЕТ, което същите тези хора, но с друга фирма „Слави” ЕООД, ЕИК 119645806, с управител Атанаска Стоянова, за проучване на скалнооблицовъчни материали, в землището на с. Зайчари, община Сливен, отново в Натура 2000 ЗЗ „Котленска планина”. Площ „Слави” е 400 дка, разрешителното е дадено за 1 година, без определен обем за проучване, което означава, че няма кой да контролира тези неща, и отново ще започнат незаконни действия, които няма как да се спрат.