Никополско плато - Незаконна кариера

1088
Никополско плато - Незаконна кариера

Строител на фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле отваря без еко-оценка незаконни кариери за варовик в НАТУРА 2000 сайта "Никополско плато" (землища на с. Въбел и на с. Муселиево).

Никополското плато се намира близо до р. Дунав, в централната част на Северна България. Представлява карстово възвишение, покрито с льос и със запазена лесостепна растителност. Отличава се с много богато биологично разнообразие – редки, застрашени и защитени растения, животни и природни местообитания. Поради тези причини в периода 2004-2005 г . Никополско плато е инвентаризирано за целите на НАТУРА 2000.

През 2005 г. в непосредствена близост до Никополското плато започва работата по проект на ТГС (транс гранично сътрудничество) „Изграждане на ГКПП (граничен контролно пропусквателен пункт) и фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле”, финансиран от програма ФАР на ЕС.

Инвеститорът декларира, че изпълнителят „Транс – проект” АД, гр. София, ще използва при строежа на фериботния терминал действуващи кариери за варовик и няма да разкрива нови или да разширява стари кариери. Въпреки това през юни 2005 г. подизпълнителят на проекта „Техноинженеринг груп” АД отваря за експлоатация без оценка на въздействието на околната среда и чрез различни фалшификации на документи две нови, нелиценизрани и незаконни кариери в НАТУРА 2000 сайта Никополско плато (землища на с. Въбел и на с. Муселиево).


Подробно описание на случая

В Никополското плато са установени са 31 вида птици от Директива 79/409 на ЕС и 9 местообитания от Директива 92/43 на ЕС. Поради тези причини платото е включено в системата на проекто-защитените зони, както по Директива 79/409/ЕС (код № 96, ОВМ от 2005 г.), така и по Директива 92/43/ЕС (код №BG0000247). Мястото е от първостепенна важност в страната за опазване на хабитат 6250 Pannonic loess steppic grasslands, както и едно от най-важните за популациите на Testudo graeca, Elaphe quatorlineata sauromates, Coracias garrulus, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Calandrella brachydactyla, Spermophilus citellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis daubentonii, Myotis capaccinii, Miniopterus schreibersii, всички тези видове, включени в Директиви 92/43 и 79/409, както в Закона за биологичното разнообразие.

В непосредствена близост до Никополско плато на 13.04.2005 г. започва работата по проект ТГС 2002/000-623-61 „Изграждане на (граничен контролно пропусквателен пункт) ГКПП и фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле”, финансиран от програма ФАР на ЕС. Преди това инвеститорът – МРРБ е възложил доклад по ОВОС, който е изготвен от „Танго-консулт” ЕОД. Инвеститорът декларира, че изпълнителят „Транс – проект” АД, гр. София при строежа на фериботния терминал ще използва действуващи кариери за варовик и няма да разкрива нови или да разширява стари кариери. Поради това МОСВ не е издало решение, което визира този тип дейности – добив на материали. Въпреки това през юни 2005 г. подизпълнителят на проекта „Техноинженеринг груп” АД отваря за експлоатация две нови, нелиценизрани и незаконни кариери в НАТУРА 2000 сайта Никополско плато (землища на с. Въбел и на с. Муселиево). При експлоатацията на тези незаконни кариери са унищожени 30% от срещащите се в сайта площи от местообитание 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation, 5% от местообитания 6240 Sub-pannonic steppes и 6250 Panonnic loess steppes. Унищожени са още 1 от 7 двойки Buteo rufinus, 1 от 4 двойки Bubo bubo, 10% от популацията на Testudo graeca в района, която съставлява съществена част от популацията на вида в Северна България. Двете кариери се намират в едно 4те находища в света (2 в България и 2 в Румъния) на Dianthus nardiformis (включен като „рядък” в международната категоризация на видовете IUCN), като е унищожена 30% популацията му в едно от двете български находища – Никополско плато. Взривена е скална ниша, местообитание на прилепи. Унищожени са популации на 5 защитени вида растения от Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие. Нарушени са Директивата по ОВОС, Директива 92/43, 79/409 и член 4 на Бернската конвенция, Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS) и Законите за биологичното разнообразие и за подземните богатства.

По сигнал, на 26.07.2005 г.и след проверка РИОСВ - гр. Плевен спира дейността на кариерата при с. Муселиево. Започват опити от страна на местната власт в лицето на община Никопол, и от държавната власт (в лицето на областния управител на Плевенска област – Цветко Цветков), за узаконяване на дейността на незаконните обекти. Това става, въпреки доказаната вреда, която причиняват кариерите върху НАТУРА 2000 мястото Никополско плато, и въпреки че не само неправителствени организации, но и водещи научни организации, като Институтът по ботаника на БАН и Националният природонаучен музей изпращат протести до отговорните органи.

Община Никопол отдава на концесия на „Техноинженеринг груп” АД имот №159, землище на село Муселиево, под предлог, че мястото е стара кариера. В предназначението на имота обаче, който се поддържа от фирма „Териториален кадастър” – гр. Плевен е записано „пасище с храсти”, т.е. имотът е земеделска земя. За да избегнат процедури по ОВОС, община Никопол и общинска служба „Земеделие и гори” незаконно променят с протокол предназначението на имота в „кариера”, което е земя за промишлени нужди. Нещо повече, освен че процедурата не е спазена, е направена явна фалшификация. Понеже представителят на фирма „Териториален кадастър” не е съгласен с незаконната процедура и подписва протокола с особено мнение, неговият подпис е фалшифициран в общинска служба „Земеделие и гори”. Изготвена е „експертиза” от името на Биологически факултет на СУ „Свети Климент Охридски” и Националния природонаучен музей, която „доказва”, че кариерата не причинява вреди на биоразнообразието в региона. Националният природонаучен музей протестира против фалшификацията и неправомерно преписаното му авторство и изготвя „контраекспертиза”, в която доказва голямата вредност на обекта.

Фалшификациите и незаконните действия, които допускат община Никопол и общинска служба „Земеделие и гори” са разкрити при разследване, проведено от Албена Симеонова – общински съветник в община Никопол, земеделски производител в региона и директор на природозащитно неправителствена организация – „Фондация за околна среда и земеделие”. Фактите за незаконните действия получават отглас в медиите и са обект на две парламентарни питания – до Министъра на околната среда и водите, и Министъра на земеделието на горите. Министърът на земеделието и горите назначава проверка, която констатира фалшификация на документи и неспазване на процедурата, което е признато от него при отговора в Парламента. Той обещава санкции за виновните лица и органи, които и до днес не са факт. От отговора на Министъра на околната среда и водите става ясно, че директорът на „Техноинженеринг груп”АД – Косьо Тодоров е глобен от РИОСВ – гр. Плевен с глоба 5000 лв. по Закона за подземните богатства. За унищожението на уникално биологично разнообразие (защитени видове и местообитания) все още никой не е санкциониран. Няма рекултивация на нарушеното място. Продължава нелегалния добив на малки количества от взривената маса от местните жители, които достигат до там с автомобили и каруци.

Заради огласените от нея факти, Албена Симеонова става обект на преследване от областния управител на Плевен – Цветко Цветков, който открито подкрепя „Техноинженеринг груп”АД, включително пред медиите. Той злоупотребява със служебното си положение с цел лично отмъщение на Албена Симеонова, защото не е прикрила информацията за незаконните действия на „Техноинженеринг груп” АД, на общинската служба „Земеделие и гори” и на община Никопол. Областният управител изпраща няколко проверки от областна служба „Земеделие и гори”, запорира банковите сметки на нейната фирма, заплашва я със саморазправа и т.н. Този натиск от страна на висш държавен чиновник продължава под различни форми и днес.